* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 แบบฟอร์มสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมภายนอกหลักสูตรที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  16 ก.พ.61
2 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap) กิจกรรมที่ 1-3 [Update @ 13/2/61]  15 ก.พ.61
3 ขอเรียนส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  24 ม.ค.61
4 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560  19 ธ.ค.60
5 ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการอบรม จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  28 พ.ย.60
# เรื่อง
วันที่
1 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
2 คู่มือและแบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้้าแผนกและพนักงาน 8 มี.ค.60
3 คู่มือและแบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป 8 มี.ค.60
4 คู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป 24 ก.พ.60
5 คู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้้าแผนกและพนักงาน 24 ก.พ.60
6 รายชื่อสังกัดการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม. 28 เม.ย.59
7 ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24 ก.พ.59
8 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
9 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
10 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
11 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
12 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
13 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
14 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
15 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
16 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
17 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
18 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
19 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
20 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
21 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
22 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
23 ผวก.มอบหมายอำนาจให้ รผบ.เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงฯและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 1 เม.ย.58
24 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
25 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
26 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
27 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
28 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) รุ่นที่ 1  21 ก.พ.61 - 21 ก.พ.61
09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
2 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) รุ่นที่ 2  21 ก.พ.61 - 21 ก.พ.61
13:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
3 หลักสูตร ผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder) และการยิงปืนทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการกู้ภัยทางยุทธวิธี  22 ก.พ.61 - 30 มี.ค.61
09:00 - 16:00 น.
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
ไม่มีรายการข้อมูล


มีการเรียกใช้งานจำนวน 88361 ครั้ง