* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge Asean 2020 In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 49 9 พ.ย.63 13 พ.ย.63 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ ดังนี้
1.2 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 2 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 3 พ.ย.63 22 ธ.ค.63 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กทม.
1.3 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13 public สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 20 ม.ค.64 18 มิ.ย.64 โรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
1.4 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 8 public กองทัพอากาศ 1 22 ต.ค.63 6 ม.ค.64 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
1.5 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 2 20 ต.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
1.6 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 20 ต.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
1.7 หลักสูตร การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 2 พ.ย.63 2 พ.ย.63 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
1.8 หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 2 ต.ค.63 3 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 6 วสท.
1.9 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 1 6 พ.ย.63 8 พ.ย.63 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์