รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership  
ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.62 - 11 ก.ย.62
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายกิตติกร  ตันเปาว์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายกิตติกรฯ)  
2  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 รผป.  
3  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)  
4  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)  
5  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)  
6  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายพัฒนพงษ์ฯ)  
7  นางสาวสิริธิดา  ธรรมกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นางสาวสิริธิดาฯ)  
8  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
9  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
10  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
11  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
12  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.  
13  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.  
14  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
15  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
16  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
17  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
18  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
19  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
20  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.  
21  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
22  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.  
23  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.  
24  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
25  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
26  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
27  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
28  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.  
29  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
30  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
31  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
32  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
33  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.  
34  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
35  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
36  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
37  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
38  นางสาวกันตา  ชิวภักดี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.  
39  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.  
40  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 ฝธด.  
41  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
42  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝธด.  
43  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
44  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
45  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
46  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
47  นายคุณากร  แป้นเหลือ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.1  
48  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
49  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
50  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
51  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
52  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
53  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
54  นางรุจาภา  สงวนวงค์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
55  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
56  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
57  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
58  นายธีระพล  อดิสร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรฟ.  
59  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
60  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
61  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
62  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
63  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
64  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
65  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
66  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
67  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
68  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
69  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการสถาบัน 11 ฝรภ.  
70  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
71  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
72  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
73  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
74  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกท.  
75  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
76  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
77  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
78  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.  
79  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝจบ.  
80  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
81  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
82  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
83  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
84  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.  
85  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.  
86  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 สพร.