รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล   รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 9 ส.ค.64 - 9 ส.ค.64
เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ สถานที่ ฝึกอบรม On-line ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายกิตติฯ)  
2  นายกิตติกร  ตันเปาว์  รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 14 รผว.  
3  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 รผป.  
4  นางณฐมณ  บุนนาค  รองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 14 รผง.  
5  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)  
6  นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล  รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน) 14 รผก.  
7  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายพัฒนพงษ์ฯ)  
8  นายฤทธิกา  สุภารัตน์  รองผู้ว่าการฯ(บริหาร) 14 รผบ.  
9  นายวิทยา  พันธุ์มงคล  รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ) 14 รผป.  
10  นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสาโรจน์ฯ)  
11  นางสาวสิริธิดา  ธรรมกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นางสาวสิริธิดาฯ)  
12  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
13  นางปาณยา  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
14  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.  
15  นางสาวอัญญ์สิตา  รวิศศิพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.  
16  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
17  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สสอ.  
18  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.  
19  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
20  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
21  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
22  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.  
23  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
24  นายธนัช  ยืนนาน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.  
25  นายภัคพล  ธนรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.  
26  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.  
27  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
28  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
29  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
30  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
31  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.  
32  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
33  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
34  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.  
35  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 ฝธด.  
36  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
37  นายปารัช  โอภาส  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝธด.  
38  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.  
39  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝวส.  
40  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
41  นายคุณากร  แป้นเหลือ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
42  นายธิติ  มีผิว  วิศวกรอาวุโส 10 ฝบก.1  
43  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝบก.1  
44  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
45  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
46  นายกีรตินิธิ  หิรัญพัทธ์พร  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.  
47  นางสาวนิรมล  บุญทองคง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
48  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพธ.  
49  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
50  นายธีระพล  อดิสร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรฟ.  
51  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
52  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
53  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝปก.  
54  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
55  นายเขตนภันต์  จุลจิรวัฒน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
56  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
57  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
58  นายภาคภูมิ  กาญจนสถิตย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
59  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  ผู้อำนวยการสถาบัน 11 ฝรภ.  
60  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรภ.  
61  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
62  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝกท.  
63  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
64  นายมานะ  วิวัตพงษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
65  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกท.  
66  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
67  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
68  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
69  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทบ.  
70  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
71  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.  
72  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.