* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   IH-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(In House Training)
1.1 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development : IDP) In-house รฟม. หัวหน้าแผนระดับ 8 และรักษาการหัวหน้าแผนกระดับ 7 41 31 พ.ค.62 31 พ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.2 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development : IDP) In-house รฟม. หัวหน้าแผนระดับ 8 และรักษาการหัวหน้าแผนกระดับ 7 41 31 พ.ค.62 31 พ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.3 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ The 7 Habits of Highly Effective People In-house PacRim Group ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป ยกเว้นผู้เกษียณอายุในปี 2562 21 1 มี.ค.62 8 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 รฟม.
1.4 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงาน In-house มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 71 22 ก.พ.62 23 ก.พ.62 รร.เซ็นทรัล บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี
1.5 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 In-house Tris Academy พนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนก ระดับ 8 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 สำหรับ ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ในปี 2561 71 1 ก.ค.62 2 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
1.6 หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 In-house Tris Academy พนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนก ระดับ 8 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 สำหรับ ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ในปี 2561 78 9 ก.ค.62 10 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
1.7 หลักสูตร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล In-house รฟม. ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 72 28 ก.พ.62 28 ก.พ.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
1.8 หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) In-house รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 19 27 ก.ย.62 27 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
2   IH-2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 In-house รฟม. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรฟม. และ พนักงานของแต่ละฝ่าย/สำนัก และพนักงาน สผว. 75 1 ส.ค.62 2 ส.ค.62 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 หลักสูตร CSR in process กิจกรรมเพื่อสังคมสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน. รก.หน. และพนักงานระดับปฏิบัติ 206 20 มี.ค.62 20 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.3 หลักสูตร CSR in process กิจกรรมเพื่อสังคมสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน. รก.หน. และพนักงานระดับปฏิบัติ 111 20 มี.ค.62 20 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.4 หลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ In-house ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานระดับ 4 11 ที่ต้องการเรียนรู้ หรือได้รับมอบหมายงานเขียนแผนงาน/โครงการ ฝ่าย/สำนักละ 3 คน ยกเว้น สธร. จำนวน 1 คน 61 24 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.5 หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ In-house รฟม. บุคลากร รฟม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 100 6 มิ.ย.62 6 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.6 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น In-house รฟม. พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมพยาบาล ในแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 40 18 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.7 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น In-house รฟม. พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมดับเพลิงขั้นต้น และทีมดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. ในแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 44 19 มิ.ย.62 19 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.8 หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ In-house รฟม. พนักงาน รฟม. 236 20 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.9 หลักสูตร การออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Design) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกองและรักษาการผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ของสายงานวิศวกรรม ได้แก่ ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. 37 28 ก.พ.62 30 เม.ย.62 ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 9
2.10 หลักสูตร คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 10 In-house รฟม. พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 1 กรกฎาคม 2562 155 3 มิ.ย.62 26 ก.ค.62 รฟม. และจังหวัดนครนายก
2.11 หลักสูตร ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ In-house รฟม. พนักงานระดับ 5 - 6 115 6 มิ.ย.62 7 มิ.ย.62 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
2.12 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ In-house รฟม. พนักงานทุกระดับ 127 4 ก.ค.62 4 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.13 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ In-house รฟม. พนักงานทุกระดับ 155 4 ก.ค.62 4 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.14 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ In-house รฟม. พนักงานทุกระดับ 152 11 ก.ค.62 11 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.15 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ In-house รฟม. พนักงานทุกระดับ 123 11 ก.ค.62 11 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.16 หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 2 In-house รฟม. พนักงานคลื่นลูกใหม่รุ่นที่ 10 155 4 ก.ค.62 4 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.17 หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ In-house รฟม. พนักงาน รฟม.
3   IH-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Technical Competency) (Ih House Training)
3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Career Path ของพนักงานบริหารงานทั่วไป Pass on Knowledge รฟม. 10 19 มิ.ย.62 19 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2/6
3.2 โครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) In-house รฟม. 18 21 ม.ค.62 21 ม.ค.62 อาคาร 1 รฟม.
3.3 หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2019 public กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 28 ส.ค.62 29 ส.ค.62 ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
3.4 หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั๋น ลวดสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก In-house รฟม. 62 20 ก.พ.62 20 ก.พ.62 รฟม.
3.5 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 25 24 เม.ย.62 1 ม.ค.13 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.6 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 25 25 เม.ย.62 25 เม.ย.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.7 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 21 2 พ.ค.62 2 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.8 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 25 3 พ.ค.62 3 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.9 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 25 14 พ.ค.62 14 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.10 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 26 15 พ.ค.62 15 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.11 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 24 22 พ.ค.62 22 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.12 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในการเปิดเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ.3 จำนวน 111 คน 25 23 พ.ค.62 23 พ.ค.62 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
3.13 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ประจำปี 2562 In-house กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 9 ก.ค.62 12 ก.ค.62 ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเถอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3.14 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ประจำปี 2562 In-house กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 23 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ณ กงอบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3.15 หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร In-house มหาวิทยาลัยมหิดล 30 13 ส.ค.62 16 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.16 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอย่างมืออาชีพดพื่อประสิทธิผลในการรับเรื่องร้องเรียนและความประทับใจของลูกค้า In-house รฟม. 13 15 ก.พ.62 15 ก.พ.62 ห้องประชุม 7 อาคาร 1 รฟม.
4   IH-4 โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 กาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง Pass on Knowledge รฟม. 152 4 มิ.ย.62 4 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย Pass on Knowledge รฟม. 10 30 ก.ค.62 30 ก.ค.62 Monitoring and Management Center (MMC)
4.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงาน Pass on Knowledge รฟม. 21 31 ก.ค.62 31 ก.ค.62 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2
4.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง คลื่นความถี่กับโครงการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 20 27 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 ห้องประชุมชั้น 6
4.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) Pass on Knowledge รฟม. 22 21 มี.ค.62 21 มี.ค.62 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
4.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค สถานีสนามไชยและสถานีท่าพระ Pass on Knowledge รฟม. 20 13 พ.ค.62 13 พ.ค.62 สถานีสนามไชย และสถานีบางแค
4.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานผลิต ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 152 4 มิ.ย.62 4 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
4.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 3 31 ก.ค.62 31 ก.ค.62 อาคาร 2 รฟม.
4.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภาพรวมโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (Initial Blue Line) Pass on Knowledge รฟม. 32 2 เม.ย.62 2 เม.ย.62 ห้องประชุมชั้น M บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)
4.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Pass on Knowledge รฟม. 9 23 ก.ค.62 23 ก.ค.62 ชั้น5 สตส
4.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ Pass on Knowledge รฟม. 16 25 ก.ย.61 25 ก.ย.61 ฝชง.
4.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายกับการเงินและภาษี Pass on Knowledge รฟม. 16 26 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62 อาคาร 1 ห้องประชุม ชั้น 3
4.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ Pass on Knowledge รฟม. 32 27 มี.ค.62 27 มี.ค.62 ห้องประชุม ชั้น M BEM
4.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำร่างสัญญาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 10 10 พ.ค.62 10 พ.ค.62 ห้องสมุด รฟม.
4.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างด้านงานระบบสารสนเทศ Pass on Knowledge รฟม. 15 25 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
4.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ ตอนที่ 1 หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Pass on Knowledge รฟม. 10 18 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ห้องออดิทอเรี่ยม คลองบางไผ่
4.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต Pass on Knowledge รฟม. 13 30 พ.ค.62 30 พ.ค.62 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
4.18 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การถอดบทเรียนจากการบริหารงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว Pass on Knowledge รฟม. 18 30 ก.ค.62 30 ก.ค.62 ห้องประชุม 2/6 อาคาร2 รฟม
4.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือ Pass on Knowledge รฟม. 17 27 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 ห้องประชุม 7
4.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือประจำปีตามแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 14 24 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2/3 อาคาร 2 รฟม.
4.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้กับอาคารและลานจอดรถ Pass on Knowledge รฟม. 12 24 ก.ค.62 24 ก.ค.62 ห้องประชุม ฝพธ
4.22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Pass on Knowledge รฟม. 7 10 ก.ค.62 10 ก.ค.62 ห้องสมุด อาคาร 1
4.23 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในงานระบบขนส่งทางราง Pass on Knowledge รฟม. 15 12 ก.ค.62 12 ก.ค.62 ห้องประชุม 2/3 อาคาร 2 รฟม
4.24 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินสูญหายภายในระบบรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 9 30 ก.ค.62 30 ก.ค.62 ห้องประชุม ฝพธ
4.25 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา Pass on Knowledge รฟม. 70 26 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62 ห้องประชุม4 ชั้น 4
4.26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อยุคใหม่ Pass on Knowledge รฟม. 3 30 ก.ค.62 30 ก.ค.62 ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1
4.27 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 53 18 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2/4
4.28 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน Pass on Knowledge รฟม. 8 21 มิ.ย.62 21 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2/3 อาคาร 2 รฟม.
4.29 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตทาง Pass on Knowledge รฟม. 37 23 ก.ค.62 23 ก.ค.62 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
4.30 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติความปลอดภัย (Safety mind) Pass on Knowledge รฟม. 5 18 ก.ค.62 18 ก.ค.62 ห้องสมุด
4.31 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำกับดูแลงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานอย่างไร ให้สอดคล้องกับ พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 Pass on Knowledge รฟม. 12 19 ก.ค.62 19 ก.ค.62 ห้องประชุม 6 อาคาร 1
4.32 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ Enablers ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจกรรมเพื่อสังคม Pass on Knowledge รฟม. 16 19 มิ.ย.62 19 มิ.ย.62 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
4.33 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความสำคัญของบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 11 10 เม.ย.62 10 เม.ย.62 ห้องประชุม 2/2 อาคาร 2 รฟม.
4.34 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ Pass on Knowledge รฟม. 8 30 ก.ค.62 30 ก.ค.62 ห้องสมุด รฟม.
4.35 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ยุค Social media 4.0 Pass on Knowledge รฟม. 17 26 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ห้องประชุมชั้น 7
4.36 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รฟม. 6 1 ก.ค.62 1 ก.ค.62 โต๊ะประชุม ฝชง.
4.37 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง Pass on Knowledge รฟม. 6 1 ก.ค.62 1 ก.ค.62 โต๊ะประชุม ฝชง
4.38 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง บริหารความสุขจากทุกข์ในการทำงาน Pass on Knowledge รฟม. 147 15 มี.ค.62 15 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.39 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับศิษฐ์เก่า สถาบันพระปกเกล้า Pass on Knowledge รฟม. 34 27 พ.ค.62 27 พ.ค.62 ห้องประชุม 1 ชั้น 9
4.40 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 14 Pass on Knowledge รฟม. 6 26 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ห้องประชุม 2/5 อาคาร 2
4.41 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563 Pass on Knowledge รฟม. 74 28 พ.ค.62 28 พ.ค.62 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
4.42 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ส่วนที่กระทบกับการบัญชี และความ้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/การดำเนินงาน Pass on Knowledge รฟม. 12 18 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ห้องสมุด อาคาร 1 รฟม.
4.43 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 Pass on Knowledge รฟม. 14 26 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ห้องประชุม 8 ชั้น 8
4.44 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ Pass on Knowledge รฟม. 4 19 ก.ค.62 19 ก.ค.62 ห้องสมุด รฟม
4.45 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Pass on Knowledge รฟม. 11 24 ก.ค.62 24 ก.ค.62 ห้องประชุม 5 อาคาร 1 รฟม.
4.46 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 Pass on Knowledge รฟม. 9 22 ก.ค.62 22 ก.ค.62 ห้องประชุม 6 อาคาร 1
4.47 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 Pass on Knowledge รฟม. 14 22 มี.ค.62 22 มี.ค.62 ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.48 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 /ความเสี่ยงระดับองค์กร ณ ต้นปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของ ฝชง. /วาระการเสนอ คกก. รฟม. ครั้งที่ 12/2561 /วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติและเบิกจ่าย OT ฉ Pass on Knowledge รฟม. 59 11 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 ห้องประชุม 1 ชั้น 9
4.49 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการระบบตั๋ว Pass on Knowledge รฟม. 33 3 เม.ย.62 3 เม.ย.62 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม.
4.50 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาพนักงานผู้รับจ้างเหมาบริการ และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) Pass on Knowledge รฟม. 93 12 ก.พ.62 12 ก.พ.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.51 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย Pass on Knowledge รฟม. 9 16 พ.ค.62 16 พ.ค.62 ชั้น 4 อาคารสามแยกบางใหญ่
4.52 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล Pass on Knowledge รฟม. 43 12 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 รฟม.
4.53 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ Pass on Knowledge รฟม. 76 29 เม.ย.62 29 เม.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.54 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 8 19 ก.ค.62 19 ก.ค.62 ห้องประชุม 5
4.55 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนบันทึก Pass on Knowledge รฟม. 156 17 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.56 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการรถไฟฟ้าฯ Pass on Knowledge รฟม. 13 26 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ห้องประชุม 8
4.57 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา (ฉบับปรับปรุง พ.ย. 61) Pass on Knowledge รฟม. 7 10 ก.ค.62 10 ก.ค.62 ห้องปรชุมชั้น 4 อาคาร 1 รฟม.
4.58 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สวัสดิการของ รฟม. และวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 148 15 มี.ค.62 15 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
4.59 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 Pass on Knowledge รฟม. 9 29 พ.ค.62 29 พ.ค.62 ห้องประชุม 1 อาคาร 3 รฟม.
4.60 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Pass on Knowledge รฟม. 7 11 ก.ค.62 11 ก.ค.62 สำนักงานตรวจสอบ รฟม.
4.61 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญว่าด้วยพระราชบัญญัติเวนคืน 2562 Pass on Knowledge รฟม. 13 23 ก.ค.62 23 ก.ค.62 ห้องประชุม 6
4.62 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง หลอกรักออนไลน์ Pass on Knowledge รฟม. 17 12 ก.ค.62 12 ก.ค.62 อาคาร 3 รฟม
4.63 การถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน หลักสูตร การรักษาวินัยตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของ รฟม. รุ่นที่ 1 Pass on Knowledge รฟม. 151 22 เม.ย.62 22 เม.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.64 การถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน หลักสูตร การรักษาวินัยตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของ รฟม. รุ่นที่ 3 Pass on Knowledge รฟม. หัวหน้าแผนก รักษาการหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า ระดับ 8-10 150 27 พ.ค.62 27 พ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
4.65 การถ่ายทอดองค์ตวามรู้ เรื่อง การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 30 23 ก.ค.62 23 ก.ค.62 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
4.66 การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง Pass on Knowledge รฟม. 158 3 ก.ค.62 3 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
4.67 การรักษาวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รุ่นที่ 4 Pass on Knowledge รฟม. 99 15 ก.ค.62 15 ก.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
4.68 โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ In-house รฟม. 76 25 เม.ย.62 29 ส.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4.69 ฐานะทางการเงินของ รฟม.ในปัจจุบันและอนาคต Pass on Knowledge รฟม. 20 26 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ห้องประชุม 3
5   IH-5 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง
5.1 วันธรรมาภิบาล หัวข้อ ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน In-house รฟม. หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า 324 28 พ.ย.61 28 พ.ย.61 ณ สำนักงาน รฟม.
6   P-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) (Public Training)
6.1 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่18 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 30 ส.ค.62 29 พ.ค.63 สถาบันพระปกเกล้า
6.2 นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 public สำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 21 มิ.ย.62 23 ส.ค.62 สำนักงบประมาณ
6.3 นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 Public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
6.4 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 4 ต.ค.62 31 ก.ค.63 สถาบันพระปกเกล้า
6.5 หลักสูตร Ethical Leadership Program(ELP) public สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 6 พ.ย.61 6 พ.ย.61 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภสวดีรังสิต
6.6 หลักสูตร What Business needs to know about Data Science public บริษัท คอราไลน์ จำกัด 1 3 พ.ย.61 4 พ.ย.61 KX Knowledge Exchange
6.7 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 1 1 พ.ย.61 2 พ.ย.61 รร.แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก
6.8 หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3 Public มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6.9 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 7 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2 22 ต.ค.61 27 ธ.ค.61 หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
6.10 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 public สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
6.11 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) public กระทรวงคมนาคม ผอ.กอง 2 6 ก.พ.62 21 มิ.ย.62 กระทรวงคมนาคม
6.12 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค) public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 24 เม.ย.62 11 ก.ค.62 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
6.13 หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 public กระทรวงคมนาคม ผอ.ฝ่าย/สำนัก 1 10 ก.ค.62 23 ก.ย.62 กระทรวงคมนาคม
6.14 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง public สถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารระดับกลาง 2 3 มิ.ย.62 2 ธ.ค.62 สถาบันพระปกเกล้า
6.15 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 119 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 11 ธ.ค.61 29 มี.ค.62 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
6.16 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองผู้ว่าการ 1 15 ม.ค.62 6 มี.ค.62 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
6.17 หลักสูตร พัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า public สถาบันพระปกเกล้า 1 3 มี.ค.62 3 เม.ย.62 ม.หนานหยาง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
6.18 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 4 9 ก.ย.62 10 ก.ย.62 โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
6.19 หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562 public วิทยาลัยการทัพบก 1 16 ต.ค.61 18 ก.ย.62 วิทยาลัยการทัพบก
7   P-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
7.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง public สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 2 28 พ.ย.61 29 พ.ย.61 จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
7.2 หลักสูตร Comprehensive Regional Planning Development Course public jica 1 20 มิ.ย.62 17 ก.ค.62 ณ JICA เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
7.3 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) public สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 4 ก.ค.62 5 ก.ค.62 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภาวดีรังสิต
7.4 หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน public สภาวิชาชีพบัญชี 2 4 ก.ค.62 5 ก.ค.62 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
7.5 หลักสูตร Efficient Inventory Management (กลยุทธ์การบริหารจัดการสต๊อกอย่างมืออาชีพ) public บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ จำกัด 3 12 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 รร.รามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)
7.6 หลักสูตร Environmentally Sustainable Urban Transport Planning public jica 1 7 พ.ย.61 8 ธ.ค.61 JICA Chubu
7.7 หลักสูตร Excel for Accounting public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 3 21 ส.ค.62 22 ส.ค.62 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7.8 หลักสูตร Excel for Accounting public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 2 19 ก.ย.62 20 ก.ย.62 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
7.9 หลักสูตร Finance for Non-Financial Executive public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 26 ก.ค.62 7 ก.ย.62 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.10 หลักสูตร Improving Writing Skills public ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 17 ก.ย.62 10 พ.ย.62 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.11 หลักสูตร Innovative Entrepreneurship public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 14 ก.ย.62 14 ธ.ค.62 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
7.12 หลักสูตร New Enablers for SOE Performance รุ่นที่ 1 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 2 5 ก.ย.62 17 ต.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
7.13 หลักสูตร OKRs and Gamification DOJO public บริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด 1 7 ส.ค.62 12 ก.ย.62 โรมแรม SOMRSET เอกมัย ซอย 2
7.14 หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 4 25 ก.ค.62 25 ก.ค.62 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.
7.15 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร public สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3 14 มี.ค.62 14 มี.ค.62 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
7.16 หลักสูตร การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต public กรมสุขภาพจิต 10 18 มิ.ย.62 21 มิ.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมคลองบางไผ่
7.17 หลักสูตร การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐาน public ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 12 ก.ค.62 12 ก.ค.62 ห้องประชุมใหญ่ 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7.18 หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.0 (รุ่นที่1) public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 7 มี.ค.62 8 มี.ค.62 รร.มณเฑียร ถ.สุรวงศ์ กทม.
7.19 หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 13 public สถาบันวิศวพัฒน์ 3 31 ส.ค.62 1 ก.ย.62 ห้องประชุม อาคาร วสท.
7.20 หลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี 2562 In-house กองกำกับการสุนัขตำรวจ 9 24 มิ.ย.62 28 มิ.ย.62 ณ ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3 รฟม.
7.21 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9) public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 23 พ.ค.62 8 ส.ค.62 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ
7.22 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 15 17 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
7.23 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 16 20 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
7.24 หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) รุ่นที่ 15 public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 15 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.25 หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) รุ่นที่ 16 public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 1 ก.ค.62 9 ก.ค.62 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.26 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 3 28 ม.ค.62 29 ม.ค.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
7.27 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 2 7 ก.พ.62 8 ก.พ.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
7.28 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 21 ก.พ.62 22 ก.พ.62 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์
7.29 หลักสูตร โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกะนและบรรเทาสาธารณภัย 1 7 ม.ค.62 5 เม.ย.62 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.30 หลักสูตร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้/ค้ำประกัน/และการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ public สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 2 19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7.31 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2018 public กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 6 18 พ.ย.61 24 พ.ย.61 ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
7.32 หลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 2 public บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 10 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 ห้องประชุม CRF Learning Center ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กทม.
7.33 หลักสูตร เทคนิคการขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาล : EVOC public โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 2 29 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
7.34 หลักสูตร นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง public กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 5 ก.พ.62 27 ก.พ.62 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7.35 หลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) public กรมยุทธศึกษาทหารบก 5 14 ม.ค.62 15 พ.ค.62 รร.วิทยาศาตร์ทหารบก
7.36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน public คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 23 ก.ย.62 7 ธ.ค.62 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน public คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 23 ก.ย.62 7 ธ.ค.62 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.38 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 120 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 18 มี.ค.62 5 ก.ค.62 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียนวิทยาลัยการตำรวจ
7.39 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 121 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 29 เม.ย.62 16 ส.ค.62 วิทยาลัยการตำรวจ
7.40 หลักสูตร พนักงานดับเพลิง public กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 28 เม.ย.62 3 พ.ค.62 วิทยาเขตปทุมธานี
7.41 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 public บริษัท อสมท จำกัด 1 21 ก.พ.62 22 ก.พ.62 อาคารปฏิบัติการ บมจ อสมท.
7.42 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) public กระทรวงการต่างประเทศ 1 25 มี.ค.62 10 พ.ค.62 สถาบันการต่างประเทศ
7.43 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3 15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 รร.แมนดาริน
7.44 หลักสูตร มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 11 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 3 20 ก.พ.62 21 ก.พ.62 อาคาร วสท.
7.45 หลักสูตร วิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ public กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 30 ก.ค.62 5 ส.ค.62 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
7.46 หลักสูตร สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธีe-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 16 ก.พ.62 17 ก.พ.62 รร.รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
7.47 หลักสูตร หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 1 9 ส.ค.62 9 ส.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
7.48 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\"ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 23 ก.พ.62 24 ก.พ.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมฯ ม.สวนดุสิต
7.49 หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 20 ก.พ.62 9 มี.ค.62 รร.ตวันนา(สุรสงคศ์)