รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.62 - 28 พ.ย.62
เวลา 13:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
2  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
3  นางธิมาพร  วังช่วย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
4  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
5  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.  
6  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.  
7  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
8  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
9  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
10  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
11  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝพธ.  
12  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
13  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.  
14  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
15  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
16  นายคุณากร  แป้นเหลือ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.1  
17  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
18  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
19  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
20  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
21  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
22  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
23  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกม.  
24  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.  
25  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
26  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
27  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
28  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
29  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.