รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader)  รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.63 - 22 ก.ย.63
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
2  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
3  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สสอ.  
4  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สกม.  
5  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.  
6  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
7  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
8  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
9  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
10  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
11  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
12  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
13  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
14  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
15  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
16  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
17  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
18  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝวส.  
19  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
20  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
21  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
22  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
23  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
24  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
25  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝปก.  
26  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
27  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
28  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
29  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
30  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
31  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทบ.  
32  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.