* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   IH-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(In House Training)
1.1 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ The 7 Habits of Highly Effective People In-house PacRim Group ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป ยกเว้นผู้เกษียณอายุในปี 2562 21 1 มี.ค.62 8 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 รฟม.
2   IH-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Technical Competency) (Ih House Training)
2.1 โครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) In-house รฟม. 18 21 ม.ค.62 21 ม.ค.62 อาคาร 1 รฟม.
2.2 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอย่างมืออาชีพดพื่อประสิทธิผลในการรับเรื่องร้องเรียนและความประทับใจของลูกค้า In-house รฟม. 13 15 ก.พ.62 15 ก.พ.62 ห้องประชุม 7 อาคาร 1 รฟม.
3   IH-5 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง
3.1 วันธรรมาภิบาล หัวข้อ ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน In-house รฟม. หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า 324 28 พ.ย.61 28 พ.ย.61 ณ สำนักงาน รฟม.
4   P-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) (Public Training)
4.1 หลักสูตร Ethical Leadership Program(ELP) public สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 6 พ.ย.61 6 พ.ย.61 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภสวดีรังสิต
4.2 หลักสูตร What Business needs to know about Data Science public บริษัท คอราไลน์ จำกัด 1 3 พ.ย.61 4 พ.ย.61 KX Knowledge Exchange
4.3 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 1 1 พ.ย.61 2 พ.ย.61 รร.แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก
4.4 หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3 Public มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.5 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 7 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2 22 ต.ค.61 27 ธ.ค.61 หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
4.6 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 public สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
4.7 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 14 Public กระทรวงคมนาคม ผอ.กอง
4.8 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค) public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 24 เม.ย.62 11 ก.ค.62 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
4.9 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 119 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 11 ธ.ค.61 29 มี.ค.62 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
4.10 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองผู้ว่าการ 1 15 ม.ค.62 6 มี.ค.62 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
4.11 หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562 public วิทยาลัยการทัพบก 1 16 ต.ค.61 18 ก.ย.62 วิทยาลัยการทัพบก
5   P-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) (Public Training)
5.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง public สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 2 28 พ.ย.61 29 พ.ย.61 จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
5.2 หลักสูตร Efficient Inventory Management (กลยุทธ์การบริหารจัดการสต๊อกอย่างมืออาชีพ) public บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ จำกัด 3 12 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 รร.รามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)
5.3 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 15 17 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
5.4 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 16 20 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
5.5 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 3 28 ม.ค.62 29 ม.ค.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
5.6 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 2 7 ก.พ.62 8 ก.พ.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
5.7 หลักสูตร โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกะนและบรรเทาสาธารณภัย 1 7 ม.ค.62 5 เม.ย.62 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.8 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2018 public กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 6 18 พ.ย.61 24 พ.ย.61 ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
5.9 หลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) public กรมยุทธศึกษาทหารบก 5 14 ม.ค.62 15 พ.ค.62 รร.วิทยาศาตร์ทหารบก
5.10 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) public กระทรวงการต่างประเทศ 1 25 มี.ค.62 10 พ.ค.62 สถาบันการต่างประเทศ
5.11 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3 15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 รร.แมนดาริน
5.12 หลักสูตร มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 11 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 3 20 ก.พ.62 21 ก.พ.62 อาคาร วสท.
5.13 หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 20 ก.พ.62 9 มี.ค.62 รร.ตวันนา(สุรสงคศ์)