รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี  
ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.64 - 30 ส.ค.64
เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ สถานที่ เข้ารับการฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นางสาวกชกร  เล็กบำรุง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.  
2  นางสาวธรรมพร  ดีปลื้ม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
3  นางสาวปาณิศา  จำเนียรศรี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.  
4  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.  
5  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  หัวหน้าแผนก 8 สผว.  
6  นางสาวสุพพัตรา  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.  
7  นางสาวอัญญ์สิตา  รวิศศิพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
8  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
9  นางสาวจริญา  พร้อมสมบูรณ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.  
10  นางสาวณกมล  เหล่าสกุล  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.  
11  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.  
12  นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.  
13  นายพงศ์พิทยา  แฉ่งฉายา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.  
14  นางสาวพรรญามาตร์  บุญมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.  
15  นางสาวพิณนภา  เพชรศิริ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.  
16  นางสาวเพลินตา  จำปาศรี  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.  
17  นางสาวมิตตา  บุญเลิศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.  
18  นายศรีภูมิ  ใยเจริญ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.  
19  นางสาวสิตาภรณ์  ทองสุวรรณ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.  
20  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  ผู้อำนวยการศูนย์ 11 สสอ.  
21  นางสาวพร้อมพรรณ  ชลถาวรพงศ์  นิติกร 7 สกม.  
22  นางสาวสุธินี  วาจารีย์  นิติกร 6 สกม.  
23  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์พนมมาศ  นิติกร 6 สกม.  
24  นางสาวกชกร  ผอมคลี่  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.  
25  นางสาวกัญญ์สิริ  สิทธิวรการ  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
26  นางสาวกิรกร  เกษตรภิบาล  พนักงานตรวจสอบ 6 สตส.  
27  นายคณิต  เตโชชลาลัย  หัวหน้าแผนก 8 สตส.  
28  นางชณกุณ  ฌานะศักดิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
29  นางสาวชุติมา  โลมรัตนานนท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
30  นางสาวฑิฆัมพร  เดชพงษ์  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.  
31  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
32  นางสาวณัชชา  พรหมเมศร์  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.  
33  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
34  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
35  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
36  นายนรัตว์  มะเริงสิทธิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
37  นายปรเมศวร์  ลีมานันท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
38  นางสาวปาณิสรา  นันธิกุล  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
39  นายภณ  วัชรินทร์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
40  นายภูวนนท์  หล่อพูลกิจสกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สตส.  
41  นางสาวเมธาวี  โลหิตคุปต์  พนักงานตรวจสอบ 6 สตส.  
42  นางสาวรักษณีย์  ชิณเทศ  พนักงานตรวจสอบ 9 สตส.  
43  นางสาววรินทร์พร  ปิยสิรานนท์  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.  
44  นายวาริช  แม้นมินทร์  หัวหน้าแผนก 9 สตส.  
45  นายวาสุกิจจ์  บุญมี  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
46  นางสาวสุฎารณี  อุมะวิชนี  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.  
47  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
48  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.  
49  นายอธิษฐ์  พึ่งพัฒน์  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.  
50  นางสาวอาภาพงษ์  มกรนันทน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
51  นางสาวอิสรีย์  ประกอบสินนุกูล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.  
52  นางสาวกันตยา  เหินฟ้าปัญญา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
53  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
54  นางสาวเกศวดี  เกตุแก้ว  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
55  นายเกียรตินิยม  ฉิมพลี  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
56  นางสาวจิดาภา  โสภาประดิษฐ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
57  นายชลัชวัฒน์  ศรีหล้า  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
58  นางสาวชลัฐธร  ลักขณา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
59  นางสาวฐิติพร  ดีศรีเจริญเกียรติ  พนักงานบริหารความเสี่ยง 4 ฝนย.  
60  นายฐิรวิทย์  ศิริตันหยง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
61  นายณัฐพล  สุคันธรัต  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
62  นางสาวณัฐพัณ  ฉันทวิจัยกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
63  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
64  นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
65  นายธนัช  ยืนนาน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.  
66  นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.  
67  นางสาวนันทิกานต์  เต็มกันทา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
68  นางสาวนิพรพรรณ์  มุทุมล  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.  
69  นางสาวเบญจวรรณ  นิรมิตวสุ  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.  
70  นางสาวเบญญา  กระต่ายจีน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
71  นางสาวเบญญาภา  รักษาพงศ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
72  นายปกเกศ  ยาทุม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
73  นางสาวปวรรัตน์  อินบำรุง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
74  นางสาวปวารณา  งามบุญแถม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
75  นางสาวปาณิศา  เชษฐนรกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
76  นางสาวปาณิสรา  เชษฐนรกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
77  นางสาวปิญาทิพย์  แสงเงิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.  
78  นางสาวพจนา  มีสมบัติ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
79  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
80  นายภัคพล  ธนรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
81  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.  
82  นางสาวมธุรส  ไพรเจริญ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
83  นางสาวรุจิรา  จันทรพล  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.  
84  นายวรกร  คงมั่น  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.  
85  นางสาววรมน  จิรหฤทัย  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
86  นางสาววิศัลย์ศยา  อินต๊ะแสน  พนักงานสถิติ 6 ฝนย.  
87  นายวีระพงศ์  บัวทองคำวิเศษ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
88  นางสาวศุภาภัทร  ไพลดำ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
89  นางสาวสุทธิชา  พูลเกิด  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
90  นางสาวสุธาสินี  พุทธจันทร์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.  
91  นางสาวสุภากาญจน์  ก้องเอกภพ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
92  นายเสกสรร  เผือกศรี  พนักงานบริหารความเสี่ยง 6 ฝนย.  
93  นายอนุโภช  จินนุกูล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝนย.  
94  นายอนุวัตร  ไชยเพชร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.  
95  นางสาวอุบลรัตน์  แพเจริญชัย  พนักงานบริหารความเสี่ยง 6 ฝนย.  
96  นางสาวกัญญณพ  ดวงส้ม  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.  
97  นางสาวกิ่งกาญจนา  อาสายุทธ  วิศวกร 6 ฝพค.  
98  นางสาวอติลักษณ์  วีสเพ็ญ  พนักงานวิจัย 7 ฝพค.  
99  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.  
100  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  หัวหน้าแผนก 8 ฝทท.  
101  นางสาวดวงรัตน์  วชิรโลหพันธ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.  
102  นางสาวทิพยสุดา  มณีจันทร์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.  
103  นางสาวธนากานต์  ส่งสุข  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.  
104  นางสาวนภัสวรรณ  อินทยุง  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.  
105  นายปัณณธร  อ่อนลมัย  หัวหน้าแผนก 8 ฝทท.  
106  นางสาวรวิสรา  คุ้มทุกข์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.  
107  นางสาววรรณดี  โอฬาร์ผล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.  
108  นางสาววรวรรณ  เติมชัยโรจน์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 4 ฝทท.  
109  นางสาวศรัทธารัตน์  กังวล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.  
110  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
111  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.  
112  นางสาวสโรชา  สุขสัย  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.  
113  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
114  นายอภิวุฒิ  ผิวเพชร  หัวหน้าแผนก 8 ฝทท.  
115  นายอภิศาล  ยอดสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.  
116  นางสาวอมลรดา  สุภาโชค  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.  
117  นางสาวชุติมณฑน์  ยิ่งยืน  พนักงานการเงิน 6 ฝชง.  
118  นางสาวชุติมณฑน์  ยิ่งยืน  พนักงานการเงิน 6 ฝชง.  
119  นางนัทธมน  สิทธิศักดิ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.  
120  นางนัทธมน  สิทธิศักดิ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.  
121  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
122  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
123  นายสุภัค  บุณยทรัพยากร  พนักงานบัญชี 6 ฝชง.  
124  นายสุภัค  บุณยทรัพยากร  พนักงานบัญชี 6 ฝชง.  
125  นางสาวสุรภา  ขำประสิทธิ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝชง.  
126  นางสาวสุรภา  ขำประสิทธิ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝชง.  
127  นางสาวกัญญณัฐ  วีรกุลวัฒนา  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพธ.  
128  นายทองโรจน์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพธ.  
129  นางสาวปวินณา  ทบพักตร์  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.  
130  นายภูเบศ  อัคคเดชพิพัธ  หัวหน้าแผนก 8 ฝพธ.  
131  นายมารุต  คงรำพึง  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
132  นางสาววรรณพร  ยอดบุญมา  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.  
133  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
134  นายเกริกกฤต  รุจิระยรรยง  หัวหน้าแผนก 9 ฝรฟ.  
135  นางสาวจิตรลดา  ธรรมแงะ  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
136  นางสาวฐานิดา  ศิริตัน  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
137  นายเทพรังสรรค์  ศรีทองอินทร์  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
138  นายธนาวุฒิ  ทรัพย์วารี  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
139  นางสาวธัญมน  ตนสกุลเดช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝรฟ.  
140  นายพงศกร  สิทธิพงศ์  วิศวกร 6 ฝรฟ.  
141  นางสาวพิมพ์ศิริ  ตั้งคุณศิริ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝรฟ.  
142  นายภาคภูมิ  สฤษชสมบัติ  วิศวกร 6 ฝรฟ.  
143  นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบำรุง  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
144  นางสาวโสภิดา  เทพประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.  
145  นางสาวอาภา  สอตระกูล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.  
146  นางสาวอิสรีย์  สรรพสิริโสภณ  วิศวกร 7 ฝรฟ.  
147  นางสาวกัญก์ญา  จิรอัมพร  วิศวกร 6 ฝปก.  
148  นางสาวต้องจิต  ตีรเดชโยธิน  วิศวกร 6 ฝปก.  
149  นางสาวกัญจ์หทัย  เนียมลาภเนื่อง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.  
150  นายกิตติพงษ์  พลยิ่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.  
151  นายนัฑนที  เกษน้อย  หัวหน้าแผนก 8 ฝรภ.  
152  นายภาคภูมิ  กาญจนสถิตย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
153  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรภ.  
154  นายสุพรหม  ปานแจ่ม  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
155  นางสาวกนกพร  สีทา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
156  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.  
157  นายกฤตวัฒน์  สื่อสวน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
158  นางสาวกฤติกา  ฟองจันทร์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
159  นางสาวกวิสรา  พรหมสกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.  
160  นางสาวกาญจนาพร  โชติบุตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.  
161  นางสาวกุลธิดา  วรจิตรานนท์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
162  นางสาวจันทิมา  เบ็ญจรัตน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
163  นางสาวจิตปภา  ถาวรสถิตย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
164  นางสาวจินรี  มีสกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
165  นายจิรัฎฐ์  สีขาว  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
166  นางสาวชนานันท์  ผุดเพชรแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
167  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
168  นางณฐมน  ภาแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
169  นางสาวณัฐวดี  งามกิตติคุณ  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.  
170  นางสาวณิชากร  หนุนทรัพย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
171  นางสาวธนพร  กาชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
172  นางสาวธนวรท  เบ็ญจกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
173  นางสาวนงนภัส  หวังเจริญกุลชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
174  นางสาวนนทิมาศ  อื้อจรรยา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
175  นางสาวนันท์ชญาน์  ทองวิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
176  นางสาวนิยะดา  ใจดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.  
177  นางสาวนุชนาถ  ลาภจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
178  นางสาวนุตประวีณ์  ลีลาสกุลธรรม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
179  นางสาวนุศรา  มัสเยาะ  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.  
180  นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.  
181  นางปริศนา  บูรณารมย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
182  นางสาวปาลิน  งดงาม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
183  นางสาวพลอยไพลิน  ทองหยอด  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.  
184  นางสาวพัณณิน  อินทรภักดี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
185  นางสาวพิชชาภรณ์  เรืองสุทธา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
186  นายพีรณัฐ  ขำช้าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
187  นางสาวแพรวนภา  มากมูล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
188  นางสาวภัคนัน  จิตต์สว่าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
189  นางสาวมาคี  มงคลรัตน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.  
190  นางสาวรวีวรรณ  พุทธิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
191  นายรัชกร  ธรรมคารวตา  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.  
192  นางสาวรุ่งนภา  ศรีสังข์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
193  นางสาววลัยภรณ์  พรหมทองแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
194  นางสาววาศิณี  พรหมช่วย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
195  นางสาวศิริพร  สินโท  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
196  นางสาวศุภางคณา  ชุมพล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.  
197  นายสิทธิ์พงศ์  คุ้มดำรงค์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.  
198  นางสาวสุจิตรา  กิติพรพิศาล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.  
199  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทบ.  
200  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
201  นายเสกสรรค์  นามบัวศรี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.  
202  นางเสาวคนธ์  พาแสง  หัวหน้าแผนก 8 ฝทบ.  
203  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.  
204  นายจักรกฤษณ์  ทองปากน้ำ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 9 สปอ.  
205  นายชนม์ภูมิ์  ภัฏพิพัฒน์กุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.  
206  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.  
207  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.  
208  นางสาวฟารีดา  ปาทาน  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สปอ.  
209  นางสาวมินชญา  ตังวีระสิงห์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สปอ.  
210  นางวนิชา  เจนป่า  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.  
211  นายจรุงชาติ  หงส์พิพิธ  หัวหน้าแผนก 8 สพร.  
212  นายจักรพรรณ  ชาญตะบะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สพร.  
213  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.  
214  นางสาวชญาภา  บุบผะศิริ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สพร.  
215  นางสาวนวรัตน์  ทองแก้ว  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สพร.  
216  นางสาวพัชริดา  ไทยสม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สพร.  
217  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สพร.  
218  นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สพร.