* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Human Resource Development Section

กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน (กพร.)

กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน (กพร.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลและระบบงานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาระบบงาน งานบริหารองค์ความรู้ขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว การพัฒนาตามสมรรถนะ และการถ่ายโอนความรู้จากพนักงานเกษียณอายุ การศึกษาต่อและการดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนกพัฒนาระบบงาน (พร.)

แผนกพัฒนาระบบงาน (พร.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล แผนความก้าวหน้าในอาชีพ แผนเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งสำคัญ แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน รายงานผลการดำเนินานรัฐวิสาหกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานศึกษา กำหนด และประเมินสมรรถนะของพนักงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏฺบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนกบริหารจัดการความรู้ (บร.)

แผนกบริหารจัดการความรู้ (บร.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษารวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและองค์ความรู้ขององค์กรพัฒนาระบบนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย