* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 7. Ues and Area Management of Railway (เม) 22 ก.ค.62
2 5. Overview of Kyoto Railway Museum (เม) 22 ก.ค.62
3 4. Overview of Hokkaido Shinkansen (เม) 22 ก.ค.62
4 3. One Year after Hokuriku Shinkansen Opening (เม) 22 ก.ค.62
5 2. Development in Tokyo Metro Station (เม) 22 ก.ค.62
# เรื่อง
วันที่
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 22 เม.ย.62
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 เม.ย.62
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
6 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
7 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
8 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
9 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
10 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
11 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
12 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
13 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
14 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
15 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
16 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
17 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
18 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
20 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
21 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
22 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
23 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
24 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนกรกฎาคม (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  1 ก.ค.62 - 1 ก.ค.62
14:00 - 14:30 น.
โต๊ะประชุม ฝชง.
2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  1 ก.ค.62 - 1 ก.ค.62
14:00 - 14:30 น.
โต๊ะประชุม ฝชง
3 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 รุ่นที่ 1  1 ก.ค.62 - 2 ก.ค.62
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
4 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 1  4 ก.ค.62 - 4 ก.ค.62
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
5 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 2  4 ก.ค.62 - 4 ก.ค.62
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
6 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2  4 ก.ค.62 - 4 ก.ค.62
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
7 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1  9 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62
08:00 - 16:00 น.
ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเถอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  นางสาวพรทิพย์ โฆษิตศาสตร์
8 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 รุ่นที่ 2  9 ก.ค.62 - 10 ก.ค.62
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา (ฉบับปรับปรุง พ.ย. 61)  10 ก.ค.62 - 10 ก.ค.62
12:00 - 13:00 น.
ห้องปรชุมชั้น 4 อาคาร 1 รฟม.
10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  10 ก.ค.62 - 10 ก.ค.62
14:00 - 15:00 น.
ห้องสมุด อาคาร 1
11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  11 ก.ค.62 - 11 ก.ค.62
09:30 - 10:30 น.
สำนักงานตรวจสอบ รฟม.
12 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 4  11 ก.ค.62 - 11 ก.ค.62
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
13 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 3  11 ก.ค.62 - 11 ก.ค.62
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติความปลอดภัย (Safety mind)   18 ก.ค.62 - 18 ก.ค.62
09:00 - 11:00 น.
ห้องสมุด
15 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2  23 ก.ค.62 - 26 ก.ค.62
08:00 - 16:00 น.
ณ กงอบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  นางสาวพรทิพย์ โฆษิตศาสตร์
16 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  25 ก.ค.62 - 26 เม.ย.62
09:00 - 16:00 น.
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอยุธยา

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
ไม่มีรายการข้อมูล


มีการเรียกใช้งานจำนวน 13578 ครั้ง