รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง  
ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.63 - 4 ก.ย.63
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ ระบบ Intranet
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)