รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model  
ระหว่างวันที่ 17 ก.ย.63 - 29 ก.ย.63
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
ไม่มีรายการข้อมูล