* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
3 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
6 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
7 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
8 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
9 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
10 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
11 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
12 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
13 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
14 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
15 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
16 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
17 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
18 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
19 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
20 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
21 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
22 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
23 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
24 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
25 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
26 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
27 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนพฤษภาคม (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1  5 พ.ค.64 - 5 พ.ค.64
09:00 - 16:00 น.
การฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meetings  นายเสกสรรค์ นามบัวศรี
2 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 รุ่นที่ 1  12 พ.ค.64 - 13 พ.ค.64
09:00 - 16:00 น.
ฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
3 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 รุ่นที่ 2  17 พ.ค.64 - 18 พ.ค.64
09:00 - 16:00 น.
ฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
4 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 1  21 พ.ค.64 - 21 พ.ค.64
09:00 - 12:00 น.
ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
5 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2  21 พ.ค.64 - 21 พ.ค.64
13:00 - 16:00 น.
ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
6 หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา สำหรับระดับปฏิบัติ รุ่นที่ 2 (รูปแบบ On-air)  27 พ.ค.64 - 27 พ.ค.64
09:00 - 12:00 น.
ฝึกอบรมรูปแบบ On-air ผ่านสื่อวิดีโอบันทึกการบรรยายด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
1 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รอ รผง. 1 ก.พ.64 - 30 มิ.ย.64  รผง/84 ลว. 26 พ.ย.63


มีการเรียกใช้งานจำนวน 45914 ครั้ง