* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 22 เม.ย.62
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 เม.ย.62
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
6 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
7 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
8 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
9 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
10 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
11 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
12 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
13 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
14 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
15 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
16 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
17 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
18 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
20 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
21 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
22 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
23 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
24 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนมิถุนายน (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่  6 มิ.ย.62 - 6 มิ.ย.62
9:00 - 15:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ
2 หลักสูตร ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่  6 มิ.ย.62 - 7 มิ.ย.62
09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี  นางสาวอชิรญา สายวิจิตร
3 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  18 มิ.ย.62 - 18 มิ.ย.62
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์
4 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  19 มิ.ย.62 - 19 มิ.ย.62
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์
5 หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  20 มิ.ย.62 - 20 มิ.ย.62
08:30 - 11:30 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์
6 หลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี 2562  24 มิ.ย.62 - 28 มิ.ย.62
08:30 - 16:00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3 รฟม.  จ่าเอกมนัส ศรีสันต์
7 หลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์  24 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย.62
09:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
1 หลักสูตร วิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ รอ ฝรภ. 30 ก.ค.62 - 5 ส.ค.62  บันทึกที่ ฝรภ63/25 ลวท 30 พฤษภาคม 2562


มีการเรียกใช้งานจำนวน 6978 ครั้ง