* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   IH-5 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง
1.1 วันธรรมาภิบาล หัวข้อ ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน In-house รฟม. หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า 150 28 พ.ย.61 28 พ.ย.61 ณ สำนักงาน รฟม.
2   P-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) (Public Training)
2.1 หลักสูตร Ethical Leadership Program(ELP) public สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 6 พ.ย.61 6 พ.ย.61 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภสวดีรังสิต
2.2 หลักสูตร What Business needs to know about Data Science public บริษัท คอราไลน์ จำกัด 1 3 พ.ย.61 4 พ.ย.61 KX Knowledge Exchange
2.3 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 1 1 พ.ย.61 2 พ.ย.61 รร.แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก
2.4 หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3 Public มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.5 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 7 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2 22 ต.ค.61 27 ธ.ค.61 หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
2.6 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 public สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.7 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 119 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 11 ธ.ค.61 29 มี.ค.62 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
2.8 หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562 public วิทยาลัยการทัพบก 1 16 ต.ค.61 18 ก.ย.62 วิทยาลัยการทัพบก
3   P-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) (Public Training)
3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง public สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 2 28 พ.ย.61 29 พ.ย.61 จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
3.2 หลักสูตร Efficient Inventory Management (กลยุทธ์การบริหารจัดการสต๊อกอย่างมืออาชีพ) public บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ จำกัด 3 12 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 รร.รามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)
3.3 หลักสูตร โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกะนและบรรเทาสาธารณภัย 1 7 ม.ค.62 5 เม.ย.62 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2018 public กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 6 18 พ.ย.61 24 พ.ย.61 ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
3.5 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) public กระทรวงการต่างประเทศ 1 25 มี.ค.62 10 พ.ค.62 สถาบันการต่างประเทศ