รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบ อาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม.  
ระหว่างวันที่ 17 ก.ย.63 - 17 ก.ย.63
เวลา 10:30 - 11:30 น.
ณ สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 3
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)  
2  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)  
3  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
4  นางสาวชญาภัส  อรรถสุข  เลขานุการ 4 สผว.  
5  นางปาณยา  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
6  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.  
7  นางสาวอัญญ์สิตา  รวิศศิพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
8  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
9  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สสอ.  
10  นางสาวปรีวณา  อุทัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.  
11  นางสาววรัทยา  ปิ่นเพชร  หัวหน้าแผนก 8 สสอ.  
12  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
13  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.  
14  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.