รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอย่างมืออาชีพดพื่อประสิทธิผลในการรับเรื่องร้องเรียนและความประทับใจของลูกค้า  
ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.62 - 15 ก.พ.62
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางสาวกรกนก  เล็กเจริญ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
2  นายณัฐพล  สกลนุรักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
3  นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
4  นางสาวทัดษ์ดาวว์  สมบูรณ์ศิลป์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
5  นายทัตเทพ  สอนกองแดง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
6  นายพงศ์พิทยา  แฉ่งฉายา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
7  นางสาวพรรญามาตร์  บุญมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
8  นายพาตน  เผ่าประพัฒน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
9  นางรจนา  เพชรกาญจน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
10  นายฤกษ์ฤทธิ์  ทองสกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
11  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.  
12  นางสาวอาจารี  แพทย์วงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
13  นายธงชัย  มังครักษ์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกท.