รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.62 - 28 พ.ย.62
เวลา 13:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 รผป.  
2  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)  
3  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
4  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
5  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
6  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
7  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
8  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
9  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
10  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
11  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
12  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
13  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
14  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
15  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
16  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
17  นายคุณากร  แป้นเหลือ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.1  
18  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
19  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
20  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
21  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
22  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
23  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
24  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
25  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
26  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกท.  
27  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
28  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
29  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.