* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

กระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร

(Succession Planning)

กระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)