* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   Master Course 1 : Managerial Competency Development
1.1 หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก และผู้ช่วยผู้ว่าการ 17 17 มิ.ย.63 15 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 หรือ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings
1.2 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) รุ่นที่ 1 In-house สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า 60 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
1.3 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) รุ่นที่ 2 In-house สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า 39 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
1.4 หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) public สำนักงบประมาณ รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ จำนวน 1 คน 1 19 มิ.ย.64 30 ก.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
1.5 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 In-house Tris Academy พนักงานระดับหัวหน้าแผนกที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้ในปี 2562 32 12 พ.ค.64 13 พ.ค.64 ฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
1.6 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 In-house Tris Academy พนักงานระดับหัวหน้าแผนกที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้ในปี 2562 42 17 พ.ค.64 18 พ.ค.64 ฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
1.7 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 16 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 1 25 พ.ย.63 2 เม.ย.64 กระทรวงคมนาคม
1.8 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 16 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 1 25 พ.ย.63 2 เม.ย.64 กระทรวงคมนาคม
1.9 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล In-house สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 29 5 พ.ค.64 5 พ.ค.64 การฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meetings
1.10 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล In-house สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 34 2 มิ.ย.64 2 มิ.ย.64 การฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meetings
1.11 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ/ ผอ.ฝ่าย/สำนัก 1 23 มี.ค.64 12 พ.ค.64 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
1.12 หลักสูตร วิสัยทัศน์กับการนำองค์กร In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองผู้ว่าการ 4 24 พ.ย.63 25 ม.ค.64 อบรมรูปแบบ Hybrid Training
1.13 หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy of Management (DE4M) public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 15 ก.ค.64 26 ส.ค.64 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง public สถาบันพระปกเกล้า 2 1 ส.ค.64 29 ม.ค.65 สถาบันพระปกเกล้า
2   Master Course 2 : Corporate Core Competency and Core Competency Development
2.1 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์กร (Information Security Awareness) In-house รฟม. พนักงานระดับ 4 7 127 10 มิ.ย.64 10 มิ.ย.64 ฝึกอบรม On-line ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
2.2 หลักสูตร การออกแบบระบบงาน Work System Design In-house Tris Academy 60 9 มิ.ย.64 9 มิ.ย.64 การฝึกอบรม On-line ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
2.3 หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา สำหรับระดับปฏิบัติ In-house สำนักงาน ป.ป.ช. พนักงานระดับ4-7 95 26 มี.ค.64 26 มี.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
2.4 หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา สำหรับระดับปฏิบัติ รุ่นที่ 2 (รูปแบบ On-air) In-house สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พนักงานระดับ 4 7 จำนวน 110 คน 120 27 พ.ค.64 27 พ.ค.64 ฝึกอบรมรูปแบบ On-air ผ่านสื่อวิดีโอบันทึกการบรรยายด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
2.5 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 รุ่นที่ 2 In-house รฟม. พนักงานระดับ 4 11 80 30 มิ.ย.64 30 มิ.ย.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
3   Master Course 3 : Training Needs Development
3.1 สัมมนา HR Coordinator เพื่อสร้างผู้แทน HR ในส่วนงาน In-house รฟม. ผู้แทน HR Coordinator ในส่วนงาน 72 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 สัมมนาแบบ On-line ผ่าน Video Teleconference โปรแกรม Cisco Webex Meetings
3.2 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ In-house รฟม. พนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 54 11 พ.ค.64 11 พ.ค.64 อบรม On-line ผ่าน VDO Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings
3.3 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ In-house รฟม. พนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 55 24 พ.ค.64 24 พ.ค.64 อบรม On-line ผ่าน VDO Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings
4   การพัฒนาระบบงาน (Work System Development)
4.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานระดับ 4 12 ที่เป็น Representatives หรือ Process Owner ในแต่ละด้านตามเกณฑ์ CBEs 8 ด้าน 300 8 มิ.ย.64 31 ส.ค.64 เข้ารับการฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference
4.2 หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง) โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ In-house รฟม. 72 21 เม.ย.64 21 เม.ย.64 ระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting
4.3 หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร (สำหรับผู้บริหารระดับต้น) โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ In-house รฟม. 123 23 เม.ย.64 23 พ.ค.64 ระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting
4.4 หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร (สำหรับผู้บริหารระดับต้น) โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ In-house รฟม. 119 23 เม.ย.64 23 พ.ค.64 ระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting
4.5 หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ In-house รฟม. 26 2 มิ.ย.64 2 มิ.ย.64 โปรแกรม Zoom Meeting
5   โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 Pass on Knowledge รฟม. 44 25 มี.ค.64 25 มี.ค.64 ห้องประชุม 3 และ Cisco Webex
5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2563 Pass on Knowledge รฟม. 12 8 มิ.ย.64 8 มิ.ย.64 ประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
5.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Pass on Knowledge รฟม. 4 17 พ.ค.64 17 พ.ค.64 ห้อง ผอ.กอก.สผว. ชั้น 7
5.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำ Blueprint/Sipoc Pass on Knowledge รฟม. 26 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 ห้องประชุม 2/3 อาคาร 2 รฟม.
5.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ UN มาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย และมาสู่วิสัยทัศน์ รฟม.เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่บรรลุ เป้าหมายองค์กร และมีความรักและมีความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง Pass on Knowledge รฟม. 70 30 มี.ค.64 30 มี.ค.64 Video Conference
5.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 28 2 เม.ย.64 2 เม.ย.64 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1
5.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้งานบริหารค่าโดยสาร Pass on Knowledge รฟม. 17 28 เม.ย.64 28 เม.ย.64 ห้องประชุม ฝธด.
5.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย Blueprint/SIPOC Pass on Knowledge รฟม. 27 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 ห้องประชุม2/3 อาคาร 2
5.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Pass on Knowledge รฟม. 23 3 ธ.ค.63 3 ธ.ค.63 ห้อง MMC
5.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมิน CBEs ด้านการจัดการนวัตกรรม และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม รฟม. ปีงบประมาณ 2564 - 2570 Pass on Knowledge รฟม. 18 9 มี.ค.64 9 มี.ค.64 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
5.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานสารบรรณและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 98 31 พ.ค.64 31 พ.ค.64 Webex Meetings
5.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการ e-signature โครงการ e-Library และโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด \"สร้างเสียงสานฝัน Read for the Blind กับห้องสมุด รฟม.\" Pass on Knowledge รฟม. 31 8 ก.พ.64 8 ก.พ.64 ห้องประชุม 8 ชั้น 8
5.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระเบียบข้อบังคับสำหรับพนักงานใหม่ Pass on Knowledge รฟม. 109 1 เม.ย.64 1 เม.ย.64 ห้องประชุม2 ชั้น9
5.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ผลประเมิน Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2563 ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) Pass on Knowledge รฟม. 39 30 มี.ค.64 30 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
5.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2564 และกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ Pass on Knowledge รฟม. 101 19 ก.พ.64 19 ก.พ.64 cisco webex meeting
5.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการใหม่ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาษีอากร Pass on Knowledge รฟม. 37 2 ต.ค.63 2 ต.ค.63 โต๊ะประชุม ฝชง. ชั้น 2
5.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พื้นฐานในการดับเพลิง Pass on Knowledge รฟม. 9 23 มี.ค.64 23 มี.ค.64 อาคาร 3 รฟม.
5.18 การถ่ายองค์ความรู้ เรื่อง ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ กรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 06.34 น. Pass on Knowledge รฟม. 16 8 เม.ย.64 8 เม.ย.64 สามแยกบางใหญ่
6   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
6.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge Asean 2020 In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 54 9 พ.ย.63 13 พ.ย.63 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
6.2 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 25 public สถาบันอาคารเขียวไทย 2 25 มี.ค.64 26 มี.ค.64 โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ ห้องประกายทอง ชั้น 3
6.3 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 public คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 26 เม.ย.64 10 ก.ค.64 ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.4 หลักสูตร Advanced SQL for Data Analytics with BigQuer public บริษัท สคูลดิโอ จำกัด 3 12 พ.ค.64 14 พ.ค.64 ออนไลน์
6.5 หลักสูตร Audit Report Writing In-house สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พนักงานสังกัด สตส. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 47 18 ก.พ.64 19 ก.พ.64 การฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
6.6 หลักสูตร Basic First Aid for Medical Emergency public CU MOOC 1 5 ก.พ.64 6 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.7 หลักสูตร Basic First Aid for Medical Emergency public CU MOOC 1 4 มี.ค.64 4 มี.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.8 หลักสูตร Basic First Aid for Medical Emergency public CU MOOC 1 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.9 หลักสูตร Basic to Advanced Flutter public บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 17 พ.ค.64 21 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ ผ่าน VDO Conference
6.10 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ม.ค.64 29 ม.ค.64 ออนไลน์
6.11 หลักสูตร Design Thinking - กระบวนการคิดเชิงออกแบบ public Skilllane 1 15 มี.ค.64 30 พ.ค.64 การฝึกอบรมออนไลน์
6.12 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 2 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 3 พ.ย.63 22 ธ.ค.63 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กทม.
6.13 หลักสูตร Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants In-house สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พนักงานสังกัด สตส. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 48 17 มี.ค.64 18 มี.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
6.14 หลักสูตร Graphic Design Workshop with Photoshop & Illustrator CC public IT Excellent 1 7 มี.ค.64 4 เม.ย.64 อาคารรังสิตทาวเวอร์ จังหวัดปทุมธานี
6.15 หลักสูตร HR Fundamental Skill รุ่นที่ 2 public สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3 23 ก.พ.64 18 มี.ค.64 การฝึกอบรมแบบออนไลน์
6.16 หลักสูตร Innovative Mindset for Performance Working การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน In-house บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด พนักงานระดับ 6 7 จำนวนประมาณ 50 คน โดยผู้แทนของแต่ละสังกัด ต้องเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ และกล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ 50 25 มิ.ย.64 25 มิ.ย.64 จัดฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
6.17 หลักสูตร IT Risk Management for Auditor การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 14 มิ.ย.64 16 มิ.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.18 หลักสูตร KNOWLEDGE MAPPING FROM CONCEPT TO ACTIONS public บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 30 มี.ค.64 30 มี.ค.64 การฝึกอบรมออนไลน์
6.19 หลักสูตร Project management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.64 29 เม.ย.64 e-learning เว็บไซต์สำนักงาน กพ.
6.20 หลักสูตร Project management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.64 5 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
6.21 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.22 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มี.ค.64 24 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.23 หลักสูตร กระบวนการระงับข้อพิพาทในงานวิศวกรรม Public สถาบันวิศวพัฒน์
6.24 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา Public สำนักงาน ก.พ.
6.25 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 ก.พ.64 26 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กสรอนิกส์ (e-Learning)
6.26 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.27 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 19 เม.ย.64 19 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.28 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.64 24 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
6.29 หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ public ThaiMOOC 1 1 พ.ค.64 6 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.30 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.31 หลักสูตร การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) public ThaiMOOC 1 20 เม.ย.64 30 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.32 หลักสูตร การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) public ThaiMOOC 1 5 พ.ค.64 7 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.33 หลักสูตร การจัดการสารสนเทศสำนักงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.64 11 พ.ค.64 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Thai Mooc
6.34 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มี.ค.64 13 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.35 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มี.ค.64 13 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.36 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.37 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.64 20 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.38 หลักสูตร การใช้ Google เพื่อการพัฒนางาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มี.ค.64 12 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.39 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.พ.64 4 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.40 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.41 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มี.ค.64 19 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.42 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.64 24 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.43 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.64 22 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.44 หลักสูตร การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.45 หลักสูตร การติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐาน BS Standard public บริษัท อินดักชั่น เซิฟตี้ แอนด์ เทรนนนิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด 5 9 เม.ย.64 10 เม.ย.64 ศูนย์ฝึกอบรม ISTE (บ้านบึง) ชลบุรี
6.46 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มี.ค.64 11 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.47 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 ม.ค.64 27 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.48 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 เม.ย.64 1 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.49 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 เม.ย.64 2 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.50 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 เม.ย.64 5 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.51 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public ThaiMOOC 1 24 เม.ย.64 25 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.52 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ม.ค.64 16 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.53 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 20 เม.ย.64 20 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.54 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13 public สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 20 ม.ค.64 18 มิ.ย.64 โรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
6.55 หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 4 public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 1 19 มิ.ย.64 19 มิ.ย.64 Online ผ่าน Zoom
6.56 หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบและประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์โดยหน่วยงานผู้ใช้ public สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2 23 ก.พ.64 25 ก.พ.64 โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
6.57 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.58 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 เม.ย.64 9 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.59 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 8 public กองทัพอากาศ 1 22 ต.ค.63 6 ม.ค.64 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
6.60 หลักสูตร การเป็นข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.61 หลักสูตร การพัฒนา CSR in process ของ รฟม. ไปสู่ความยั่งยืน In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก 121 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
6.62 หลักสูตร การพัฒนา CSR in process ของ รฟม. ไปสู่ความยั่งยืน In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก 118 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
6.63 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.64 24 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.64 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 2 20 ต.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.65 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 20 ต.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.66 หลักสูตร การรับมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ทำร้ายประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้า In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 44 10 มี.ค.64 11 มี.ค.64 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.67 หลักสูตร การรับมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ทำร้ายประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้า In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 31 17 มี.ค.64 18 มี.ค.64 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.68 หลักสูตร การรับมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ทำร้ายประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้า In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 32 24 มี.ค.64 25 มี.ค.64 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.69 หลักสูตร การรับมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ทำร้ายประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้า In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ. 33 31 มี.ค.64 1 เม.ย.64 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.70 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ public ThaiMOOC 1 11 พ.ค.64 21 พ.ค.64 การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.71 หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.64 18 พ.ค.64 ออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.
6.72 หลักสูตร การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 2 พ.ย.63 2 พ.ย.63 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
6.73 หลักสูตร การสร้างเครืองข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner) public สำนักงาน ก.พ. 1 20 ม.ค.64 20 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.74 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 มี.ค.64 27 มี.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.75 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.64 29 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.76 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.64 20 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
6.77 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร สำหรับผู้บริหารระดับต้น (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 49 23 พ.ย.63 23 พ.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.78 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร สำหรับผู้บริหารระดับต้น (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 39 9 ธ.ค.63 9 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.79 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร สำหรับผู้บริหารระดับต้น (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 52 26 เม.ย.64 26 เม.ย.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.80 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 29 มี.ค.64 29 มี.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.81 หลักสูตร การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 public มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 24 เม.ย.64 25 เม.ย.64 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
6.82 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 ม.ค.64 13 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.83 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ม.ค.64 29 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.84 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 เม.ย.64 12 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.85 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.64 18 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.86 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.87 หลักสูตร การสื่อสารเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 มี.ค.64 27 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.88 หลักสูตร การสื่อสารเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.64 22 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.89 หลักสูตร การสื่อสารเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.64 20 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.90 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มี.ค.64 4 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.91 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มี.ค.64 5 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.92 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มี.ค.64 10 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.93 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มี.ค.64 12 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.94 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มี.ค.64 12 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.95 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.96 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.97 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มี.ค.64 18 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.98 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.99 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 มี.ค.64 27 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.100 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.101 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 เม.ย.64 2 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.102 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.64 28 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.103 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 เม.ย.64 1 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.104 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 เม.ย.64 21 เม.ย.64 อบรม E-Learning
6.105 หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน Public ThaiMOOC
6.106 หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน public ThaiMOOC 1 12 เม.ย.64 13 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.107 หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน public ThaiMOOC 1 30 เม.ย.64 4 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.108 หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน public ThaiMOOC 1 25 พ.ค.64 27 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.109 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ม.ค.64 16 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.110 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ม.ค.64 29 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.111 หลักสูตร การให้คำปรึกษา (Counseling) public ThaiMOOC 1 13 พ.ค.64 19 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.112 หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.113 หลักสูตร การออกแบบ Infographic public ThaiMOOC 1 4 มี.ค.64 8 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.114 หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ public สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 2 ต.ค.63 3 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 6 วสท.
6.115 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 มี.ค.64 28 มี.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.116 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 เม.ย.64 10 เม.ย.64 อบรม E-learning
6.117 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 เม.ย.64 10 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.118 หลักสูตร กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆก็ทำได้ public ThaiMOOC 1 31 ม.ค.64 31 ม.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.119 หลักสูตร กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆก็ทำได้ public ThaiMOOC 1 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.120 หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2 public มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 15 พ.ค.64 16 พ.ค.64 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
6.121 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 17 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงแรม เอวาน่า บางนา
6.122 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 17 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงแรมเอวาน่า บางนา
6.123 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 2 17 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63 โรงแรม เอวาน่า บางนา
6.124 หลักสูตร ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม public สำนักงาน ก.พ. 1 27 มี.ค.64 27 มี.ค.64 E-learning
6.125 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มี.ค.64 10 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.126 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 3 เม.ย.64 3 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.127 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มี.ค.64 4 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.128 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มี.ค.64 5 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.129 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 In-house กรมบัญชีกลาง 74 11 มี.ค.64 11 มี.ค.64 การฝึกอบรมออนไลน์
6.130 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 In-house สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 74 24 ก.พ.64 24 ก.พ.64 การฝึกอบรมแบบ On-line
6.131 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 In-house สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 74 23 เม.ย.64 23 เม.ย.64 การฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
6.132 หลักสูตร ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต public CU MOOC 1 30 ม.ค.64 31 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.133 หลักสูตร ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 17 public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 1 3 เม.ย.64 4 เม.ย.64 ห้องประชุม อาคาร วสท.
6.134 หลักสูตร โควิด 19 และโรคระบาดวิทยา public มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 31 ม.ค.64 31 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.135 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.136 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.137 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 เม.ย.64 13 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.138 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.64 22 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.139 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ม.ค.64 29 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.140 หลักสูตร เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan (KPI & Action Plan - PMS Module 1) public People Develop Center 2 9 ธ.ค.63 9 ธ.ค.63 โรงแรม Miracle Grand Convention กทม.
6.141 หลักสูตร เทคนิคการเขียนและใช้ระเบียบภายในหน่วยงานสำหรับผู้บริหารภาครัฐ public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 1 12 ม.ค.64 13 ม.ค.64 ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.142 หลักสูตร เทคนิคการจัดการความเครียด public ThaiMOOC 1 7 พ.ค.64 11 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.143 หลักสูตร เทคนิคการจับประเด็นและการจัดทำ Presentation อย่างมีประสิทธิภาพ In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 41 27 เม.ย.64 27 เม.ย.64 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.144 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ public ThaiMOOC 1 20 เม.ย.64 30 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.145 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ public ThaiMOOC 1 20 เม.ย.64 20 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.146 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ public ThaiMOOC 1 27 เม.ย.64 28 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.147 หลักสูตร เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ public ThaiMOOC 1 4 มี.ค.64 5 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.148 หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 11 public มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 1 5 ก.ค.64 21 ก.ค.64 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6.149 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 16 Public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง
6.150 หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 19 ธ.ค.63 12 ก.ย.64 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
6.151 หลักสูตร ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ ได้แก่ TFRS15, TFRS9 และ TFRS16 มีผลบังคับใช้ปี 2563 In-house สภาวิชาชีพบัญชี 74 12 ม.ค.64 12 ม.ค.64 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 และ Cisco Webex Meetings
6.152 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 126 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 25 ม.ค.64 13 พ.ค.64 วิทยาลัยการตำรวจ
6.153 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน public สถาบันวิทยาการตลาดทุน 1 1 ก.พ.64 30 มิ.ย.64 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
6.154 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 19 ม.ค.64 19 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.155 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.64 6 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.156 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.157 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ม.ค.64 15 ม.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.158 หลักสูตร พัฒนารูปแบบของแผนตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์การตรวจสอบ public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 1 15 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.
6.159 หลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 1 20 ก.พ.64 20 ก.พ.64 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
6.160 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน public ThaiMOOC 1 14 มี.ค.64 20 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.161 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มี.ค.64 16 มี.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.162 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.64 24 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.163 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 1 6 พ.ย.63 8 พ.ย.63 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์
6.164 หลักสูตร สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) public ThaiMOOC 1 11 พ.ค.64 11 พ.ค.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.165 หลักสูตร สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล public ThaiMOOC 1 20 เม.ย.64 25 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.166 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 เม.ย.64 2 เม.ย.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.167 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ Public สำนักงาน ก.พ.
6.168 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.169 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.พ.64 4 ก.พ.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.170 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.พ.64 16 ก.พ.64 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.171 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มี.ค.64 24 มี.ค.64 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.172 หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง public มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 2 11 ม.ค.64 15 ม.ค.64 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.173 หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง In-house รฟม. พนักงานระดับ 4 11 131 12 มี.ค.64 12 มี.ค.64 ฝึกอบรม On-line ผ่านทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings