* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   Master Course 1 MRTA Strategic Course
1.1 หลักสูตร การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหาร In-house รฟม. ผอ. ฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 44 7 ต.ค.62 7 ต.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร (Leadership skills) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป หรือรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
1.3 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 26 16 ก.ย.63 16 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.4 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 32 22 ก.ย.63 22 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
2   Master Course 2 Policy and Standard Course
2.1 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 19 5 ส.ค.63 7 ส.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.2 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 21 19 ส.ค.63 21 ส.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.3 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 25 ส.ค.63 27 ส.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.4 หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ In-house สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 88 21 ก.ย.63 21 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
2.5 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม. In-house สำนักงานศาลปกครอง 115 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.6 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 (Change for Disruptive World) In-house บริษัท ดูอินไทย จำกัด พนักงานทุกระดับ 109 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.7 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ สำหรับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก 301 4 มิ.ย.63 3 ก.ค.63 On-line ผ่าน Microsoft team และทาง On-site ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.8 หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสังกัด ฝนย. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 60 17 ก.ย.63 29 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.9 หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม In-house บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด 34 27 ม.ค.63 27 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3   Master Course 3 Optional Course
3.1 การสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2563 In-house บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด 193 25 ก.พ.63 25 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.2 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 In-house สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ รฟม.และพนักงานของแต่ละฝ่าย/สำนัก 83 18 ก.ย.63 18 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และออนไลน์ผ่าน CiscoWebex
3.3 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 42 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.4 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.5 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 20 4 มี.ค.63 4 มี.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.6 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.7 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 22 5 ส.ค.63 5 ส.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ รังสิต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.8 หลักสูตร การปฐมพยาบาล In-house บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมปฐมพยาบาลตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 37 24 ก.พ.63 24 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.
3.9 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น In-house รฟม. 40 20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม รฟม. สำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
3.10 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 In-house สำนักงบประมาณ พนักงาน ฝชง. จำนวน 75 คน และพนักงานทุกสังกัดจำนวน 40 คน จำนวนรวมประมาณ 115 คน 134 10 ก.ย.63 10 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4   W1 โครงการจัดทำระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกำหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
4.1 หลักสูตร การจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด 159 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 อบรม on-line ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting Application
5   โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การขยายสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีภารเกิดโรคระบาด COVID-19 Pass on Knowledge รฟม. 3 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 ห้องสมุด
5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อมาใช้ในกิจกรรมของ รฟม. ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) Pass on Knowledge รฟม. 17 13 ก.ค.63 13 ก.ค.63 ห้องสมุด รฟม.
5.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง 15 วิธีการทำงานอย่างมีความสุข Pass on Knowledge รฟม. 7 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 อาคาร 3
5.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง CMS/BMS/SCADA Pass on Knowledge รฟม. 102 14 ส.ค.63 14 ส.ค.63 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 รฟม.
5.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Crisis Communication Management : การสื่อสารในภาวะวิกฤต Pass on Knowledge รฟม. 13 29 ก.ค.63 29 ก.ค.63 ห้องประชุม 6
5.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง General Safety (ความปลอดภัยทั่วไป) Pass on Knowledge รฟม. 12 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น4
5.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Storytelling Pass on Knowledge รฟม. 10 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม 3
5.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดทำตัวนี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ฯ Pass on Knowledge รฟม. 10 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2 และ Webex
5.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 17 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 ห้องประชุม 7 อาคาร 1 รฟม.
5.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมกำกับการติดตั้งกำแพงกันเสียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี Pass on Knowledge รฟม. 15 24 ก.ค.63 24 ก.ค.63 ห้องประชุม MMC อาคาร 1
5.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดสวัสดิการยืดหยุ่น Pass on Knowledge รฟม. 6 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 6
5.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเจรจาต่อรอง Pass on Knowledge รฟม. 12 20 ก.ค.63 20 ก.ค.63 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2 รฟม.
5.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยืในการบริหารงานก่อสร้าง (กรณีศึกษาจาก Building Information Modeling (BIM)) Pass on Knowledge รฟม. 46 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 สำนักงานสนาม รฟม.
5.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญสำหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจฯ ฉบับปีงบประมาณ 2564 Pass on Knowledge รฟม. 56 26 ก.พ.63 26 ก.พ.63 ห้องประชุม 1 ชั้น 9
5.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) Pass on Knowledge รฟม. 5 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุม 5 อาคาร 1
5.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Pass on Knowledge รฟม. 6 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องปฏิบัติงาน สปอ.
5.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการยานพาหนะ Pass on Knowledge รฟม. 6 2 ก.ค.63 2 ก.ค.63 ห้องสมุด
5.18 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างงานโยธาสัญญาที่ 5 Pass on Knowledge รฟม. 25 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องประชุม 2/5
5.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Retun on Investment : SROI) Pass on Knowledge รฟม. 7 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ห้องปฏิบัติการ สปอ.
5.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงานในชีวิตประจำวัน Pass on Knowledge รฟม. 9 30 ก.ค.63 30 ก.ค.63 Cisco WebEx Meeting
5.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปิดสัญญาก่อสร้างสำหรับสัญญรูปแบบ Design - Bid - Build กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร Pass on Knowledge รฟม. 8 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องประชุม2/6 อาคาร 2
5.22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงาน Variation Order (VO.) Pass on Knowledge รฟม. 51 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 ห้องประชุม 2/4
5.23 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดิน Pass on Knowledge รฟม. 24 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 ห้องประชุม 6 อาคาร 1
5.24 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวางแผนการเงิน Pass on Knowledge รฟม. 10 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม สธด.
5.25 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการระบบราง Pass on Knowledge รฟม. 4 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2
5.26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า Pass on Knowledge รฟม. 18 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 ห้องประชุม 3 อาคาร 1 รฟม.
5.27 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟฟ้ของ Siemens ณ ประเทศออสเตรีย Pass on Knowledge รฟม. 23 19 พ.ย.62 19 พ.ย.62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1
5.28 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Pass on Knowledge รฟม. 17 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
5.29 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสอบสวนสิทธิ์ Pass on Knowledge รฟม. 24 30 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 ห้องประชุมชั้น 6
5.30 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 15 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
5.31 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) Pass on Knowledge รฟม. 22 29 ก.ค.63 29 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 5
5.32 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบสถานีรถไฟฟ้รางเบา (Tram Station) Pass on Knowledge รฟม. 13 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2
5.33 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) Pass on Knowledge รฟม. 28 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1 รฟม.
5.34 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 8 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1
5.35 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 18 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โต๊ะประชุมฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.36 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือง ขั้นตอนปฏิบัติในการผจญเพลิง Pass on Knowledge รฟม. 7 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อาคารจอดรถสามแยกบางใหญ่
5.37 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความท้าทายการจัตการทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันและเทคโนโลยีดิจิทัลในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Digital Transformation for HCM รุ่นที่ 1 Pass on Knowledge รฟม. 34 2 ก.ค.63 2 ก.ค.63 ห้องประชุม 3 อาคาร 1
5.38 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บังคับบัญชา Pass on Knowledge รฟม. 269 18 พ.ย.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
5.39 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานสารบรรณและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 106 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
5.40 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง คุยกันวันสบายๆ สไตล์พี่โป้ง Pass on Knowledge รฟม. 214 11 ส.ค.63 11 ส.ค.63 ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.
5.41 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้สายสีขมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี Pass on Knowledge รฟม. 24 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 ห้องประชุม 5 อาคาร 1 รฟม.
5.42 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) Pass on Knowledge รฟม. 12 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 ห้องประชุม 6
5.43 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา Pass on Knowledge รฟม. 44 29 ก.ค.63 28 ส.ค.63 ระบบอินทราเนต รฟม.
5.44 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห้าแยกฉลอง Pass on Knowledge รฟม. 55 12 มี.ค.63 12 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
5.45 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานบริหารค่าโดยสาร Pass on Knowledge รฟม. 13 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ห้องประชุม ฝธด.
5.46 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ทำความเข้าใจและพิเคราะห์กฎหมายจัดตั้ง รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 12 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 4
5.47 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Pass on Knowledge รฟม. 4 29 ก.ค.63 29 ก.ค.63 ห้องประชุม สพร. ชั้น 3
5.48 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ Pass on Knowledge รฟม. 20 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
5.49 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวคิด 6P สำหรับปรับใช้ในชีวิตการทำงาน และเทคนิคการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ Pass on Knowledge รฟม. 10 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม ฝพธ.
5.50 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR Pass on Knowledge รฟม. 9 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องสมุด
5.51 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้ใต้บังคันบัญชา Pass on Knowledge รฟม. 3 24 ก.ค.63 24 ก.ค.63 โปรแกรม Cisco Webex Meeting number: 166 182 5663
5.52 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องตันและเงินค่าทดทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 Pass on Knowledge รฟม. 47 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 ห้องประชุม 6 อาคาร 1
5.53 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ฝพธ ชวนคุยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร Pass on Knowledge รฟม. 10 10 ก.ค.63 10 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
5.54 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภาพรวมโครงการรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. พนักงานระดับ 5-6 โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ฯ (Personal Mastery) ประจำปีงบประมาณ 2563 53 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
5.55 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภารกิจของ สผว. กับระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) Pass on Knowledge รฟม. 25 30 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 ห้องประชุมชั้น 3
5.56 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 23 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 3
5.57 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายใน Pass on Knowledge รฟม. 5 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องประชุมฝปก. ชั้น 4
5.58 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รถไฟฟ้าชนกัน เกิดขึ้นได้อย่างไร Pass on Knowledge รฟม. 11 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม ฝธด.
5.59 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รถไฟฟ้าโมโนเรล ทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพ Pass on Knowledge รฟม. 55 13 ก.ค.63 13 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
5.60 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ(SE-AM) ด้านการตรวจสอบภายใน Pass on Knowledge รฟม. 7 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1
5.61 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) Pass on Knowledge รฟม. 46 19 ก.พ.63 19 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
5.62 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รัชโยธิน Model Pass on Knowledge รฟม. 9 29 ก.ค.63 29 ก.ค.63 ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2
5.63 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง Pass on Knowledge รฟม. 40 3 ส.ค.63 4 ก.ย.63 ระบบ Intranet
5.64 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รู้ทันอาชญากรรมแนวใหม่ Pass on Knowledge รฟม. 24 20 ก.ค.63 20 ก.ค.63 อาคาร 3
5.65 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วงจรชีวิตของบัตรโดยสาร Pass on Knowledge รฟม. 9 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 ห้องประชุม ฝธด. อาคาร 2
5.66 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร Pass on Knowledge รฟม. 10 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 ฝธด. อาคาร 2
5.67 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สัญญาสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า กำกับอย่างไรให้....ปัง!!! Pass on Knowledge รฟม. 27 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 ห้องประชุมชั้น 5
5.68 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง อิสรภาพทางการเงิน Pass on Knowledge รฟม. 23 30 ก.ค.63 30 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 5
5.69 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการจ้างก่อสร้าง และประเด็นจัดซื้อจัดจ้างที่ควรทราบ Pass on Knowledge รฟม. 15 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องประชุมชั้น 6
5.70 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง Pass on Knowledge รฟม. 3 17 ก.ย.62 17 ก.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
5.71 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง Pass on Knowledge รฟม. 3 9 เม.ย.63 9 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
5.72 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า Pass on Knowledge รฟม. 10 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ห้องปฏิบัติงาน สตง. ชั้น 1 รฟม.
5.73 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร สมรรถนะหลักของบุคลากร สมรรถนะด้านการบริหาร ,การบริหารความเสี่ยง และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณะดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 Pass on Knowledge รฟม. 73 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 Video Conferrence
5.74 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Pass on Knowledge รฟม. 25 12 ก.ย.62 12 ก.ย.62 โต๊ะประชุม ฝชง.
6   โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
6.1 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.2 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.3 หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 16 มิ.ย.63 5 ส.ค.63 โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
6.4 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
6.5 หลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 (นบส.คค.) public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 30 มิ.ย.63 24 ก.ค.63 กระทรวงคมนาคม
6.6 หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2 public ศูนย์คุณธรรม หัวหน้าแผนก 1 1 เม.ย.63 3 เม.ย.63 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
6.7 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 2 18 ธ.ค.62 7 ก.ค.63 กระทรวงคมนาคม
6.8 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15 public กระทรวงคมนาคม 2 18 ธ.ค.62 7 ก.ค.63 กระทรวงคมนาคม
6.9 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 1 ก.ค.63 18 ก.ย.63 สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพฯ
6.10 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 public สถาบันพระปกเกล้า พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 30 ต.ค.63 31 ส.ค.63 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
6.11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 public สถาบันพระปกเกล้า รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 17 ก.ค.63 17 เม.ย.64 สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กำหนด
6.12 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการกอง 2 3 ส.ค.63 12 ม.ค.64 สถาบันพระปกเกล้า
6.13 หลักสูตร ผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 public ศูนย์คุณธรรม พนักงานระดับ 5-7 1 11 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 โรงแรม พาเลซ & คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
6.14 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
7.1 00ทดสอบ Public ISONET Company Limited
7.2 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจำปี 2562 public กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) 3 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
7.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 67 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารบริหาร BEM ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่
7.4 วันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 8 หัวข้อ สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง In-house รฟม. ผู้บริหารระดับสูง/ พนักงานใหม่ของ รฟม. ที่ได้รับบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2562/ พนักงานที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต 300 2 ธ.ค.62 2 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
7.5 หลักสุตร การบริหารภาครัฐแนวใหม่ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.6 หลักสูตร AML and Cyber Financial Crime รุ่นที่ 2 public สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2 14 ส.ค.63 14 ส.ค.63 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ณนนพญาไท กทม.
7.7 หลักสูตร Analytical Thinking in the Internal Audit Process public สภาวิชาชีพบัญชี 1 25 ก.ย.63 26 ก.ย.63 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 กทม.
7.8 หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2020 public กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 26 ส.ค.63 27 ส.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเสนชันเซ็นเตอร์ กทม.
7.9 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 60 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
7.10 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 44 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
7.11 หลักสูตร Data Analytics public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.12 หลักสูตร Data Analytics public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 ออนไลน์
7.13 หลักสูตร Data Analytics public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.14 หลักสูตร DATA SCIENCE PATHWAY public CHULAMOOC ACHIEVE 1 1 ก.ย.63 30 พ.ย.63 ่ผ่านทาง Website chulamoocachieve
7.15 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.16 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.17 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.18 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.19 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.20 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.21 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.22 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.23 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.24 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.25 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.26 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.27 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.28 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.29 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 7 มิ.ย.63 7 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.30 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.31 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.32 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.33 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 27 มิ.ย.63 27 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.34 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.ค.63 4 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.35 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 7 ก.ค.63 7 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.36 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 10 ก.ค.63 10 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.37 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 12 ก.ค.63 12 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.38 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.39 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.40 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.41 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.42 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.43 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.44 หลักสูตร Digital Literacy public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.45 หลักสูตร Digital Literacy public สำนักงาน ก.พ. 1 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.46 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 16 มิ.ย.63 18 ส.ค.63 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
7.47 หลักสูตร Infographics & Digital Media with Advanced Microsoft PowerPoint Public 9Expert Co.,Ltd.
7.48 หลักสูตร Innovation Master Plan public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 29 ต.ค.62 31 ต.ค.62 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
7.49 หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate public บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 2 20 ก.ค.63 21 ก.ค.63 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส
7.50 หลักสูตร MICROSOFT POWERPOINT ADVANCED public 9Expert Co.,Ltd. 7 28 ก.ย.63 29 ก.ย.63 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ถนนพญาไท
7.51 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.52 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.53 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 2 ก.ค.63 2 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.54 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.55 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.56 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.57 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน กพ.
7.58 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.59 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.60 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.61 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
7.62 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.63 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.64 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.65 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.66 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.67 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.68 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.69 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.70 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.71 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.72 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.73 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.74 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.75 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.76 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.77 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.78 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.79 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.80 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.81 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.82 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.83 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 30 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.84 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
7.85 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.86 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.87 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.88 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.89 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.90 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.91 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.92 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.93 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.94 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.95 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.96 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.97 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.98 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 ก.ค.63 19 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.99 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 ก.ค.63 30 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.100 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.101 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 27 ส.ค.63 28 ส.ค.63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
7.102 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 27 ส.ค.63 28 ส.ค.63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
7.103 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 27 ส.ค.63 28 ส.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.104 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 5 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1 20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร
7.105 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 2 16 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 โรงแรมแกรนด์ ทวเวอร์ อินน์ พระราม 6
7.106 หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 28 ก.พ.63 29 ก.พ.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
7.107 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ Public สำนักงาน ก.พ.
7.108 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.109 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.110 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.111 หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 5 มี.ค.63 6 มี.ค.63 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
7.112 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.113 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.114 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.115 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.116 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.117 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.118 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.119 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.120 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.121 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.122 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.123 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.124 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.125 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.126 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.127 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.128 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.129 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.130 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.ค.63 4 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.131 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 20 ก.ค.63 20 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.132 หลักสูตร กาบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.133 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.134 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.135 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.136 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.137 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.138 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.139 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.140 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.141 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.142 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.143 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 3 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.144 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.145 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.146 หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
7.147 หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.148 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.149 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.150 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
7.151 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
7.152 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.153 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.154 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.155 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.156 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.157 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.158 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.159 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.160 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.161 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.162 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.163 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 e-Learning
7.164 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.165 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.166 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.167 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.168 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 10 มี.ค.63 10 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.169 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 55 16 มี.ค.63 16 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.170 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 58 4 ส.ค.63 4 ส.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.171 หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management) public บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 28 ต.ค.62 29 ต.ค.62 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม.
7.172 หลักสูตร การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.173 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 12 พ.ค.63 15 พ.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
7.174 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.175 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.176 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.177 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.178 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.179 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.180 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.181 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.182 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.183 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.184 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.185 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.186 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 2 16 ต.ค.62 17 ต.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
7.187 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.188 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.189 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 e-Learning
7.190 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.191 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.192 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.193 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.194 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.195 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.196 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.197 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.198 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.199 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.200 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.201 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.202 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.203 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.204 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.205 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.206 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.207 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.208 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.209 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.210 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.211 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.212 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.213 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.214 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.215 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.216 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.217 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.218 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.219 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.220 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.221 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.222 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learining)
7.223 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.224 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.225 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.226 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 e-Learning
7.227 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.228 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.229 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.230 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.231 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.232 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.233 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.234 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.235 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.236 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.237 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.238 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.239 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.240 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.241 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.242 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.243 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.244 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.245 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.246 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.247 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.248 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.249 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.250 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.251 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.252 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.253 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.254 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.255 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.256 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.257 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.258 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.259 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.260 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.261 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.262 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.263 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.264 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.265 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.266 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.267 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.268 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 17 พ.ค.63 17 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.269 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 17 พ.ค.63 17 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.270 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.271 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 พ.ค.63 23 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.272 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.273 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 e-Learning
7.274 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.275 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.276 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.277 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 e-Learning
7.278 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.279 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 e-Learning
7.280 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.281 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.282 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 e-Learning
7.283 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 มิ.ย.63 1 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.284 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 มิ.ย.63 1 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.285 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.286 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.287 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.288 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.289 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.290 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.291 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.292 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.293 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 e-Learning
7.294 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.295 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 e-Learning
7.296 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 22 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 e-Learning
7.297 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.298 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.299 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.300 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.301 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.302 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.303 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.304 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
7.305 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.306 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.307 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.308 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 24 ก.ค.63 24 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.309 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ก.ค.63 29 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.310 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.311 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.312 หลักสูตร การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.313 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.314 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.315 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.316 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.317 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.318 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.319 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.320 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.321 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.322 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.323 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.324 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.325 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.326 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.327 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.328 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.329 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.330 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.331 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.332 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.333 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.334 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.335 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.336 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.337 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.338 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.339 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.340 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.341 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.342 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.343 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.344 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.345 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.346 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.347 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.348 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.349 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.350 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.351 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.352 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.353 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.354 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.355 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.356 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.357 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.358 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.359 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.360 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.361 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.362 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.363 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.364 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.365 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.366 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.367 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.368 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.369 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.370 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.371 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.372 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.373 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.374 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.375 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.376 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.377 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.378 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.379 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.380 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.381 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.382 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.383 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.384 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.385 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.386 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.387 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.388 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.389 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 2 ก.ค.63 2 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.390 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.391 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.392 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 11 ก.ค.63 11 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.393 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.394 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 ก.ค.63 25 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.395 หลักสูตร การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.396 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.397 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.398 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.399 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.400 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.401 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.402 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.403 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.404 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.405 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.406 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.407 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.408 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 พ.ค.63 23 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.409 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.410 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.411 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.412 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 13 23 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
7.413 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 18 9 ม.ค.63 10 ม.ค.63 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
7.414 หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรม โฟร์วิงส์ กทม.
7.415 หลักสูตร การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance- ROM) public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 4 ส.ค.63 6 ส.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
7.416 หลักสูตร การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 1 4 ก.ย.63 4 ก.ย.63 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
7.417 หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 26 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4 12 ก.พ.63 12 มิ.ย.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
7.418 หลักสูตร การตอบโต้เหตุเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงาน ฝรภ.และ ฝปก. 88 7 ส.ค.63 7 ส.ค.63 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
7.419 หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.420 หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.421 หลักสูตร การทำข้อตกลง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.422 หลักสูตร การทำข้อตกลง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.423 หลักสูตร การทำข้อตกลง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 ก.ค.63 25 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.424 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.425 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.426 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.427 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.428 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.429 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.430 หลักสูตร การเทียบเคียง (Benchmarking) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.431 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.432 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.433 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.434 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.435 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.436 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.437 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.438 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.439 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 e-Learning
7.440 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.441 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.442 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.443 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.444 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.445 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.446 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.447 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.448 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.449 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.450 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.451 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.452 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.453 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.454 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.455 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.456 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.457 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.458 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.459 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.460 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.461 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.462 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.463 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.464 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.465 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.466 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.467 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.468 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.469 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.470 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.471 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.472 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.473 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.474 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.475 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.476 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.477 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.478 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.479 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.480 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnining)
7.481 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.482 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.483 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.484 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.485 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.486 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.487 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.488 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.489 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 มิ.ย.63 3 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.490 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.491 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.492 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.493 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.494 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 ก.ค.63 10 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.495 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.496 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.497 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.498 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 ก.ค.63 27 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.499 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) Public สำนักงาน ก.พ.
7.500 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มี.ค.63 21 มี.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.501 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.502 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.503 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.504 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 19 ก.ค.63 19 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.505 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.506 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.507 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) Public สำนักงาน ก.พ.
7.508 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.509 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.510 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.511 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.512 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.513 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.514 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.515 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.516 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 30 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.517 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.518 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.519 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.520 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 ก.ค.63 30 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.521 หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.522 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ เฉพาะพนักงานสังกัด สตส. In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงาน สตส. 26 1 ก.ค.63 3 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และทาง Ms team
7.523 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.524 หลักสูตร การบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 ก.ค.63 11 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.525 หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1 public สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
7.526 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ (Fundamentals for New Auditors) public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2 17 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องมรกต โรงแรมอะริสตัน กทม.
7.527 หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.528 หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.529 หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร In-house บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 22 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.530 หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
7.531 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.532 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.533 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.534 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.535 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 20 3 ธ.ค.62 4 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.536 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 33 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.537 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 22 17 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.538 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 17 19 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.539 หลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำปี 2563 In-house กองกำกับการสุนัขตำรวจ พนักงาน ฝรภ. 12 13 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ณ ห้องฝึกอบรม สภก. อาคาร 3 รฟม.
7.540 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.541 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.542 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.543 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.544 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.545 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.546 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.547 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.548 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.549 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.550 หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ public มหาวิทยาลัยมหิดล 1 5 ก.ย.63 19 ก.ย.63 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
7.551 หลักสูตร การพัฒนาบุคลาการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.552 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.553 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.554 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.555 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.556 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.557 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.558 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.559 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.560 หลักสูตร การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.561 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 2 31 ส.ค.63 2 ก.ย.63 ห้องประชุม อาคาร วสท.
7.562 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 31 ส.ค.63 2 ก.ย.63 ห้องประชุมอาคาร วสท. กทม.
7.563 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม public กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
7.564 หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.565 หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.566 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.567 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.568 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.569 หลักสูตร การวางแผนการปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินงานตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.570 หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการดำเนินการตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.571 หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.572 หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.573 หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 4 13 ก.ค.63 21 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.574 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 80 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.575 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 82 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.576 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 83 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.577 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.578 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.579 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.580 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.581 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.582 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.583 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.584 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.585 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.586 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 พ.ค.63 23 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.587 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.588 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.589 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.590 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.591 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.592 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.593 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.594 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.595 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.596 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 10 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
7.597 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.598 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.599 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.600 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.601 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.602 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.603 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.604 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็ฏทรอนิกส์
7.605 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.606 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.607 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.608 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.609 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.610 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.611 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.612 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.613 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
7.614 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.615 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.616 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.617 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.618 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.619 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 ก.ค.63 11 ก.ค.63 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
7.620 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 ก.ค.63 25 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.621 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.622 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.623 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.624 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.625 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.626 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.627 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.628 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.629 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.630 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.631 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.632 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.633 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 สำนักงาน กพ ออนไลน์
7.634 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.635 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร การสอนงาน 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.636 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.637 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.638 หลักสูตร การสัมมนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานสื่อสาร จำนวน 27 คน 12 10 ส.ค.63 10 ส.ค.63 ณ ห้อง CCTV ชั้น 3 อาคารจอดรถลาดพร้าว
7.639 หลักสูตร การสัมมนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร In-house สภก. ฝรภ. รฟม. พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานสื่อสาร จำนวน 27 คน 15 18 ส.ค.63 18 ส.ค.63 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 อาคารจอดรถลาดพร้าว
7.640 หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน public สถาบันฝึกอบรม The Best Training Group 1 20 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (วิภาวดี)
7.641 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.642 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.643 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.644 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 e-Learning
7.645 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.646 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.647 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.648 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.649 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.650 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.651 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.652 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.653 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.654 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.655 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.656 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.657 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.658 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.659 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.660 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.661 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 e-Learning
7.662 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.663 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.664 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.665 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.666 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.667 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.668 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.669 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.670 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.671 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.672 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.673 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.674 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 e-Learning
7.675 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.676 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.677 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.678 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.679 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.680 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.681 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.682 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
7.683 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 ก.ค.63 10 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.684 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.685 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.686 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.687 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.688 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.689 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.690 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.691 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.692 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.693 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.694 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.695 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.696 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.697 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.698 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.699 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.700 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.701 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.702 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.703 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.704 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.705 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.706 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.707 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.708 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.709 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.710 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.711 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.712 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.713 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.714 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.715 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.716 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learining)
7.717 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.718 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.719 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.720 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.721 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.722 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.723 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.724 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.725 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.726 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.727 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.728 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.729 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.730 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.731 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.732 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.733 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.734 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.735 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.736 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.737 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.738 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.739 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.740 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.741 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.742 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.743 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.744 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.745 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.746 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.747 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.748 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.749 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.750 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.751 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.752 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.753 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.754 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.755 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.756 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 มิ.ย.63 7 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.757 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.758 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.759 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.760 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.761 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.762 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 e-Learning
7.763 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.764 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.765 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 e-Learning
7.766 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.767 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.768 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.769 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.ค.63 4 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
7.770 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 10 ก.ค.63 10 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.771 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.772 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.773 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์
7.774 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.775 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.776 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.777 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 22 ก.ค.63 22 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.778 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ส.ค.63 15 ส.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.779 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.780 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.781 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning
7.782 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.783 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.784 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.785 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.786 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.787 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.788 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.789 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.790 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.791 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.792 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.793 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.794 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.795 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.796 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.797 หลักสูตร การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.798 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.799 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ส.ค.63 1 ส.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.800 หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.801 หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.802 หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 25 ก.ค.63 25 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.803 หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 6 มี.ค.63 1 ส.ค.63 วิศวกรรมสถานแห่วประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.804 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.805 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงานและการประจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.806 หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 7 พ.ย.62 15 พ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
7.807 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.808 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
7.809 หลักสูตร ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.810 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.811 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.812 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.813 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.814 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.815 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.816 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.817 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.818 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning
7.819 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.820 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.821 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.822 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.823 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.824 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.825 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.826 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.827 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.828 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.829 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.830 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.831 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.832 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.833 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.834 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.835 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ผ่านระบบบออนไลน์
7.836 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.837 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.838 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 e-Learning
7.839 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.840 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.841 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.842 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.843 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 20 มิ.ย.63 20 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.844 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.845 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.846 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.847 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 ก.ค.63 7 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.848 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.849 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.850 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.851 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.852 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.853 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 24 ก.ค.63 24 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.854 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 30 ก.ค.63 30 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.855 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.856 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.857 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.858 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.859 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.860 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.861 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.862 หลักสูตร ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.863 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.864 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 มิ.ย.63 3 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.865 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 107 18 พ.ย.62 18 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.866 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 100 25 พ.ย.62 25 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.867 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.868 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 31 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.869 หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.870 หลักสูตร คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (The Professional by Think-Do-Show Techniques) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3 14 ก.พ.63 14 ก.พ.63 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
7.871 หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.872 หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.873 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resource Scorecard รุ่นที่ 5 public มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 26 ส.ค.63 26 ส.ค.63 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต กทม.
7.874 หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร 3 7 พ.ย.62 29 พ.ย.62 ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม.
7.875 หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 17 ส.ค.63 20 ส.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
7.876 หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 5 มี.ค.63 5 มี.ค.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
7.877 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
7.878 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.879 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.880 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.881 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.882 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.883 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.884 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.885 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.886 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.887 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.888 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.889 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.890 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.891 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.892 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.893 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.894 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.895 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.896 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.897 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.898 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.899 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.900 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 สำนักงาน กพ. ออนไลน์
7.901 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.902 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.903 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.904 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.905 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.906 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.907 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.908 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.909 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 e-Learning
7.910 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.911 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.912 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.913 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.914 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.915 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.916 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.917 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.918 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.919 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.920 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.921 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.922 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.63 2 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.923 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.924 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.925 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.926 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.927 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.928 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.929 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.930 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.931 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.932 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.933 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.934 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.935 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.936 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.937 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.938 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.939 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.940 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.941 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 ก.ค.63 11 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.942 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.943 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.944 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.945 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.946 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.947 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.948 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 e-Learning
7.949 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.950 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.951 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.952 หลักสูตร ทัศนคตืที่่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.953 หลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2 8 ก.ย.63 9 ก.ย.63 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
7.954 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 In-house รฟม. พนักงานบริหารพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 204 9 มี.ค.63 9 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.955 หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร public บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 1 27 ส.ค.63 27 ส.ค.63 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
7.956 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 18 ก.พ.63 18 ก.พ.63 โรงแรมบูเลอวาร์ด กทม.
7.957 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.958 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
7.959 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.960 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.961 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.962 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 14 พ.ค.63 3 ก.ค.63 โรงแรม โนโวเทล กทม.
7.963 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน (Workforce Analysis for Manpower Planning) public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ม.ค.63 21 ม.ค.63 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
7.964 หลักสูตร เทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานทุกระดับ 65 31 ส.ค.63 31 ส.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.965 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 83 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.966 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 94 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.967 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 69 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.968 หลักสูตร แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design-RSD) public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 9 ก.ย.63 11 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.969 หลักสูตร แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 1 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 14 ส.ค.63 14 ส.ค.63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
7.970 หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.971 หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.972 หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.973 หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
7.974 หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 1 21 ก.ย.63 21 ธ.ค.63 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
7.975 หลักสูตร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.976 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 13 16 มี.ค.63 19 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7.977 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 10 21 ก.ค.63 24 ก.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7.978 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop - EAW5) รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 25 พ.ย.63 27 พ.ย.63 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
7.979 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Public สำนักงาน ก.พ.
7.980 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.981 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.982 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.983 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.984 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.985 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 2 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.986 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.987 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.988 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.989 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.990 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.991 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 ออนไลน์
7.992 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.993 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.994 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.995 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.996 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.997 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.998 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.999 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1000 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1001 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 3 มิ.ย.63 3 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1002 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1003 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 e-Learning
7.1004 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1005 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1006 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1007 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1008 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1009 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 ก.ค.63 18 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1010 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 เม.ย.63 21 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1011 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1012 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1013 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1014 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1015 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1016 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1017 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1018 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1019 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1020 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1021 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 e-Learning
7.1022 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1023 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.63 20 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1024 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1025 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1026 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1027 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1028 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1029 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 e-Learning
7.1030 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1031 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1032 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1033 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1034 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1035 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1036 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1037 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1038 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1039 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1040 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 ก.ค.63 3 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1041 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 ก.ค.63 4 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1042 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 ก.ค.63 8 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1043 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1044 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 ก.ค.63 11 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1045 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 ก.ค.63 14 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1046 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 ก.ค.63 17 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1047 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1048 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 ก.ค.63 23 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1049 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 31 ก.ค.63 31 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1050 หลักสูตร พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 7 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 21 ส.ค.63 21 ส.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
7.1051 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 public บริษัท อสมท จำกัด 2 23 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กทม.
7.1052 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1053 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1054 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1055 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1056 หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 สำนักงาน กพ ออนไลน์
7.1057 หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1058 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1059 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1060 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning สำนักงาน กพ.
7.1061 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1062 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1063 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1064 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1065 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1066 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1067 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.1068 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1069 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1070 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิบเล็กทรอนิกส์
7.1071 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1072 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1073 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1074 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1075 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1076 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1077 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1078 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1079 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1080 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1081 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1082 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 ก.ค.63 1 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1083 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 ก.ค.63 7 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1084 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 ก.ค.63 16 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1085 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม Public สำนักงาน ก.พ.
7.1086 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1087 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1088 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1089 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1090 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 3 มิ.ย.63 3 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1091 หลักสูตร ระบบราชการไทย public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1092 หลักสูตร ระบบราชการไทย public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1093 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1094 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1095 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1096 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1097 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.1098 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1099 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1100 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1101 หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1102 หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1103 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1104 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1105 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.1106 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1107 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1108 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1109 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1110 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1111 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1112 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ
7.1113 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1114 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1115 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1116 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1117 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1118 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1119 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1120 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.1121 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1122 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1123 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1124 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.1125 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1126 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 ก.ค.63 15 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1127 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 ก.ค.63 21 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.1128 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1129 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1130 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1131 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 ก.ค.63 13 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.1132 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 2 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
7.1133 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 public ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2 พ.ย.62 3 พ.ย.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7.1134 หลักสูตร ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 4 2 ก.ย.63 3 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม วสท. กทม.