* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)
1.1 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 11 ม.ค.61 11 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.2 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 12 ม.ค.61 12 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.3 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 16 ม.ค.61 16 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.4 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 49 18 ม.ค.61 18 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.5 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 19 ม.ค.61 19 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.6 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 40 25 ม.ค.61 25 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.7 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.8 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 44 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
1.9 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.10 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.11 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 54 31 ม.ค.61 31 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2
1.12 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 10 ม.ค.61 10 ม.ค.61 ณ ห้องประชุม2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.13 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 17 ม.ค.61 17 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
2   โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร
2.1 โครงการจัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Development Roadmap : CDR) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด หน.แผนก ขึ้นไป 119 22 ส.ค.61 22 ส.ค.61 ห้องประชุม 2
2.2 โครงการจัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Development Roadmap : CDR) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด หน.แผนก ขึ้นไป 133 22 ส.ค.61 22 ส.ค.61 ห้องประชุม 2
2.3 หลักสูตร การปรับระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระยะที่ 2 In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝนย. 48 11 ต.ค.60 25 ต.ค.60 รฟม.
3   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 27 11 พ.ค.61 11 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 28 16 พ.ค.61 16 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 33 8 มิ.ย.61 8 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.4 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.5 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 75 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.6 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 public สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 1 พ.ย.60 29 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติและ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3.7 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 13 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 2 25 เม.ย.61 20 ก.ค.61 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โรงแรมในกรุงเทพฯ
3.8 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น รุ่นที่ 10 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับหัวหน้าแผนก 2 28 มี.ค.61 29 มิ.ย.61 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โรงแรมในกรุงเทพฯ
3.9 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 3 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 18 ก.ค.61 14 ก.ย.61 สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพฯ
3.10 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 In-house สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อำนวยการกอง 36 30 พ.ค.61 15 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
3.11 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 In-house สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อำนวยการกอง 36 30 พ.ค.61 15 มิ.ย.61 รฟม.
3.12 หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 2 public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้บริหาร 1 16 พ.ค.61 22 มิ.ย.61 นิด้า
4   โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร (Functional/Technical Competency)
4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของที่ปรึกษา Pass on Knowledge รฟม. 12 12 มิ.ย.61 12 มิ.ย.61 โต๊ะประชุม ฝชง
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"วัฒนธรรมองค์กร รฟม. นิยามใหม่\" In-house รฟม. 85 5 มิ.ย.61 5 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2 อาคาร 1
4.3 การสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 In-house รฟม. 320 18 มิ.ย.61 22 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.4 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน รฟม. หัวข้อ ทำอย่างไร จึงจะได้งานซื้อ/จ้าง ที่ต้องการ Pass on Knowledge รฟม. 189 14 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61 อาคาร 1 ชั้น 9 ห้องประชุม 2
4.5 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ \"ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง\" In-house รฟม. 30 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.
4.6 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ\"โรคฮิตมนุษย์ออฟฟิศ หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยา\" In-house รฟม. 30 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.
4.7 โครงการ บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี In-house รฟม. 48 9 มี.ค.61 9 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร1 รฟม.
4.8 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 17 1 มิ.ย.61 1 มิ.ย.61 ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3 รฟม.
4.9 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 17 1 มิ.ย.61 1 มิ.ย.61 ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3
4.10 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 70 5 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.11 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 9 5 มิ.ย.61 5 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.12 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 19 6 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.13 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 11 14 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.14 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 25 26 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.15 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 59 12 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.16 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 8 12 ก.ค.61 12 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.17 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 25 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.18 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 34 19 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.19 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 21 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.20 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 16 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.21 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 9 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.22 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. 18 23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.23 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของ รฟม. In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 123 18 ส.ค.60 12 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
4.24 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ีที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ In-house รฟม. ฝกท. 67 8 มี.ค.61 24 มี.ค.61 เชียงใหม่
4.25 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและนำเสนอผลรายงาน OPR และ SAR ประจำปี In-house รฟม.
4.26 หลักสูตร Autodesk Revit Architecture Family Training Course public VR Digital Company Limited 1 25 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 VR Training Center สี่พระยา บางรัก กทม.
4.27 หลักสูตร Balanced Scorecard public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 21 ก.ย.61 21 ก.ย.61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4.28 หลักสูตร Big data Analysis with Business Analytics Tools public บริษัท อเมริกันอินฟอร์เมชั่น จำกัด 2 3 ก.ย.61 4 ก.ย.61 อาคาร ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10
4.29 หลักสูตร Compliance & Compliance Audit Public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
4.30 หลักสูตร Complinance & Complinance Audit public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 1 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ชั้น 4 อาคารมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25 ถ.สุขุมวิท 55
4.31 หลักสูตร IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard:IS)และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) Public ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.32 หลักสูตร Innovation Management from Learning Intelligence System (ยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร) public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 11 ก.ย.61 11 ส.ค.61 รร.เจ้าพระยาปาร์ค
4.33 หลักสูตร Knowledge Management Assessment (KM เครื่องมือประเมิน KM Maturity) public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝทบ. 1 10 ก.ค.61 11 ก.ค.61 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
4.34 หลักสูตร Leadership Skills for Auditor public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 1 18 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย
4.35 หลักสูตร Microsoft Access 2016 Intermidate public 9Expert Co.,Ltd. สธด 2 17 ก.ย.61 19 ก.ย.61 Evergreen Place
4.36 หลักสูตร Microsoft Access 2016 Intermidate public 9Expert Co.,Ltd. 3 17 ก.ย.61 19 ก.ย.61 Evergreen Place
4.37 หลักสูตร NFPA 101 The Life Safety Code : 2015 Edition public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝวส. 1 22 พ.ย.60 24 พ.ย.60 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
4.38 หลักสูตร Object Oriented Analysis and Design public สถาบันอบรมไอโรบัสท์ ฝทท. 1 16 ก.ค.61 17 ก.ค.61 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 6
4.39 หลักสูตร Power Bi Desktop For Business Analytics public 9Expert Co.,Ltd. 1 10 ก.ย.61 11 ก.ย.61 Evergreen Place
4.40 หลักสูตร Service Innovation Master Class 2018 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝพธ 1 14 มี.ค.61 20 มี.ค.61 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
4.41 หลักสูตร Strategic Thinking (Pure&Simple) public PacRim Group ฝนย 1 19 มิ.ย.61 20 มิ.ย.61 Le Meridien Bangkok หรือ JW Marriott
4.42 หลักสูตร Substation Equipment and Protective Relaying และ Transmission and Distribution System Public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฝจบ.
4.43 หลักสูตร Ten types of Innovation : A Strategy for Business Transformation in Digital Economy รุ่นที่ 4 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝพธ 1 25 เม.ย.61 26 เม.ย.61 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
4.44 หลักสูตร The Concept of Eco-Efficiency การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ public Tris Academy 2 15 ส.ค.61 15 ส.ค.61 รร.รามาการ์เด้นส์
4.45 หลักสูตร Transmission and Distribution System public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝจบ 1 4 ส.ค.61 5 ส.ค.61 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวสท
4.46 หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ Public มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ฝกม
4.47 หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้วรุ่นที่ 9) public มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ฝกม. 1 27 ม.ค.61 27 ก.ย.61 อาคารศาลปกครอง
4.48 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 26 พ.ค.61 27 พ.ค.61 โรงแรมรอยัลลิเวอร์
4.49 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 Public มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ
4.50 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 Public มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ
4.51 หลักสูตร การจัดห้องพยาบาลในสถานประกอบการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ 20 public Siam Safety 2 24 ส.ค.61 24 ส.ค.61 รร.มิราเคิล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
4.52 หลักสูตร การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ (Emission Testing for Stationary Sources) public มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ฝพค 1 2 เม.ย.61 4 เม.ย.61 ห้องประชุม ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
4.53 หลักสูตร การตรวจสอบรายการทางบัญชี - การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ สธด. 2 26 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
4.54 หลักสูตร การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ยก รุ่นที่ 6 public คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 1 27 ก.ย.61 27 ก.ย.61 บ.ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4.55 หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด (EOD) public สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝรภ 1 23 ก.ค.61 26 ต.ค.61 กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติกรพิเศษ
4.56 หลักสูตร การบรรยายหัวข้อ หลักนิติธรรม กับ การบริหารโครงการขนาดใหญ่ In-house รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. 236 29 พ.ย.60 29 พ.ย.60 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
4.57 หลักสูตร การบริหารงานตำรวจ รุ่นที่ 45 Public วิทยาลัยการตำรวจ ฝรภ
4.58 หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 หลักสูตรย่อย การจัดทำยุทธศาสตร์ Public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.59 หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 5 ก.ย.61 7 ก.ย.61 รร เดอะ สุโกศล
4.60 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 public สถาบันพระปกเกล้า ผอ.ฝนย. 1 19 ต.ค.60 1 ก.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า
4.61 หลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of Eco-Efficiency) public Tris Academy 1 15 ส.ค.61 15 ส.ค.61 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
4.62 หลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of Eco-Efficiency) public Tris Academy 2 15 ส.ค.61 15 ส.ค.61 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
4.63 หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล public สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝนย. 1 18 ก.ค.61 19 ก.ค.61 โรงแรมนารายณ์ เขตสีลม กรุงเทพฯ
4.64 หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร public สภาวิชาชีพบัญชี สตส 1 25 ส.ค.61 6 ต.ค.61 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
4.65 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูงระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 5 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ฝรภ. 2 8 มี.ค.61 4 พ.ค.61 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
4.66 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 public สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
4.67 หลักสูตร การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมดิจิทัล (Smart Learning in the Digital Society) Public สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝทบ.
4.68 หลักสูตร การวัดผลการปฎิบัติงานองค์กร (Performance Measurement) public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝทบ 1 3 ส.ค.61 3 ส.ค.61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
4.69 หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance measurement) public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 3 ส.ค.61 3 ส.ค.61 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4.70 หลักสูตร การวัดผลปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement) Public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝทบ
4.71 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ public สำนักสิริพัฒนา 3 6 ก.ย.61 7 ก.ย.61 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.72 หลักสูตร การวิเคราะห์ความสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝจบ
4.73 หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อตัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝนย. 3 15 ส.ค.61 20 ส.ค.61 รร.Pullman Bangkok Grande Sukhumvit และศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4.74 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ public สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร 3 22 ส.ค.61 5 ก.ย.61 รร.อวานี เอเทเรียม
4.75 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤต In-house รฟม. 30 20 ส.ค.61 20 ส.ค.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.76 หลักสูตร การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ฝวส. 2 4 ส.ค.61 4 ส.ค.61 อาคาร วสท.
4.77 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33 public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฝวส. 4 30 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 ห้องประชุมอาคาร วสท.
4.78 หลักสูตร การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ฝวส. 2 5 ส.ค.61 5 ส.ค.61 อาคาร วสท.
4.79 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ฝรภ. 1 25 เม.ย.61 26 เม.ย.61 โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
4.80 หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น public สำนักงานศาลปกครอง 2 6 ก.ย.61 7 ก.ย.61 รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
4.81 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง งานก่อสร้าง 2551 In-house รฟม. พนง.รฟม. 75 5 มี.ค.61 5 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และ ศูนย์พัมนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเแลิมพระเกียรติฯ
4.82 หลักสูตร โครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 public สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝพค34/16 ลวท 23/03/2561 1 7 ก.ค.61 22 ก.ย.61 ห้องประชุม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์
4.83 หลักสูตร โครงการอบรมเรื่องการตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง หลักสูตร 2 public จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝจบ 1 20 ก.ค.61 21 ก.ค.61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.84 หลักสูตร งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 public ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ฝชง. สธด. 2 2 พ.ย.60 4 พ.ย.60 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4.85 หลักสูตร งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 public ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 3 2 พ.ย.60 11 พ.ย.60 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4.86 หลักสูตร เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีลาภลอยฉบับใหม่ public สภาวิชาชีพบัญชี 4 20 ส.ค.61 20 ส.ค.61 สภาวิชาชีพบัญชี
4.87 หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม public บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าส์แทนซี่ จำกัด ฝทบ. 3 8 ส.ค.61 8 ส.ค.61 รร.โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
4.88 หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8 public คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 1 22 ก.ย.61 23 ก.ย.61 ห้องประชุมอาคาร วสท.
4.89 หลักสูตร เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ สผว. 1 14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.90 หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง public สถาบันพระปกเกล้า ผอ.กอง 2 13 ก.ค.61 16 ธ.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า
4.91 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ public มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝจบ/1795 1 20 ม.ค.61 21 ม.ค.61 โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (บางพลัด)
4.92 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ Public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ.
4.93 หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53 public โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ฝรภ 2 21 มิ.ย.61 7 ก.ย.61 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
4.94 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) รุ่นที่ 5 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผชก. 1 19 เม.ย.61 7 มิ.ย.61 IRDP
4.95 หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 1 3 ส.ค.61 8 ก.ย.61 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4.96 หลักสูตร ผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder) และการยิงปืนทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการกู้ภัยทางยุทธวิธี In-house รฟม. ฝรภ. 150 22 ก.พ.61 30 มี.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
4.97 หลักสูตร พนักงานดับเพลิง public กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝรภ. 4 11 มี.ค.61 16 มี.ค.61 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
4.98 หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 12 Public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4.99 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ public กรมบัญชีกลาง ผู้เกี่ยวข้อง 23 6 ส.ค.61 7 ส.ค.61 กรมบัญชีกลาง
4.100 หลักสูตร วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ public สำนักงานศาลปกครอง ฝทบ 1 9 ก.ค.61 10 ก.ค.61 รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
4.101 หลักสูตร วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ public สำนักงานศาลปกครอง ฝกม 4 9 ก.ค.61 10 ก.ค.61 รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
4.102 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย Public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน สปอ.
4.103 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ส.ค.61 4 ก.ย.61 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ(ตลิ่งชัน)
4.104 หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 public สถาบันวิทยาการ สวทช. ฝวส. 1 7 มิ.ย.61 16 ส.ค.61 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
4.105 หลัดสูตร อบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี(Technologist) public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 1 23 ส.ค.61 6 ก.ย.61 อาคารเกสรพลาซ่า
5   โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
5.1 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) In-house สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
5.2 หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Accredited Provident Fund Committee Members Program) public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรรมการกองทุน 5 28 มี.ค.61 29 มี.ค.61 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท
6   โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
6.1 กระบวนการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของที่ปรึกษา Pass on Knowledge รฟม.
6.2 การจัดทำรายงานผลการดำเนนนงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของการดำเนินงานการควบคุมภายใน Pass on Knowledge รฟม. 11 4 ส.ค.60 4 ส.ค.60 ห้องประชุม ฝชง.
6.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต Pass on Knowledge รฟม. 11 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
6.4 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง Pass on Knowledge รฟม.
6.5 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อมาใช้ในกิจการของ รฟม. ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) Pass on Knowledge รฟม. 7 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 ห้องสมุด รฟม.
6.6 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินภายใน ตามข้อกำหนดบริหารงานคุณภาพ(Internal Auditor ISO 9001:2015) Pass on Knowledge รฟม. 13 4 ก.ค.61 4 ก.ค.61 ห้องสมุด อาคาร 1 รฟม.
6.7 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การตรวจวัดความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต Pass on Knowledge รฟม. 11 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 จุดตรวจวัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6.8 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำความเข้าใจและปรับปรุงแผนงานกำกับ/ดูแลงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 29 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 อาคารสำนักงาน รฟม. ภาคสนาม
6.9 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการแบบเชิงรุก Pass on Knowledge รฟม. 10 26 ก.ค.61 26 ก.ค.61 ห้องประชุม ฝพธ
6.10 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-9 มิย 61 (ผอ.กดร.ฝปก.) Pass on Knowledge รฟม.
6.11 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการติดตามและบำรุงรักษา Turnout Pass on Knowledge รฟม. 10 23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 รฟม
6.12 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 95 24 ม.ค.61 24 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
6.13 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ในยุค Blockchaim Pass on Knowledge รฟม. 8 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องประชุม ฝพธ
6.14 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สัญญาก่อสร้าง Pass on Knowledge รฟม.
6.15 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สัญญาก่อสร้าง Pass on Knowledge รฟม. 16 10 ก.ค.61 10 ก.ค.61 ห้องประชุม 4ชั้น 4อาคาร 1 รฟม
6.16 การถ่ายทอดความรูู้ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding) Pass on Knowledge รฟม. 3 13 ก.ค.61 13 ก.ค.61 ห้องประชุม ฝพธ
6.17 การถ่ายทอดองค์ความรุ้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ควรรู้ในงานตรวจสอบ Pass on Knowledge รฟม. 21 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
6.18 การถ่ายทอดองค์ความรุ้ เรื่อง หลักนิติธรรม กับ การบริหารโครงการขนาดใหญ่ Pass on Knowledge รฟม. 10 11 ก.ค.61 11 ก.ค.61 ห้องประชุม 1 อาคาร 3 รฟม
6.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทาวทางการตรวจการจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 2 Pass on Knowledge รฟม. 9 23 มี.ค.61 23 มี.ค.61 ห้องประชุม อาคาร 3
6.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Technology for life and work สำหรับนักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 Pass on Knowledge รฟม. 26 17 ก.ค.61 17 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2
6.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 Pass on Knowledge รฟม. 4 26 ก.ค.61 26 ก.ค.61 ห้องประชุม ฝพธ.
6.22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Pass on Knowledge รฟม. 10 13 ก.ค.61 13 ก.ค.61 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1
6.23 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทบทวน/ปรับปรุงและ/หรือจัดทำเพิ่มเติมโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายหลักตามแผนวิสาหกิจฯ Pass on Knowledge รฟม. 52 1 มิ.ย.61 1 มิ.ย.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.24 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเกษียณสุข ทุกข์มลาย Pass on Knowledge รฟม. 4 3 ก.ค.61 3 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/2 อาคาร 2 รฟม.
6.25 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า - การตรวจรับมอบงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา Pass on Knowledge รฟม. 23 23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2 รฟม
6.26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 Pass on Knowledge รฟม. 7 9 ก.ค.61 9 ก.ค.61 ห้องสมุด อาคาร 1 รฟม.
6.27 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน Pass on Knowledge รฟม. 41 24 ก.ค.61 24 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2
6.28 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเป็นผู้สอบทานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 Pass on Knowledge รฟม. 8 23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ห้องประชุม 7 ชั้น 7 อาคาร 1 รฟม.
6.29 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ระว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2561 Pass on Knowledge รฟม. 34 9 ก.ค.61 9 ก.ค.61 ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
6.30 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสำรวจและวางแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย Pass on Knowledge รฟม. 10 30 เม.ย.61 30 เม.ย.61 อาคารจอดรถสามแยกบางใหญ่
6.31 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบการฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ในขอบเขตระบบไฟฟ้า (Exercise Design) Pass on Knowledge รฟม. 6 18 พ.ค.61 18 พ.ค.61 ห้องฝึกอบรม สภก.อาคาร 3 รฟม.
6.32 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้จากการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น Pass on Knowledge รฟม. 70 25 มิ.ย.61 25 ก.ค.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.33 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้จากการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น Pass on Knowledge รฟม. 16 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1
6.34 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้ที่ได้จากการดูงานศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น Pass on Knowledge รฟม.
6.35 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้ในงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง Pass on Knowledge รฟม. 6 2 ก.ค.61 2 ก.ค.61 ห้องประชุม 8 ชั้น 8 อาคาร 1 รฟม.
6.36 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) Pass on Knowledge รฟม. 10 10 ก.ค.61 10 ก.ค.61 ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม
6.37 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชน ภูเก็ต Pass on Knowledge รฟม. 73 15 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2
6.38 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานก่อสร้างบริเวรแยกรัชโยธิน Pass on Knowledge รฟม. 15 23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2
6.39 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ Pass on Knowledge รฟม. 9 26 ก.ค.61 26 ก.ค.61 ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 รฟม.
6.40 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) Pass on Knowledge รฟม. 13 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องประชุม 7 ชั้น 7 อาคาร 1 รฟม.
6.41 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง กรณีตัวอย่าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานรฟม Pass on Knowledge รฟม. 8 17 ก.ค.61 17 ก.ค.61 ห้องประชุม 3 อาคาร 1
6.42 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง บัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 13 18 ก.ค.61 18 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/2 อาคาร 2 รฟม.
6.43 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Pass on Knowledge รฟม. 9 15 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 ห้องสมุด รฟม.
6.44 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภูเก็ต เมืองอัจฉริยะ Smart City Pass on Knowledge รฟม. 12 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องนิทรรศการ รฟม.
6.45 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบตั๋วร่วม EMV แบบ Open loop Pass on Knowledge รฟม. 15 26 ก.พ.61 26 ก.พ.61 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 รฟม.
6.46 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบตั๋วร่วม EMV แบบ Open loop Pass on Knowledge รฟม. 20 26 ก.พ.61 26 ก.พ.61 ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 รฟม
6.47 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบอาณัติสัญญาณ Pass on Knowledge รฟม. 13 26 ก.ค.61 26 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
6.48 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วินัยที่ใครๆ (ไม่) อยากรู้ Pass on Knowledge รฟม. 126 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
6.49 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วินัยที่ใครๆ (ไม่) อยากรู้ Pass on Knowledge รฟม. 126 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
6.50 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง หลักการจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Pass on Knowledge รฟม. 4 7 ก.ค.61 7 ก.ค.61 ห้องประชุม 7 อาคาร 1
6.51 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เรื่องที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2564 เรื่องที่ 2 โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต) เรื่องที่ 3 การศึกษาดูงาน หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กร ยุค 4.0 ณ จังห Pass on Knowledge รฟม. 25 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 รฟม
6.52 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการควบคุมการก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 20 17 ก.ค.61 17 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2
6.53 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ MRTA Smart City Pass on Knowledge รฟม. 5 20 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ห้องประชุม 5 ชั้น 5
6.54 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ Technology for life and Work สำหรับนักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 Pass on Knowledge รฟม. 11 17 ก.ค.61 17 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2 รฟม.
6.55 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ การกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 17 24 ก.ค.61 24 ก.ค.61 ห้องประชุม 6
6.56 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ การเขียนหนังสือตอบแจ้งข้อร้องเรียน Pass on Knowledge รฟม. 17 16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ห้องประชุม 7 อาคาร 1
6.57 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ การจัดเก็บรักษาโฉนดที่ดินและการให้บริการยืมโฉนด/การเขียนบันทึกรายงานและบันทึกทั่วไป Pass on Knowledge รฟม. 9 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 ห้องประชุม 7
6.58 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 Pass on Knowledge รฟม. 18 31 ก.ค.61 31 ส.ค.60 ห้องประชุม ชั้น4 อาคาร 1
6.59 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์กับการบริหารงาน Pass on Knowledge รฟม. 15 25 ก.ค.61 25 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2 รฟม.
6.60 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ความแตกต่างของระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม Pass on Knowledge รฟม. 45 6 ก.ค.61 6 ก.ค.61 อาคาร 1 รฟม.
6.61 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ความรู้ทั่วไประบบขนส่งมวลชน Pass on Knowledge รฟม. 45 6 ก.ค.61 6 ก.ค.61 ห้องประชุม 3 อาคาร 1
6.62 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ โครงการที่สำคัญของ ฝบก.1 ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 และการจัดทำรายงานโครงการที่สำคัญของฝบก.1 Pass on Knowledge รฟม. 14 20 มิ.ย.61 20 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2
6.63 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ โครงการพัฒนาที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Pass on Knowledge รฟม.
6.64 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ โครงการพัฒนาที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Pass on Knowledge รฟม. 13 4 ก.ย.61 4 ก.ย.61 ห้องประชุม 4 ชั้น 4
6.65 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ งานสำรวจสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น Pass on Knowledge รฟม. 14 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 ห้องประชุม 6
6.66 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ แนวทางการประชาสัมพันธ์บัตรแมงมุมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับการใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT Pass on Knowledge รฟม. 23 15 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 ห้องนิทรรศการ
6.67 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ประสบการณ์ในการทำงานของ ผอ.ฝจบ. ตามตัวชี้วัดที่ 3.4 Pass on Knowledge รฟม. 31 6 ก.ย.61 6 ก.ย.61 ห้องประชุม 4 ชั้น 4
6.68 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ ระบบรถไฟฟ้า Monorail ตามข้อเสนอของผู้รับสัมปทาน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู Pass on Knowledge รฟม. 21 26 ก.ค.61 26 ก.ค.61 ห้องประชุม 8 อาคาร 1
6.69 การถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ วิธีดำเนินการเพื่อจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ถูกเวนคืน Pass on Knowledge รฟม. 13 18 ก.ค.61 18 ก.ค.61 ห้องประชุม 6
6.70 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านตัวชี้วัดของกองระบบงานคอมพิวเตอร์ Pass on Knowledge รฟม. 14 29 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61 ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
6.71 การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม จับเข่าคุยกับฝนย. Pass on Knowledge รฟม. 35 11 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.72 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง แนวทาวทางการตรวจการจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 2 Pass on Knowledge รฟม.
6.73 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ภารกิจหลักงานการเงินและภาษี Pass on Knowledge รฟม. 20 14 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61 ห้องประชุม 4 ชั้นิ 4 อาคาร 1 รฟม
6.74 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง รายได้จากการทำสัญญาจากลูกค้า Pass on Knowledge รฟม. 8 17 ก.ค.61 17 ก.ค.61 ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 1
6.75 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ COACH Pass on Knowledge รฟม. 6 8 ส.ค.60 8 ส.ค.60 อาคาร 2 รฟม.
6.76 การบริหารความเสี่ยงหนี้ Pass on Knowledge รฟม. 8 21 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 โต๊ะประชุม ฝชง.
6.77 การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า และโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 34 1 มิ.ย.61 1 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.78 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการลดขั้นตอนการทำงานในส่วนงาน ฝชง. Pass on Knowledge รฟม. 58 23 มี.ค.61 23 มี.ค.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.79 การให้บริการ (Service Mind) /ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้างเหมาบริการ Pass on Knowledge รฟม. 98 24 ม.ค.61 24 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.80 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 In-house รฟม. พนักงานที่เกี่ยวข้อง 49 13 ก.ค.61 14 ก.ค.61 โรงแรมลำพวา อัมพวา รีสอร์ท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม
6.81 เตรียมเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลอย่างไร ให้อนุมัติผ่านเร็วทันใจ Pass on Knowledge รฟม. 49 10 พ.ค.61 10 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
6.82 ภูเก็ตกับการพัฒนาเมือง Pass on Knowledge รฟม. 12 25 ก.ค.61 25 ก.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม
6.83 หลักสูตร Decision Under Risk (การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง) In-house บริษัท ไทยเทรนนิ่งโซน จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า(พนักงานระดับ 11) และรักษาการผู้อำนวยการกอง 40 29 ส.ค.61 29 ส.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.84 หลักสูตร Decision Under Risk (การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง) In-house บริษัท ไทยเทรนนิ่งโซน จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า(พนักงานระดับ 11) และรักษาการผู้อำนวยการกอง 40 29 ส.ค.61 29 ส.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.85 หลักสูตร Intensive Language Communication (ILC) public สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ พนักงานระดับ 7 1 16 ก.ค.61 29 ส.ค.61 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
6.86 หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน In-house รฟม. ผู้เกี่ยวข้อง 20 9 ก.ค.61 10 ก.ค.61 รฟม.
6.87 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น In-house รฟม. พนักงานที่เกี่ยวข้อง 42 18 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 รฟม.
6.88 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น In-house รฟม. พนักงานเกี่ยวข้อง 46 19 มิ.ย.61 19 มิ.ย.61 รฟม.
6.89 หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ In-house รฟม. พนักงานที่เกี่ยวข้อง 232 20 มิ.ย.61 20 มิ.ย.61 รฟม.
6.90 หลักสูตร ความสำคัญและโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 In-house รฟม. ผู้อำนวยการกองขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 95 8 ส.ค.61 8 ส.ค.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.91 หลักสูตร ฝึกทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด และการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย (EOD) ประจำปี 2561 In-house รฟม. ฝรภ. 8 6 มิ.ย.61 8 มิ.ย.61 กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จ.ชลบุรี
6.92 หลักสูตร ฝึกทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด และการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย (EOD) ประจำปี 2561 In-house รฟม. ฝรภ. 8 13 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพวุธทหารเรือ จ.ชลบุรี
6.93 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ In-house รฟม. ผู้เกี่ยวข้อง 165 26 ก.ย.61 26 ก.ย.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.94 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ In-house รฟม. ผู้เกี่ยวข้อง 165 28 ก.ย.61 28 ก.ย.61 ห้องประชุม 2 รฟม.
6.95 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2560 public กระทรวงคมนาคม ฝทบ. 2 9 พ.ย.60 11 พ.ย.60 โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมเพ รีสอร์ทจังหวัดระยอง