รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย   
ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.62 - 23 พ.ค.62
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
ไม่มีรายการข้อมูล