รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.62 - 28 พ.ย.62
เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
2  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.  
3  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
4  นางสาวกันตา  ชิวภักดี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.  
5  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.  
6  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 สธด.  
7  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
8  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
9  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
10  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
11  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
12  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
13  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
14  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
15  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
16  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
17  นางรุจาภา  สงวนวงค์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
18  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
19  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
20  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
21  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.  
22  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
23  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
24  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
25  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
26  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
27  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
28  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
29  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
30  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
31  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
32  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
33  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
34  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
35  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
36  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
37  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.  
38  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
39  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
40  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
41  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
42  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.