* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)
1.1 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 11 ม.ค.61 11 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.2 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 12 ม.ค.61 12 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.3 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 16 ม.ค.61 16 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.4 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 49 18 ม.ค.61 18 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.5 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 19 ม.ค.61 19 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.6 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 40 25 ม.ค.61 25 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.7 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.8 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 44 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
1.9 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.10 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.11 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 54 31 ม.ค.61 31 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2
1.12 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 10 ม.ค.61 10 ม.ค.61 ณ ห้องประชุม2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.13 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 17 ม.ค.61 17 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
2   โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร
2.1 หลักสูตร การปรับระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระยะที่ 2 In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝนย. 48 11 ต.ค.60 25 ต.ค.60 รฟม.
3   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
3.1 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 33 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.2 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 72 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.3 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 public สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 1 พ.ย.60 29 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติและ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3.4 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 public สถาบันพระปกเกล้า ผอ.ฝนย. 1 19 ต.ค.60 1 ก.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า
4   โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร (Functional/Technical Competency)
4.1 หลักสูตร NFPA 101 The Life Safety Code : 2015 Edition public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝวส. 1 22 พ.ย.60 24 พ.ย.60 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
4.2 หลักสูตร Service Innovation Master Class 2018 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝพธ 1 14 มี.ค.61 20 มี.ค.61 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
4.3 หลักสูตร Ten types of Innovation : A Strategy for Business Transformation in Digital Economy รุ่นที่ 4 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝพธ 1 25 เม.ย.61 26 เม.ย.61 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
4.4 หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้วรุ่นที่ 9) public มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ฝกม. 1 27 ม.ค.61 27 ก.ย.61 อาคารศาลปกครอง
4.5 หลักสูตร การบรรยายหัวข้อ หลักนิติธรรม กับ การบริหารโครงการขนาดใหญ่ In-house รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. 236 29 พ.ย.60 29 พ.ย.60 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
4.6 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูงระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 5 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ฝรภ. 2 8 มี.ค.61 4 พ.ค.61 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
4.7 หลักสูตร การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมดิจิทัล (Smart Learning in the Digital Society) Public สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝทบ.
4.8 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง งานก่อสร้าง 2551 In-house รฟม. พนง.รฟม. 75 5 มี.ค.61 5 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และ ศูนย์พัมนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเแลิมพระเกียรติฯ
4.9 หลักสูตร งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 public ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ฝชง. สธด. 5 2 พ.ย.60 4 พ.ย.60 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4.10 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ public มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝจบ/1795 1 20 ม.ค.61 21 ม.ค.61 โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (บางพลัด)
4.11 หลักสูตร ผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder) และการยิงปืนทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการกู้ภัยทางยุทธวิธี In-house รฟม. ฝรภ. 150 22 ก.พ.61 30 มี.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
5   โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
5.1 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) In-house สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
6   โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
6.1 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2560 public กระทรวงคมนาคม ฝทบ. 2 9 พ.ย.60 11 พ.ย.60 โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมเพ รีสอร์ทจังหวัดระยอง