* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)
1.1 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 11 ม.ค.61 11 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.2 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 12 ม.ค.61 12 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.3 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 16 ม.ค.61 16 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.4 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 49 18 ม.ค.61 18 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.5 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 19 ม.ค.61 19 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.6 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 40 25 ม.ค.61 25 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.7 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.8 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 44 26 ม.ค.61 26 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
1.9 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 43 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.10 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 30 ม.ค.61 30 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.11 หลักสูตร ผู้นำทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 54 31 ม.ค.61 31 ม.ค.61 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2
1.12 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 42 10 ม.ค.61 10 ม.ค.61 ณ ห้องประชุม2/1 อาคาร 2 รฟม.
1.13 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติ 45 17 ม.ค.61 17 ม.ค.61 ห้อง 2/1 อาคาร 2 รฟม.
2   โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร
2.1 หลักสูตร การปรับระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระยะที่ 2 In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝนย. 48 11 ต.ค.60 25 ต.ค.60 รฟม.
3   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 29 11 พ.ค.61 11 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 27 16 พ.ค.61 16 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 32 8 มิ.ย.61 8 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.4 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.5 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1. พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 75 21 ก.พ.61 21 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
3.6 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 public สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 1 พ.ย.60 29 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติและ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3.7 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 public สถาบันพระปกเกล้า ผอ.ฝนย. 1 19 ต.ค.60 1 ก.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า
3.8 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 13 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 2 25 เม.ย.61 20 ก.ค.61 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โรงแรมในกรุงเทพฯ
3.9 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น รุ่นที่ 10 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับหัวหน้าแผนก 2 28 มี.ค.61 29 มิ.ย.61 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โรงแรมในกรุงเทพฯ
3.10 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 3 public กระทรวงคมนาคม พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 3 พ.ค.61 3 ส.ค.61 สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพฯ
3.11 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 In-house สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อำนวยการกอง 36 30 พ.ค.61 15 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
3.12 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 In-house สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อำนวยการกอง 36 30 พ.ค.61 15 มิ.ย.61 รฟม.
4   โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร (Functional/Technical Competency)
4.1 การสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 In-house รฟม. 320 18 มิ.ย.61 22 มิ.ย.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.2 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ \"ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง\" In-house รฟม. 30 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.
4.3 กิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ\"โรคฮิตมนุษย์ออฟฟิศ หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยา\" In-house รฟม. 30 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น9 และห้องโถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.
4.4 โครงการ บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี In-house รฟม. 48 9 มี.ค.61 9 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร1 รฟม.
4.5 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 17 1 มิ.ย.61 1 มิ.ย.61 ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3 รฟม.
4.6 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 70 5 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.7 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 59 12 ก.ค.61 20 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.8 โครงการทดสอบการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน In-house รฟม. ฝรภ 34 19 ก.ค.61 23 ก.ค.61 ณ พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
4.9 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของ รฟม. In-house สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 123 18 ส.ค.60 12 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
4.10 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ีที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ In-house รฟม. ฝกท. 67 8 มี.ค.61 24 มี.ค.61 เชียงใหม่
4.11 หลักสูตร Autodesk Revit Architecture Family Training Course public VR Digital Company Limited 1 25 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 VR Training Center สี่พระยา บางรัก กทม.
4.12 หลักสูตร Compliance & Compliance Audit Public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
4.13 หลักสูตร Complinance & Complinance Audit public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 1 4 พ.ค.61 4 พ.ค.61 ชั้น 4 อาคารมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25 ถ.สุขุมวิท 55
4.14 หลักสูตร Knowledge Management Assessment (KM เครื่องมือประเมิน KM Maturity) public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝทบ. 1 10 ก.ค.61 11 ก.ค.61 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
4.15 หลักสูตร Leadership Skills for Auditor public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 1 18 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย
4.16 หลักสูตร NFPA 101 The Life Safety Code : 2015 Edition public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝวส. 1 22 พ.ย.60 24 พ.ย.60 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
4.17 หลักสูตร Service Innovation Master Class 2018 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝพธ 1 14 มี.ค.61 20 มี.ค.61 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
4.18 หลักสูตร Strategic Thinking (Pure&Simple) public PacRim Group ฝนย 1 19 มิ.ย.61 20 มิ.ย.61 Le Meridien Bangkok หรือ JW Marriott
4.19 หลักสูตร Substation Equipment and Protective Relaying และ Transmission and Distribution System Public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฝจบ.
4.20 หลักสูตร Ten types of Innovation : A Strategy for Business Transformation in Digital Economy รุ่นที่ 4 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝพธ 1 25 เม.ย.61 26 เม.ย.61 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
4.21 หลักสูตร Transmission and Distribution System public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝจบ 1 4 ส.ค.61 5 ส.ค.61 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวสท
4.22 หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้วรุ่นที่ 9) public มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ฝกม. 1 27 ม.ค.61 27 ก.ย.61 อาคารศาลปกครอง
4.23 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 26 พ.ค.61 27 พ.ค.61 โรงแรมรอยัลลิเวอร์
4.24 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 public มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ 4 7 ก.ค.61 8 ก.ค.61 รร.รอยัลริเวอร์
4.25 หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 public มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ 3 8 ก.ย.61 9 ก.ย.61 รร.รอยัลริเวอร์
4.26 หลักสูตร การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ (Emission Testing for Stationary Sources) public มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ฝพค 1 2 เม.ย.61 4 เม.ย.61 ห้องประชุม ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
4.27 หลักสูตร การตรวจสอบรายการทางบัญชี - การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ สธด. 2 26 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
4.28 หลักสูตร การบรรยายหัวข้อ หลักนิติธรรม กับ การบริหารโครงการขนาดใหญ่ In-house รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. 236 29 พ.ย.60 29 พ.ย.60 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
4.29 หลักสูตร การบริหารงานตำรวจ รุ่นที่ 45 public วิทยาลัยการตำรวจ ฝรภ 1 11 มิ.ย.61 30 ก.ย.61 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 วิทยาลัยการตำรวจ
4.30 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูงระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 5 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ฝรภ. 2 8 มี.ค.61 4 พ.ค.61 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
4.31 หลักสูตร การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมดิจิทัล (Smart Learning in the Digital Society) Public สถาบันวิทยาการจัดการ บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝทบ.
4.32 หลักสูตร การวัดผลการปฎิบัติงานองค์กร (Performance Measurement) public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝทบ 1 3 ส.ค.61 3 ส.ค.61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
4.33 หลักสูตร การวัดผลปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement) Public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝทบ
4.34 หลักสูตร การวิเคราะห์ความสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝจบ 10 18 ก.ค.61 14 ก.ย.61 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
4.35 หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อตัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝนย. 3 15 ส.ค.61 20 ส.ค.61 รร.Pullman Bangkok Grande Sukhumvit และศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4.36 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33 public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฝวส. 4 30 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 ห้องประชุมอาคาร วสท.
4.37 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ฝรภ. 1 25 เม.ย.61 26 เม.ย.61 โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
4.38 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง งานก่อสร้าง 2551 In-house รฟม. พนง.รฟม. 75 5 มี.ค.61 5 มี.ค.61 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และ ศูนย์พัมนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเแลิมพระเกียรติฯ
4.39 หลักสูตร โครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 public สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝพค34/16 ลวท 23/03/2561 1 7 ก.ค.61 22 ก.ย.61 ห้องประชุม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์
4.40 หลักสูตร โครงการอบรมเรื่องการตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง หลักสูตร 2 public จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝจบ 1 20 ก.ค.61 21 ก.ค.61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.41 หลักสูตร งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 public ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ฝชง. สธด. 5 2 พ.ย.60 4 พ.ย.60 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4.42 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ public มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝจบ/1795 1 20 ม.ค.61 21 ม.ค.61 โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (บางพลัด)
4.43 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ Public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝจบ.
4.44 หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53 public โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ฝรภ 2 21 มิ.ย.61 7 ก.ย.61 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
4.45 หลักสูตร ผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder) และการยิงปืนทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการกู้ภัยทางยุทธวิธี In-house รฟม. ฝรภ. 150 22 ก.พ.61 30 มี.ค.61 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
4.46 หลักสูตร พนักงานดับเพลิง public กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝรภ. 4 11 มี.ค.61 16 มี.ค.61 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
4.47 หลักสูตร วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ public สำนักงานศาลปกครอง ฝทบ 1 9 ก.ค.61 10 ก.ค.61 รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
4.48 หลักสูตร วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ public สำนักงานศาลปกครอง ฝกม 4 9 ก.ค.61 10 ก.ค.61 รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
4.49 หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 public สถาบันวิทยาการ สวทช. ฝวส. 1 7 มิ.ย.61 16 ส.ค.61 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
4.50 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย Public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน สปอ.
4.51 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ส.ค.61 4 ก.ย.61 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ(ตลิ่งชัน)
5   โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
5.1 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) In-house สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
6   โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
6.1 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2560 public กระทรวงคมนาคม ฝทบ. 2 9 พ.ย.60 11 พ.ย.60 โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมเพ รีสอร์ทจังหวัดระยอง