รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership  
ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.62 - 11 ก.ย.62
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
2  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.  
3  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
4  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.  
5  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
6  นางสาวสิริธิดา  ธรรมกุล  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.  
7  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
8  นางธิมาพร  วังช่วย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
9  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
10  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.  
11  นางสาวกันตา  ชิวภักดี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.  
12  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.  
13  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 สธด.  
14  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.  
15  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สธด.  
16  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.  
17  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สธร.  
18  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
19  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
20  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.  
21  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.  
22  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
23  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 ฝพค.  
24  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
25  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
26  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.  
27  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
28  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
29  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
30  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
31  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.  
32  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
33  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
34  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
35  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
36  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝพธ.  
37  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
38  นางรุจาภา  สงวนวงค์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
39  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
40  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
41  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
42  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพพ.  
43  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.  
44  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.  
45  นายกิตติกร  ตันเปาว์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝวส.  
46  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
47  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
48  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝวส.  
49  นายคุณากร  แป้นเหลือ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.1  
50  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
51  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
52  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝบก.1  
53  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
54  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
55  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
56  นายธีระพล  อดิสร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรฟ.  
57  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
58  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
59  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
60  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
61  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
62  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
63  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
64  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
65  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
66  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
67  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
68  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
69  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
70  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝกม.  
71  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
72  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกม.  
73  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
74  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
75  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
76  นายชาติชาย  สำราญพิศ  นิติกรอาวุโส 10 ฝกท.  
77  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
78  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
79  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
80  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
81  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.  
82  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
83  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
84  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
85  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
86  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.