* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   Master Course 1 MRTA Strategic Course
1.1 หลักสูตร การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหาร In-house รฟม. ผอ. ฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 44 7 ต.ค.62 7 ต.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร (Leadership skills) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป หรือรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
1.3 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 31 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.4 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 28 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 30 ส.ค.63 30 มิ.ย.64 สถาบันพระปกเกล้า
2   Master Course 2 Policy and Standard Course
2.1 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 27 เม.ย.63 30 เม.ย.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.2 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 12 พ.ค.63 14 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.3 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 20 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.4 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม. In-house สำนักงานศาลปกครอง 107 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.5 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 (Change for Disruptive World) In-house บริษัท ดูอินไทย จำกัด พนักงานทุกระดับ 109 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.6 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ สำหรับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก 300 4 มิ.ย.63 3 ก.ค.63 On-line ผ่าน Microsoft team และทาง On-site ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.7 หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม In-house บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด 34 27 ม.ค.63 27 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3   Master Course 3 Optional Course
3.1 การสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2563 In-house บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด 193 25 ก.พ.63 25 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.2 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 42 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.3 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.4 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 20 4 มี.ค.63 4 มี.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.5 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.6 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 22 5 ส.ค.63 5 ส.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ รังสิต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.7 หลักสูตร การปฐมพยาบาล In-house บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมปฐมพยาบาลตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 37 24 ก.พ.63 24 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.
3.8 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น In-house รฟม. 40 20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม รฟม. สำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
3.9 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 In-house สำนักงบประมาณ พนักงาน ฝชง. จำนวน 75 คน และพนักงานทุกสังกัดจำนวน 40 คน จำนวนรวมประมาณ 115 คน 115 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4   W1 โครงการจัดทำระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกำหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
4.1 หลักสูตร การจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด 159 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 อบรม on-line ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting Application
5   โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง General Safety (ความปลอดภัยทั่วไป) Pass on Knowledge รฟม. 12 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น4
5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) Pass on Knowledge รฟม. 5 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุม 5 อาคาร 1
5.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟฟ้ของ Siemens ณ ประเทศออสเตรีย Pass on Knowledge รฟม. 23 19 พ.ย.62 19 พ.ย.62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1
5.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Pass on Knowledge รฟม. 17 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
5.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) Pass on Knowledge รฟม. 28 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1 รฟม.
5.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 8 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1
5.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 18 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โต๊ะประชุมฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือง ขั้นตอนปฏิบัติในการผจญเพลิง Pass on Knowledge รฟม. 7 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อาคารจอดรถสามแยกบางใหญ่
5.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้สายสีขมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี Pass on Knowledge รฟม. 24 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 ห้องประชุม 5 อาคาร 1 รฟม.
5.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ Pass on Knowledge รฟม. 20 29 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
5.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) Pass on Knowledge รฟม. 46 19 ก.พ.63 19 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
5.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วงจรชีวิตของบัตรโดยสาร Pass on Knowledge รฟม. 9 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 ห้องประชุม ฝธด. อาคาร 2
5.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร Pass on Knowledge รฟม. 10 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 ฝธด. อาคาร 2
5.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง Pass on Knowledge รฟม. 3 17 ก.ย.62 17 ก.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
5.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง Pass on Knowledge รฟม. 3 9 เม.ย.63 9 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
5.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า Pass on Knowledge รฟม. 10 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ห้องปฏิบัติงาน สตง. ชั้น 1 รฟม.
5.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร สมรรถนะหลักของบุคลากร สมรรถนะด้านการบริหาร ,การบริหารความเสี่ยง และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณะดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 Pass on Knowledge รฟม. 73 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 Video Conferrence
5.18 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Pass on Knowledge รฟม. 25 12 ก.ย.62 12 ก.ย.62 โต๊ะประชุม ฝชง.
6   โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
6.1 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.2 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.3 หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 16 มิ.ย.63 5 ส.ค.63 โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
6.4 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
6.5 หลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 (นบส.คค.) public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 20 พ.ค.63 21 ส.ค.63 กระทรวงคมนาคม
6.6 หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2 public ศูนย์คุณธรรม หัวหน้าแผนก 1 1 เม.ย.63 3 เม.ย.63 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
6.7 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 2 18 ธ.ค.62 27 มี.ค.63 กระทรวงคมนาคม
6.8 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 1 ก.ค.63 18 ก.ย.63 สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพฯ
6.9 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 public สถาบันพระปกเกล้า รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 22 พ.ค.63 21 ก.พ.64 สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กำหนด
6.10 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการกอง 2 29 มิ.ย.63 22 ธ.ค.63 สถาบันพระปกเกล้า
6.11 หลักสูตร ผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 public ศูนย์คุณธรรม พนักงานระดับ 5-7 1 11 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 โรงแรม พาเลซ & คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
6.12 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
7.1 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจำปี 2562 public กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) 3 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
7.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 67 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารบริหาร BEM ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่
7.3 วันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 8 หัวข้อ สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง In-house รฟม. ผู้บริหารระดับสูง/ พนักงานใหม่ของ รฟม. ที่ได้รับบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2562/ พนักงานที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต 300 2 ธ.ค.62 2 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
7.4 หลักสุตร การบริหารภาครัฐแนวใหม่ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.5 หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2020 public กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 26 ส.ค.63 27 ส.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเสนชันเซ็นเตอร์ กทม.
7.6 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 60 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
7.7 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 44 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
7.8 หลักสูตร Data Analytics public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 ออนไลน์
7.9 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.10 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.11 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.12 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.13 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.14 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.15 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.16 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.17 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.18 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.19 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.20 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.21 หลักสูตร Digital Literacy public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.22 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 16 มิ.ย.63 18 ส.ค.63 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
7.23 หลักสูตร Innovation Master Plan public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 29 ต.ค.62 31 ต.ค.62 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
7.24 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร public สำนักงาน ก.พ. 1 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.25 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.26 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.27 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน กพ.
7.28 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.29 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.30 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
7.31 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.32 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.33 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.34 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.35 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.36 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.37 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.38 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.39 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.40 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.41 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.42 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.43 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.44 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.45 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.46 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.47 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
7.48 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.49 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.50 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.51 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.52 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.53 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.54 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 5 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1 20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร
7.55 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 2 16 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 โรงแรมแกรนด์ ทวเวอร์ อินน์ พระราม 6
7.56 หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 28 ก.พ.63 29 ก.พ.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
7.57 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.58 หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 5 มี.ค.63 6 มี.ค.63 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
7.59 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบะการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.60 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.61 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.62 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.63 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.64 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.65 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.66 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.67 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.68 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.69 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.70 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.71 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.72 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.73 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.74 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.75 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.76 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.77 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.78 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.79 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.80 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.81 หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
7.82 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.83 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.84 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.85 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.86 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.87 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.88 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.89 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.90 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.91 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.92 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 e-Learning
7.93 หลักสูตร การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning) public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.94 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 10 มี.ค.63 10 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.95 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 55 16 มี.ค.63 16 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.96 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 20 มี.ค.63 20 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.97 หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management) public บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 28 ต.ค.62 29 ต.ค.62 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม.
7.98 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 12 พ.ค.63 15 พ.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
7.99 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.100 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.101 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.102 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.103 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.104 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.105 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.106 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.107 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 2 16 ต.ค.62 17 ต.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
7.108 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.109 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.110 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 e-Learning
7.111 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.112 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.113 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.114 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.115 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.116 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.117 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.118 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.119 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.120 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.121 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.122 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.123 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.124 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.125 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.126 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.127 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.128 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.129 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.130 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.131 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.132 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learining)
7.133 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.134 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 e-Learning
7.135 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.136 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.137 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.138 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.139 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.140 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.141 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.142 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.143 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.144 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.145 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.146 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.64 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.147 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.148 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.149 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.150 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.151 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.152 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.153 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.154 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.155 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.156 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.157 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.158 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.159 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.160 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.161 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.162 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 17 พ.ค.63 17 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.163 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.164 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 พ.ค.63 23 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.165 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.166 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 e-Learning
7.167 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.168 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.169 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 e-Learning
7.170 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 e-Learning
7.171 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.172 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 e-Learning
7.173 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 e-Learning
7.174 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.175 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 e-Learning
7.176 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 22 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 e-Learning
7.177 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 23 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.178 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.179 หลักสูตร การเจราต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 31 ธ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.180 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.181 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.182 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.183 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.184 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.185 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.186 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.187 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.188 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.189 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.190 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.191 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.192 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.193 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.194 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.195 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.196 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.197 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.198 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.199 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.200 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.201 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.202 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.203 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.204 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.205 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.206 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.207 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.208 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.209 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.210 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.211 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.212 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.213 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.214 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.215 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.216 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.217 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.218 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.219 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.220 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.221 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.222 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.223 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.224 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.225 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.226 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.227 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.228 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.229 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.230 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.231 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.232 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.233 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 13 23 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
7.234 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 18 9 ม.ค.63 10 ม.ค.63 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
7.235 หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรม โฟร์วิงส์ กทม.
7.236 หลักสูตร การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance- ROM) public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 4 ส.ค.63 6 ส.ค.63 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
7.237 หลักสูตร การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) public วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 1 4 ก.ย.63 4 ก.ย.63 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
7.238 หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 26 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4 12 ก.พ.63 12 มิ.ย.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
7.239 หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.240 หลักสูตร การทำข้อตกลง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.241 หลักสูตร การทำข้อตกลง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.242 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.243 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.244 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.245 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.246 หลักสูตร การเทียบเคียง (Benchmarking) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.247 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.248 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.249 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.250 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.251 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.252 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.253 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.254 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.255 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 e-Learning
7.256 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.257 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.258 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.259 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.260 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.261 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.262 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.263 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.264 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.265 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.266 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.267 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.268 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.269 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.270 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.271 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.272 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.273 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.274 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.275 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.276 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.277 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.278 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.279 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.280 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.281 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.282 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.283 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.284 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnining)
7.285 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.286 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.287 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.288 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.289 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.290 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.291 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มี.ค.63 21 มี.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.292 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.293 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) In-house สำนักงาน ก.พ.
7.294 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) Public สำนักงาน ก.พ.
7.295 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.296 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.297 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.298 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learining)
7.299 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.300 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.301 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.302 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.303 หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.304 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.305 หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1 public สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
7.306 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ (Fundamentals for New Auditors) public สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2 17 ก.ค.63 22 ก.ค.63 ห้องมรกต โรงแรมอะริสตัน กทม.
7.307 หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร In-house บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 22 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.308 หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
7.309 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.310 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.311 หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.312 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 20 3 ธ.ค.62 4 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.313 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 33 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.314 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 22 17 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.315 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 17 19 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.316 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.317 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.318 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.319 หลักสูตร การพัฒนาการคิด public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.320 หลักสูตร การพัฒนาบุคลาการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.321 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.322 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.323 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.324 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.325 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.326 หลักสูตร การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.327 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 2 9 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุม อาคาร วสท.
7.328 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 31 ส.ค.63 2 ก.ย.63 ห้องประชุมอาคาร วสท. กทม.
7.329 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม public กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
7.330 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.331 หลักสูตร การวางแผนการปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินงานตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.332 หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.333 หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 4 13 ก.ค.63 21 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.334 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 73 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.335 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.336 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.337 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.338 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.339 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.340 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.341 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.342 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.343 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 พ.ค.63 23 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.344 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.345 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 10 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
7.346 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน Public สำนักงาน ก.พ.
7.347 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.348 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.349 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.350 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.351 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.352 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.353 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.354 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.355 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.356 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.357 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.358 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.359 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.360 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.361 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.362 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.363 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.364 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.365 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.366 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.367 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.368 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 สำนักงาน กพ ออนไลน์
7.369 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.370 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร การสอนงาน 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.371 หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน public สถาบันฝึกอบรม The Best Training Group 1 20 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (วิภาวดี)
7.372 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.373 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.374 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.375 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 e-Learning
7.376 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.377 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.378 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.379 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.380 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.381 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.382 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.383 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.384 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.385 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.386 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.387 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.388 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.389 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.390 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.391 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 e-Learning
7.392 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.393 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.394 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.395 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.396 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.397 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.398 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.399 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.400 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 e-Learning
7.401 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.402 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.403 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.404 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.405 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.406 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.407 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.408 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.409 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.410 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.411 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.412 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.413 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.414 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.415 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.416 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.417 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.418 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.419 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.420 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.421 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.422 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.423 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.424 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.425 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.426 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.427 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.428 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.429 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.430 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.431 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.432 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.433 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.434 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learining)
7.435 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.436 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.437 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.438 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.439 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.440 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.441 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.442 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.443 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.444 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.445 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.446 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.447 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.448 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.449 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.450 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.451 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 พ.ค.63 16 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.452 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.453 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.454 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.455 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 31 พ.ค.63 31 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.456 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.457 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 มิ.ย.63 7 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.458 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.459 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 e-Learning
7.460 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.461 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.462 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 e-Learning
7.463 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.464 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.465 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.466 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning
7.467 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.468 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.469 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.470 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.471 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.472 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.473 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.474 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.475 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.476 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.477 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.478 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.479 หลักสูตร การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.480 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.481 หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 6 มี.ค.63 28 มี.ค.63 วิศวกรรมสถานแห่วประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.482 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.483 หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงานและการประจายงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.484 หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 7 พ.ย.62 15 พ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
7.485 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.486 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
7.487 หลักสูตร ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.488 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Public สำนักงาน ก.พ.
7.489 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.490 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.491 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.492 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.493 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.494 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.495 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.496 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning
7.497 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.498 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.499 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.500 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.501 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.502 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.503 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.504 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.505 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.506 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.507 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 22 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ผ่านระบบบออนไลน์
7.508 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.509 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 มิ.ย.63 2 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.510 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 มิ.ย.63 5 มิ.ย.63 e-Learning
7.511 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 10 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.512 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.513 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.514 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.515 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.516 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.517 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.518 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.519 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 107 18 พ.ย.62 18 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.520 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 100 25 พ.ย.62 25 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.521 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.522 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 31 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.523 หลักสูตร คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (The Professional by Think-Do-Show Techniques) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3 14 ก.พ.63 14 ก.พ.63 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
7.524 หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.525 หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร 3 7 พ.ย.62 29 พ.ย.62 ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม.
7.526 หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 17 ส.ค.63 20 ส.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
7.527 หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 5 มี.ค.63 5 มี.ค.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
7.528 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
7.529 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจ และแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 สำนักงาน กพ. ออนไลน์
7.530 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.531 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.532 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 e-Learning
7.533 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.534 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.535 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.536 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.537 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.538 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.539 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.540 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.541 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.542 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.543 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.544 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.545 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.546 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.547 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 e-Learning
7.548 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.549 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.550 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.551 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.552 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.553 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.554 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.555 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.556 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 e-Learning
7.557 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 11 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.558 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.559 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.560 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.561 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.562 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.563 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.564 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.565 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.566 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.63 2 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.567 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.568 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.569 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.570 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.571 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.572 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.573 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
7.574 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 12 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.575 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 19 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.576 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.577 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.578 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.579 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.580 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 17 มิ.ย.63 17 มิ.ย.63 e-Learning
7.581 หลักสูตร ทัศนคตืที่่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.582 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 In-house รฟม. พนักงานบริหารพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 204 9 มี.ค.63 9 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.583 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 18 ก.พ.63 18 ก.พ.63 โรงแรมบูเลอวาร์ด กทม.
7.584 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.585 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
7.586 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.587 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 19 มี.ค.63 20 มี.ค.63 โรงแรม โนโวเทล กทม.
7.588 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน (Workforce Analysis for Manpower Planning) public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ม.ค.63 21 ม.ค.63 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
7.589 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 83 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.590 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 94 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.591 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 69 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
7.592 หลักสูตร แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design-RSD) public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 9 ก.ย.63 11 ก.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.593 หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.594 หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.595 หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.596 หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
7.597 หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน public มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 1 21 ก.ย.63 21 ธ.ค.63 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
7.598 หลักสูตร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.599 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 13 16 มี.ค.63 19 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7.600 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 10 23 มี.ค.63 26 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7.601 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecure Workshop - EAW5) รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 15 ก.ค.63 17 ก.ค.63 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
7.602 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.603 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.604 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.605 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 2 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.606 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.607 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.608 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.609 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.610 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 ออนไลน์
7.611 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.612 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.613 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.614 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.615 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.616 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.617 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.618 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 3 มิ.ย.63 3 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.619 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 13 มิ.ย.63 13 มิ.ย.63 e-Learning
7.620 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 เม.ย.63 21 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.621 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.622 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.623 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.624 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.625 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.626 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.627 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.628 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.629 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.630 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.631 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 e-Learning
7.632 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 20 พ.ค.63 20 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.633 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.634 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.635 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.636 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 e-Learning
7.637 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.638 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.639 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 public บริษัท อสมท จำกัด 2 23 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กทม.
7.640 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.641 หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 สำนักงาน กพ ออนไลน์
7.642 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.643 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.644 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning สำนักงาน กพ.
7.645 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.646 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.647 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.648 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.649 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.650 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.651 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.652 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 26 พ.ค.63 26 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.653 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.654 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.655 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.656 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.657 หลักสูตร ระบบราชการไทย public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.658 หลักสูตร ระบบราชการไทย public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.659 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.660 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.661 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.662 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 e-Learning
7.663 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 18 พ.ค.63 18 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.664 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 พ.ค.63 24 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.665 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.666 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.667 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 e-Learning
7.668 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 พ.ค.63 25 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.669 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.670 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ
7.671 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.672 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.673 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.674 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.675 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.676 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 11 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.677 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 e-Learning
7.678 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
7.679 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7.680 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 2 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
7.681 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 public ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2 พ.ย.62 3 พ.ย.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต