* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   Master Course 1 MRTA Strategic Course
1.1 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 31 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.2 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 28 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
2   Master Course 2 Policy and Standard Course
2.1 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 27 เม.ย.63 30 เม.ย.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.2 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 12 พ.ค.63 14 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.3 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 20 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.4 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม. In-house สำนักงานศาลปกครอง 100 1 เม.ย.63 1 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.5 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 (Change for Disruptive World) In-house บริษัท ดูอินไทย จำกัด พนักงานทุกระดับ 109 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.6 หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม In-house บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด 34 27 ม.ค.63 27 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3   Master Course 3 Optional Course
3.1 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 42 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.2 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.3 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 20 4 มี.ค.63 4 มี.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.4 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.5 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 22 5 ส.ค.63 5 ส.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ รังสิต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.6 หลักสูตร การปฐมพยาบาล In-house บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมปฐมพยาบาลตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 37 24 ก.พ.63 24 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.
3.7 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 In-house สำนักงบประมาณ พนักงาน ฝชง. จำนวน 75 คน และพนักงานทุกสังกัดจำนวน 40 คน จำนวนรวมประมาณ 115 คน 115 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4   โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Pass on Knowledge รฟม. 25 12 ก.ย.62 12 ก.ย.62 โต๊ะประชุม ฝชง.
5   โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
5.1 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) public สถาบันพระปกเกล้า รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 1 มิ.ย.63 1 มี.ค.64 สถาบันพระปกเกล้า
5.2 หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 21 เม.ย.63 16 มิ.ย.63 โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
5.3 หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2 public ศูนย์คุณธรรม หัวหน้าแผนก 1 1 เม.ย.63 3 เม.ย.63 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
5.4 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 2 18 ธ.ค.62 27 มี.ค.63 กระทรวงคมนาคม
5.5 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 1 ก.ค.63 18 ก.ย.63 สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพฯ
5.6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 public สถาบันพระปกเกล้า รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 22 พ.ค.63 21 ก.พ.64 สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กำหนด
5.7 หลักสูตร ประกาศนียลัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการกอง 2 29 มิ.ย.63 22 ธ.ค.63 สถาบันพระปกเกล้า
5.8 หลักสูตร ผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 public ศูนย์คุณธรรม พนักงานระดับ 5-7 1 11 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 โรงแรม พาเลซ & คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
6   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
6.1 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจำปี 2562 public กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) 3 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 67 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารบริหาร BEM ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่
6.3 วันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 8 หัวข้อ สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง In-house รฟม. ผู้บริหารระดับสูง/ พนักงานใหม่ของ รฟม. ที่ได้รับบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2562/ พนักงานที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต 300 2 ธ.ค.62 2 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
6.4 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 60 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.5 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 44 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.6 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 19 พ.ค.63 14 ก.ค.63 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
6.7 หลักสูตร Innovation Master Plan public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 29 ต.ค.62 31 ต.ค.62 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
6.8 หลักสูตร Microsoft Power Point in Action public 9Expert Co.,Ltd. 4 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 Evergreen Place กทม.
6.9 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 5 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1 20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร
6.10 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 2 16 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 โรงแรมแกรนด์ ทวเวอร์ อินน์ พระราม 6
6.11 หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 28 ก.พ.63 29 ก.พ.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
6.12 หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 5 มี.ค.63 6 มี.ค.63 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
6.13 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 10 มี.ค.63 10 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.14 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 55 16 มี.ค.63 16 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.15 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 20 มี.ค.63 20 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.16 หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management) public บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 28 ต.ค.62 29 ต.ค.62 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม.
6.17 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 12 พ.ค.63 15 พ.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
6.18 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 2 16 ต.ค.62 17 ต.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
6.19 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 13 23 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
6.20 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 18 9 ม.ค.63 10 ม.ค.63 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
6.21 หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรม โฟร์วิงส์ กทม.
6.22 หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 26 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4 12 ก.พ.63 12 มิ.ย.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.23 หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1 public สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
6.24 หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
6.25 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 20 3 ธ.ค.62 4 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.26 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 33 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.27 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 25 17 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.28 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 19 19 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.29 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 2 9 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุม อาคาร วสท.
6.30 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 9 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุมอาคาร วสท. กทม.
6.31 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม public กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
6.32 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 73 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.33 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.34 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.35 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 10 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6.36 หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน public สถาบันฝึกอบรม The Best Training Group 1 20 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (วิภาวดี)
6.37 หลักสูตร การอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล (Module 2) public สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 2 17 ก.พ.63 18 ก.พ.63 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กทม.
6.38 หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 6 มี.ค.63 28 มี.ค.63 วิศวกรรมสถานแห่วประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.39 หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 7 พ.ย.62 15 พ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.40 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.41 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
6.42 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 107 18 พ.ย.62 18 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.43 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 100 25 พ.ย.62 25 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.44 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.45 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 31 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.46 หลักสูตร คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (The Professional by Think-Do-Show Techniques) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3 14 ก.พ.63 14 ก.พ.63 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
6.47 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56 public สถาบันวิศวพัฒน์ 4 7 พ.ค.63 10 พ.ค.63 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กทม.
6.48 หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร 3 7 พ.ย.62 29 พ.ย.62 ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม.
6.49 หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 18 พ.ค.63 21 พ.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
6.50 หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 5 มี.ค.63 5 มี.ค.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
6.51 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
6.52 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 In-house รฟม. พนักงานบริหารพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 204 9 มี.ค.63 9 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.53 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 18 ก.พ.63 18 ก.พ.63 โรงแรมบูเลอวาร์ด กทม.
6.54 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 19 มี.ค.63 20 มี.ค.63 โรงแรม โนโวเทล กทม.
6.55 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน (Workforce Analysis for Manpower Planning) public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ม.ค.63 21 ม.ค.63 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
6.56 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 30 มี.ค.63 30 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.57 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 30 มี.ค.63 30 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.58 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 7 เม.ย.63 7 เม.ย.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.59 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 7 เม.ย.63 7 เม.ย.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.60 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.61 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 30 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.62 หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
6.63 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 13 16 มี.ค.63 19 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.64 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 10 23 มี.ค.63 26 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.65 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 public บริษัท อสมท จำกัด 2 23 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กทม.
6.66 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 2 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
6.67 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 public ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2 พ.ย.62 3 พ.ย.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต