* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย จำววน 3 หลักสูตร จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  20 ก.ย.60
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมของบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 10 หลักสูตร จัดโดย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด  19 ก.ย.60
3 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมนาพิเศษหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จัดโดย สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนแลการประชาสัมพันธ์  18 ก.ย.60
4 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมของสคท..จำนวน 3 หลักสูตร จัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  13 ก.ย.60
5 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนาหลักสูตรประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 จำนวน 3 หลักสูตร จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  6 ก.ย.60
# เรื่อง
วันที่
1 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 24 พ.ค.60
2 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
3 คู่มือและแบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้้าแผนกและพนักงาน 8 มี.ค.60
4 คู่มือและแบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป 8 มี.ค.60
5 คู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป 24 ก.พ.60
6 คู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้้าแผนกและพนักงาน 24 ก.พ.60
7 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานต่างๆ 17 ส.ค.59
8 รายชื่อสังกัดการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม. 28 เม.ย.59
9 ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24 ก.พ.59
10 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
11 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
12 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
13 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
14 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
15 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
16 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
17 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
18 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
20 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
21 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
22 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
23 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
24 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
25 ผวก.มอบหมายอำนาจให้ รผบ.เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงฯและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 1 เม.ย.58
26 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
27 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
28 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
29 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
30 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนกันยายน (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรฉบับใหม่  12 ม.ค.60 - 30 ก.ย.60
09:00 - 16:00 น.
รฟม.
2 โครงการทบทวนสมรรถนะสำหรับองค์กร (หลักสูตรสมรรถนะประจำกลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency : FC/TC))  31 พ.ค.60 - 29 ก.ย.60
09:00 - 16:00 น.
รฟม.  นางสาวพัณณิน อินทรภักดี
3 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training: ISAT) สำหรับพนักงานระดับบริหาร รุ่นที่ 1  12 ก.ย.60 - 12 ก.ย.60
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 1 รฟม.
4 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training: ISAT) สำหรับพนักงาน รุ่นที่ 2  12 ก.ย.60 - 12 ก.ย.60
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 9
5 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2560  19 ก.ย.60 - 21 ส.ค.60
08:30 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
6 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 1  27 ก.ย.60 - 27 ก.ย.60
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
7 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2  27 ก.ย.60 - 27 ก.ย.60
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
8 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3  29 ก.ย.60 - 29 ก.ย.60
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
9 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4  29 ก.ย.60 - 29 ก.ย.60
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
ไม่มีรายการข้อมูล


มีการเรียกใช้งานจำนวน 59410 ครั้ง