รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
โครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
เวลา 13:00 - 15:00 น.
ณ สถานที่ อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางสาวกรกนก  เล็กเจริญ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
2  นางสาวกฤษณา  มังครักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
3  นายณัฐพล  สกลนุรักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
4  นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
5  นางสาวทัดษ์ดาวว์  สมบูรณ์ศิลป์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
6  นายทัตเทพ  สอนกองแดง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
7  นายพงศ์พิทยา  แฉ่งฉายา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
8  นางสาวพรรญามาตร์  บุญมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
9  นายพาตน  เผ่าประพัฒน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
10  นางรจนา  เพชรกาญจน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
11  นายฤกษ์ฤทธิ์  ทองสกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
12  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.  
13  นางสาวอาจารี  แพทย์วงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.  
14  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.  
15  นายสรกฤช  ฉัตรมาลัย  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.  
16  นางสาวอมลรดา  ด้วงแพง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.  
17  นายเกียรติกุล  คำวลี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝจบ.  
18  นางสาวอารยา  มานะสุขอนันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝจบ.