* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  17 ก.ย.61
2 หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 และใบสมัคร  19 มิ.ย.61
3 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap) กิจกรรมที่ 1-3 [Update @ 26/2/61]  26 ก.พ.61
4 [บ่าย] เอกสารบรรยาย หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR) สำหรับ ผอ.กอง  19 ก.พ.61
5 [เช้า] เอกสารบรรยาย หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR) สำหรับ ผอ.ฝ่าย ขึ้นไป  19 ก.พ.61
# เรื่อง
วันที่
1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
3 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
6 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
7 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
8 ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24 ก.พ.59
9 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
10 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
11 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
12 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
13 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
14 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
15 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
16 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
17 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
18 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
19 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
20 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
21 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
22 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
23 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
24 ผวก.มอบหมายอำนาจให้ รผบ.เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงฯและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 1 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนกันยายน (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ โครงการพัฒนาที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  4 ก.ย.61 - 4 ก.ย.61
15:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 4 ชั้น 4
2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ประสบการณ์ในการทำงานของ ผอ.ฝจบ. ตามตัวชี้วัดที่ 3.4  6 ก.ย.61 - 6 ก.ย.61
13:30 - 16:00 น.
ห้องประชุม 4 ชั้น 4
3 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1  26 ก.ย.61 - 26 ก.ย.61
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
4 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2  28 ก.ย.61 - 28 ก.ย.61
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 รฟม.  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
1 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 รอ ผชก. (นางณฐมณฯ) 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62  รผง/18 ลวท 11/9/2561
2 หลักสูตร Microsoft Access 2016 Intermidate รอ สธด. 17 ก.ย.61 - 19 ก.ย.61  สธด/623 ลวท 28/8/2561


มีการเรียกใช้งานจำนวน 136986 ครั้ง