รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล   รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 13 ส.ค.64 - 13 ส.ค.64
เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ สถานที่ ฝึกอบรม On-line ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด ลายมือชื่อ
1  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)  
2  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)  
3  นางสาวปรีณิตา  โอสถสงเคราะห  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.  
4  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  ผู้อำนวยการศูนย์ 11 สสอ.  
5  นายจิตตะรัตน์  วิสุทธิเสน  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.  
6  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สกม.  
7  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.  
8  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
9  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.  
10  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.  
11  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.  
12  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.  
13  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.  
14  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
15  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
16  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.  
17  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.  
18  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝธด.  
19  นายภูวิศ  ตรีสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝวส.  
20  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.  
21  นายขวัญ  สุขคง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1  
22  นายปฏิเวช  เหระยัง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2  
23  นางสิรินธร  อินทร์แก้ว  หัวหน้าแผนก 9 ฝบก.2  
24  นายอธิวัฒน์  นุ่นมา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2  
25  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
26  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.  
27  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.  
28  นายปิยพงศ์  พรรณราย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.  
29  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.  
30  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
31  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.  
32  นายศิริยศ  สุทัศน์ ณ อยุธยา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.  
33  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
34  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.  
35  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.  
36  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝจบ.  
37  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.  
38  นางสาวจินรี  มีสกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.  
39  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.