* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   IH-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(In House Training)
1.1 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ The 7 Habits of Highly Effective People In-house PacRim Group ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป ยกเว้นผู้เกษียณอายุในปี 2562 21 1 มี.ค.62 8 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 รฟม.
1.2 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงาน In-house มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 71 22 ก.พ.62 23 ก.พ.62 รร.เซ็นทรัล บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี
1.3 หลักสูตร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล In-house รฟม. ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 72 28 ก.พ.62 28 ก.พ.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2   IH-2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 หลักสูตร CSR in process กิจกรรมเพื่อสังคมสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน. รก.หน. และพนักงานระดับปฏิบัติ 206 20 มี.ค.62 20 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.2 หลักสูตร CSR in process กิจกรรมเพื่อสังคมสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน In-house สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน. รก.หน. และพนักงานระดับปฏิบัติ 111 20 มี.ค.62 20 มี.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.3 หลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ In-house ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานระดับ 4 11 ที่ต้องการเรียนรู้ หรือได้รับมอบหมายงานเขียนแผนงาน/โครงการ ฝ่าย/สำนักละ 3 คน ยกเว้น สธร. จำนวน 1 คน 61 24 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.4 หลักสูตร การออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Design) In-house บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกองและรักษาการผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ของสายงานวิศวกรรม ได้แก่ ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. 37 28 ก.พ.62 30 เม.ย.62 ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 9
2.5 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 In-house รฟม. พนักงานที่เกี่ยวข้อง 83 25 ก.ค.62 26 เม.ย.62 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอยุธยา
3   IH-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Technical Competency) (Ih House Training)
3.1 โครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) In-house รฟม. 18 21 ม.ค.62 21 ม.ค.62 อาคาร 1 รฟม.
3.2 หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั๋น ลวดสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก In-house รฟม. 62 20 ก.พ.62 20 ก.พ.62 รฟม.
3.3 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอย่างมืออาชีพดพื่อประสิทธิผลในการรับเรื่องร้องเรียนและความประทับใจของลูกค้า In-house รฟม. 13 15 ก.พ.62 15 ก.พ.62 ห้องประชุม 7 อาคาร 1 รฟม.
4   IH-5 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง
4.1 วันธรรมาภิบาล หัวข้อ ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน In-house รฟม. หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า 324 28 พ.ย.61 28 พ.ย.61 ณ สำนักงาน รฟม.
5   P-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) (Public Training)
5.1 หลักสูตร Ethical Leadership Program(ELP) public สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 6 พ.ย.61 6 พ.ย.61 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภสวดีรังสิต
5.2 หลักสูตร What Business needs to know about Data Science public บริษัท คอราไลน์ จำกัด 1 3 พ.ย.61 4 พ.ย.61 KX Knowledge Exchange
5.3 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 1 1 พ.ย.61 2 พ.ย.61 รร.แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก
5.4 หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3 Public มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.5 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 7 public ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2 22 ต.ค.61 27 ธ.ค.61 หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
5.6 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 public สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
5.7 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) public กระทรวงคมนาคม ผอ.กอง 2 6 ก.พ.62 21 มิ.ย.62 กระทรวงคมนาคม
5.8 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค) public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 24 เม.ย.62 11 ก.ค.62 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
5.9 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง public สถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารระดับกลาง 2 3 มิ.ย.62 2 ธ.ค.62 สถาบันพระปกเกล้า
5.10 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 119 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 11 ธ.ค.61 29 มี.ค.62 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
5.11 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองผู้ว่าการ 1 15 ม.ค.62 6 มี.ค.62 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
5.12 หลักสูตร พัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า public สถาบันพระปกเกล้า 1 3 มี.ค.62 9 มี.ค.62 ม.หนานหยาง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
5.13 หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562 public วิทยาลัยการทัพบก 1 16 ต.ค.61 18 ก.ย.62 วิทยาลัยการทัพบก
6   P-3 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) (Public Training)
6.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง public สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 2 28 พ.ย.61 29 พ.ย.61 จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
6.2 หลักสูตร Efficient Inventory Management (กลยุทธ์การบริหารจัดการสต๊อกอย่างมืออาชีพ) public บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ จำกัด 3 12 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 รร.รามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)
6.3 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร public สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3 14 มี.ค.62 14 มี.ค.62 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
6.4 หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.0 (รุ่นที่1) public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 7 มี.ค.62 8 มี.ค.62 รร.มณเฑียร ถ.สุรวงศ์ กทม.
6.5 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 15 17 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
6.6 หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มทักษะทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน (Fire Ventilation Course) In-house บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด พนักงาน ฝรภ. 16 20 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 ศูนย์ฝึก บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด จ.นครนายก
6.7 หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) public ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 15 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
6.8 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 3 28 ม.ค.62 29 ม.ค.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
6.9 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 2 7 ก.พ.62 8 ก.พ.62 รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
6.10 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 21 ก.พ.62 22 ก.พ.62 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์
6.11 หลักสูตร โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 public สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกะนและบรรเทาสาธารณภัย 1 7 ม.ค.62 5 เม.ย.62 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.12 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2018 public กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 6 18 พ.ย.61 24 พ.ย.61 ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
6.13 หลักสูตร นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง public กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 5 ก.พ.62 27 ก.พ.62 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.14 หลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) public กรมยุทธศึกษาทหารบก 5 14 ม.ค.62 15 พ.ค.62 รร.วิทยาศาตร์ทหารบก
6.15 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 120 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 18 มี.ค.62 5 ก.ค.62 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียนวิทยาลัยการตำรวจ
6.16 หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 121 public วิทยาลัยการตำรวจ 1 29 เม.ย.62 16 ส.ค.62 วิทยาลัยการตำรวจ
6.17 หลักสูตร พนักงานดับเพลิง public กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 28 เม.ย.62 3 พ.ค.62 วิทยาเขตปทุมธานี
6.18 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 public บริษัท อสมท จำกัด 1 21 ก.พ.62 22 ก.พ.62 อาคารปฏิบัติการ บมจ อสมท.
6.19 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) public กระทรวงการต่างประเทศ 1 25 มี.ค.62 10 พ.ค.62 สถาบันการต่างประเทศ
6.20 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3 15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 รร.แมนดาริน
6.21 หลักสูตร มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 11 public คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 3 20 ก.พ.62 21 ก.พ.62 อาคาร วสท.
6.22 หลักสูตร สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธีe-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP public สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 16 ก.พ.62 17 ก.พ.62 รร.รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
6.23 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\"ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 public มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 23 ก.พ.62 24 ก.พ.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมฯ ม.สวนดุสิต
6.24 หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล public ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 20 ก.พ.62 9 มี.ค.62 รร.ตวันนา(สุรสงคศ์)
7   W-1 โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
7.1 หลักสูตร ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ Enablers In-house สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะกรรมการ รฟม. และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 43 24 พ.ค.62 24 พ.ค.62 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 รฟม.