รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader)  รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 16 ก.ย.63 - 16 ก.ย.63
เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.  
2  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
3  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
4  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
5  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
6  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
7  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
8  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
9  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
10  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
11  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝบก.1  
12  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝบก.2  
13  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
14  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพธ.  
15  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
16  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
17  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
18  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
19  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรภ.  
20  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝกท.  
21  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
22  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
23  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
24  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
25  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.  
26  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.