รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย   รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.62 - 1 ม.ค.13
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายกัณฐพล  ล้ำเลิศ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
2  จ่าสิบเอกจามร  ชมภักดิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
3  ว่าที่พันตรีชาญวิทย์  บ่วงราบ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
4  นายชาตรี  คงคาอินทร์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
5  นายณัชพล  ชินสมุทร  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
6  สิบตำรวจโทณัฏฐ์เอก  สมบูรณ์ตระกูล  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
7  จ่าโททองชาติ  เตรียมสกุล  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
8  นายนฟง  ธรรมธกนกพร  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
9  นายบุญสม  วงศ์จินดาบล  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
10  นายพฤกษชัย  กริชพิพรรธ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
11  นายพิสิษฐ์พล  ยะแสง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
12  ว่าที่ร้อยตรีฤทธิยา  คำทอง  พนักงานผู้บังคับสุนัข 7 ฝรภ.  
13  นายวัชรินทร์  บุญเอนก  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
14  จ่าสิบเอกเวชพิสิฐ  เอี่ยมองอาจ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
15  นายศิริยศ  สุทัศน์ ณ อยุธยา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
16  นายสมรรถพงษ์  สุขล้อม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
17  นายสมศักดิ์  ทุเรียน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
18  นายสรายุทธ  สิงห์มงคล  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
19  จ่าเอกสิทธิศักดิ์  สินธุยศ  พนักงานสื่อสาร 8 ฝรภ.  
20  นายสุทธิพงษ์  ทรงสม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
21  นายสุรชัย  ผลหว้า  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
22  นายอนันต์  จันทร์งาม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
23  พันจ่าอากาศเอกอภิสิทธิ์  ปลัดกอง  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
24  นายอาชว  สุนทรสีมะ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 9 ฝรภ.  
25  สิบตำรวจโทอิศรา  สอนง่าย  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.