รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร ยกระดับการใช้กำลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ละเมิดกฎหมายในเขตระบบรถไฟฟ้า (Use of Force)  รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.62 - 10 ก.ย.62
เวลา 08:30 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  จ่าสิบตำรวจหญิงกชพร  ศรีรัตนพัฒน์  พนักงานสื่อสาร 8 ฝรภ.  
2  ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  เลียงผา  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
3  นายชัยธนา  ลิมปนารมณ์  พนักงานรักษาเขตทาง 7 ฝรภ.  
4  จ่าสิบเอกนวพล  สนธิจิต  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
5  นายบัญชา  เกลี้ยงพร้อม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
6  นายบุญสม  วงศ์จินดาบล  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
7  พันจ่าอากาศเอกปฏิพัทธ์  แดงสีบัว  พนักงานรักษาเขตทาง 7 ฝรภ.  
8  นายเพชรดี  ร่าหมาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.  
9  นายมนตรี  ไชยรังศรี  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.  
10  นายวัชรพงศ์  วงศ์ใหญ่  พนักงานสื่อสาร 8 ฝรภ.  
11  จ่าสิบโทวีรภัทร  สุระภี  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
12  จ่าเอกสราวุธ  อุปเสน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.  
13  ว่าที่ร้อยตรีอัศพร  ตีระสภานันท์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.