รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.62 - 18 มิ.ย.62
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางกันธิมา  มานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.  
2  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.  
3  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
4  นางสาวสุฎารณี  อุมะวิชนี  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
5  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
6  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
7  นางสาวกิ่งกาญจนา  อาสายุทธ  วิศวกร 5 ฝพค.  
8  นางสาวพลอยไพลิน  สละม่วง  วิศวกร 6 ฝพค.  
9  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.  
10  นายชลัมพล  หลาบนอก  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.  
11  นางสาวจำนงจิตต์  คุ้มครอง  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.  
12  นางสาวฐิตา  เทียนขาว  พนักงานการเงิน 5 ฝชง.  
13  นางสาวดุสิตา  หนูนิมิตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝพธ.  
14  นางสาวศมนมนัส  ยุวจิตติ  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.  
15  นางทิพย์  รัตนสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพพ.  
16  นางสาวปุณยวีร์  ปภาศิริวาทย์  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพพ.  
17  นายจอม  พิชิตมาร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝวส.  
18  นายปกรณ์  คุ้มปิยะผล  วิศวกร 7 ฝวส.  
19  นางสาวจรรยา  เพชรรอด  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1  
20  นางสาวนัจจารี  ทองมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1  
21  นายวรียส  ถิรดุลย์กุล  วิศวกร 6 ฝบก.2  
22  นางสาวพิมพ์ศิริ  ตั้งคุณศิริ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรฟ.  
23  นางสาวโสภิดา  เทพประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.  
24  นางสาวกุสุมา  กุลัตถ์นาม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.  
25  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.  
26  ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  สินธุเศรษฐ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
27  นางสาวพลอยไพลิน  ฟูทรัพย์นิรันดร์  นิติกร 5 ฝกม.  
28  นางสาวศันศนีย์  สังขทัต ณ อยุธยา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกม.  
29  นางสุนทรีญา  ดงไพบูลย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.  
30  นางสาวเสาวภา  ธงชัย  นิติกร 7 ฝกท.  
31  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จุทิ่น  พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.  
32  นางสาวไพลิน  ปันจัยสีห์  พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.  
33  นางสาวอัญญารัตน์  มงคลวีระพันธ์  วิศวกร 5 ฝจบ.  
34  นางสาวอารยา  มานะสุขอนันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝจบ.  
35  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.  
36  นางสาวปรัชญา  ชัยวงศ์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
37  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.  
38  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.