* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

บุคลากร

กองพัฒนาบุคลากร

ชื่อ

น.ส.สุพาณี สอนซื่อ

  ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
  1202
  ข้อมูลอื่นๆ

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อ

นายรัชกร ธรรมคารวตา

  หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1224
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.จิตปภา ถาวรสถิตย์

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6
  1214
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.อชิรญา สายวิจิตร

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5
  1213
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

นายเสกสรรค์ นามบัวศรี

 พนักงานทรัพยากรบุคคล 4
  1215
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4
  1217
  ข้อมูลอื่นๆ

แผนกพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล

ชื่อ

นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน

  หัวหน้าแผนกอาวุโสแผนกพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
  1222
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.ศุภางคณา ชุมพล

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7
  1211
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.พัณณิน อินทรภักดี

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6
  1279
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.วาศิณี พรหมช่วย

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7
  1278
  ข้อมูลอื่นๆ

แผนกบริหารจัดการความรู้

ชื่อ

นายจิรัฎฐ์ สีขาว

  หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้
  1272
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.พิชชาภรณ์ เรืองสุทธา

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6
  1253
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

นายพีรณัฐ ขำช้าง

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4
  1294
  ข้อมูลอื่นๆ

ชื่อ

น.ส.ธนพร กาชัย

  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4
  1293
  ข้อมูลอื่นๆ