* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
3 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
6 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
7 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
8 ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24 ก.พ.59
9 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
10 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
11 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
12 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
13 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
14 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
15 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
16 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
17 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
18 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
19 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
20 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
21 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
22 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
23 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
24 ผวก.มอบหมายอำนาจให้ รผบ.เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงฯและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 1 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนพฤษภาคม (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ \"ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง\"  4 พ.ค.61 - 4 พ.ค.61
10:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.  นางวนิชา เจนป่า
2 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ\"โรคฮิตมนุษย์ออฟฟิศ หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยา\"  4 พ.ค.61 - 4 พ.ค.61
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.  นางวนิชา เจนป่า
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร รุ่นที่ 1  11 พ.ค.61 - 11 พ.ค.61
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร รุ่นที่ 2  16 พ.ค.61 - 16 พ.ค.61
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นายรัชกร ธรรมคารวตา
5 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0  30 พ.ค.61 - 29 มิ.ย.61
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายรัชกร ธรรมคารวตา

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
1 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย รอ สปอ. 20 ส.ค.61 - 4 ก.ย.61  สปอ/227 30/4/61
2 หลักสูตร Substation Equipment and Protective Relaying และ Transmission and Distribution System รอ ฝจบ. 7 ก.ค.61 - 4 ส.ค.61  ฝจบ30/204 ลวท 18/5/2561
3 หลักสูตร โครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 รอ ฝพค. 7 ก.ค.61 - 22 ก.ย.61  ฝพค34/16 ลวท 23/03/2561
4 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33 รอ ฝวส. 30 มิ.ย.61 - 1 ก.ค.61  ฝวส34/5 ลวท 3/5/2561
5 หลักสูตร การตรวจสอบรายการทางบัญชี - การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร รอ สธด. 26 มิ.ย.61 - 26 มิ.ย.61  สธด/274 ลวท 21/5/2561
6 หลักสูตร Leadership Skills for Auditor รอ สตส. 18 มิ.ย.61 - 21 มิ.ย.61  สตส/140 ลวท 27/3/61
7 หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 รอ ฝวส. 7 มิ.ย.61 - 16 ส.ค.61  ฝวส32/25 ลวท 3/5/2561
8 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย รอ ฝจบ. 5 มิ.ย.61 - 15 มิ.ย.61  สปอ/115 ลงวันที่ 2/03/61
9 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 รอ ฝจบ. 26 พ.ค.61 - 27 พ.ค.61  ฝจบ10/95 ลวท 17/4/61
10 หลักสูตร Complinance & Complinance Audit รอ สตส. 4 พ.ค.61 - 4 พ.ค.61  สตส/110 ลวท 23/4/61


มีการเรียกใช้งานจำนวน 107945 ครั้ง