* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development Section

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท หน่วยงานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ รายชื่อ
1   Master Course 1 MRTA Strategic Course
1.1 หลักสูตร การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหาร In-house รฟม. ผอ. ฝ่าย/สำนัก ขึ้นไป 44 7 ต.ค.62 7 ต.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
1.2 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 31 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.3 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) In-house มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) พนักงานระดับผู้อำนวยการกอง 28 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม
1.4 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 30 ส.ค.63 30 มิ.ย.64 สถาบันพระปกเกล้า
2   Master Course 2 Policy and Standard Course
2.1 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 27 เม.ย.63 30 เม.ย.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.2 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 12 พ.ค.63 14 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.3 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-house 9Expert Co.,Ltd. พนักงานสังกัด สธด. จำนวน 20 คน พนักงานที่แจ้งความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามข้อ 2.2 จำนวน 40 คน 20 20 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.
2.4 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม. In-house สำนักงานศาลปกครอง 100 1 เม.ย.63 1 เม.ย.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.5 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 (Change for Disruptive World) In-house บริษัท ดูอินไทย จำกัด พนักงานทุกระดับ 109 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
2.6 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ สำหรับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก In-house บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก 300 4 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63 On-line ผ่าน Microsoft team และทาง On-site ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
2.7 หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม In-house บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด 34 27 ม.ค.63 27 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3   Master Course 3 Optional Course
3.1 การสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2563 In-house บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด 193 25 ก.พ.63 25 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.2 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 42 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.3 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
3.4 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 20 4 มี.ค.63 4 มี.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.5 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 29 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.6 หลักสูตร General Safety สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคการศึกษาดูงาน In-house ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. พนักงานระะดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 22 5 ส.ค.63 5 ส.ค.63 ณ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ รังสิต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3.7 หลักสูตร การปฐมพยาบาล In-house บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด พนักงาน รฟม. ซึ่งอยู่ในทีมปฐมพยาบาลตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 37 24 ก.พ.63 24 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.
3.8 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น In-house รฟม. 40 20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม รฟม. สำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
3.9 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 In-house สำนักงบประมาณ พนักงาน ฝชง. จำนวน 75 คน และพนักงานทุกสังกัดจำนวน 40 คน จำนวนรวมประมาณ 115 คน 115 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
4   โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง General Safety (ความปลอดภัยทั่วไป) Pass on Knowledge รฟม. 12 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น4
4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Pass on Knowledge รฟม. 17 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
4.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 8 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 ห้องประชุม 4 อาคาร 1
4.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม. Pass on Knowledge รฟม. 18 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โต๊ะประชุมฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) Pass on Knowledge รฟม. 46 19 ก.พ.63 19 ก.พ.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
4.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง Pass on Knowledge รฟม. 3 17 ก.ย.62 17 ก.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
4.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง Pass on Knowledge รฟม. 3 9 เม.ย.63 9 เม.ย.63 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
4.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า Pass on Knowledge รฟม. 10 24 มี.ค.63 24 มี.ค.63 ห้องปฏิบัติงาน สตง. ชั้น 1 รฟม.
4.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร สมรรถนะหลักของบุคลากร สมรรถนะด้านการบริหาร ,การบริหารความเสี่ยง และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณะดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 Pass on Knowledge รฟม. 73 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 Video Conferrence
4.10 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Pass on Knowledge รฟม. 25 12 ก.ย.62 12 ก.ย.62 โต๊ะประชุม ฝชง.
5   โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
5.1 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
5.2 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
5.3 หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 16 มิ.ย.63 5 ส.ค.63 โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
5.4 หลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 (นบส.คค.) public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 1 20 พ.ค.63 21 ส.ค.63 กระทรวงคมนาคม
5.5 หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2 public ศูนย์คุณธรรม หัวหน้าแผนก 1 1 เม.ย.63 3 เม.ย.63 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
5.6 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15 public กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการกอง 2 18 ธ.ค.62 27 มี.ค.63 กระทรวงคมนาคม
5.7 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม public กระทรวงคมนาคม หัวหน้าแผนก 3 1 ก.ค.63 18 ก.ย.63 สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพฯ
5.8 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 public สถาบันพระปกเกล้า รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 22 พ.ค.63 21 ก.พ.64 สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กำหนด
5.9 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 public สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการกอง 2 29 มิ.ย.63 22 ธ.ค.63 สถาบันพระปกเกล้า
5.10 หลักสูตร ผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 public ศูนย์คุณธรรม พนักงานระดับ 5-7 1 11 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 โรงแรม พาเลซ & คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
5.11 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6   โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)
6.1 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจำปี 2562 public กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) 3 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า In-house รฟม. พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 67 13 มี.ค.63 13 มี.ค.63 ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารบริหาร BEM ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่
6.3 วันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 8 หัวข้อ สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง In-house รฟม. ผู้บริหารระดับสูง/ พนักงานใหม่ของ รฟม. ที่ได้รับบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2562/ พนักงานที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต 300 2 ธ.ค.62 2 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.
6.4 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 60 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.5 หลักสูตร CSR in process In-house สถาบันไทยพัฒน์ พนักงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 44 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
6.6 หลักสูตร Data Analytics public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 ออนไลน์
6.7 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.8 หลักสูตร Data Visualization public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.9 หลักสูตร Digital Literacy public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.10 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1 public มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 1 9 มิ.ย.63 11 ส.ค.63 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
6.11 หลักสูตร Innovation Master Plan public สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 29 ต.ค.62 31 ต.ค.62 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
6.12 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.13 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.14 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน กพ.
6.15 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.16 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
6.17 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.18 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.19 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.20 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.21 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.22 หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.23 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 5 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1 20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร
6.24 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6 public สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 2 16 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 โรงแรมแกรนด์ ทวเวอร์ อินน์ พระราม 6
6.25 หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 28 ก.พ.63 29 ก.พ.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
6.26 หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.27 หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15 public สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 5 มี.ค.63 6 มี.ค.63 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
6.28 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบะการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.29 หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.30 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.31 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.32 หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.33 หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.34 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.35 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.36 หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.37 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 10 มี.ค.63 10 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.38 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 55 16 มี.ค.63 16 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.39 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับต้น In-house รฟม. หัวหน้าแผนก 59 20 มี.ค.63 20 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.40 หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management) public บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 28 ต.ค.62 29 ต.ค.62 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม.
6.41 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 12 พ.ค.63 15 พ.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
6.42 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.43 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.44 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.45 หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.46 หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course public สถาบันไทยพัฒน์ 2 16 ต.ค.62 17 ต.ค.62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
6.47 หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.48 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.49 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.50 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.51 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.52 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.53 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.54 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.55 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.56 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.57 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.58 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.59 หลักสูตร การเจรจาต่อรอง public สำนักงาน ก.พ. 1 17 พ.ค.63 17 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.60 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.61 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.62 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.63 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.64 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.65 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.66 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.67 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.68 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.69 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.70 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.71 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.72 หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.73 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.74 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.75 หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.76 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 13 23 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
6.77 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) In-house บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 18 9 ม.ค.63 10 ม.ค.63 ณ สถานฝึกอบรม NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
6.78 หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรม โฟร์วิงส์ กทม.
6.79 หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 26 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4 12 ก.พ.63 12 มิ.ย.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.80 หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.81 หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
6.82 หลักสูตร การเทียบเคียง (Benchmarking) public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.83 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.84 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.85 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.86 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.87 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.88 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.89 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.90 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.91 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.92 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.93 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.94 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.95 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.96 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.97 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.98 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.99 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.100 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.101 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.102 หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ public สำนักงาน ก.พ. 1 14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.103 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง public สำนักงาน ก.พ. 1 21 มี.ค.63 21 มี.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.104 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.105 หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.106 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.107 หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1 public สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 2 17 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
6.108 หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
6.109 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 20 3 ธ.ค.62 4 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.110 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 33 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.111 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 22 17 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.112 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter) หรือใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ In-house ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหร่าย พนักงาน ฝรภ. และ ฝปก. 17 19 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
6.113 หลักสูตร การพัฒนาบุคลาการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.114 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.115 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.116 หลักสูตร การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.117 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 2 9 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุม อาคาร วสท.
6.118 หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 9 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 ห้องประชุมอาคาร วสท. กทม.
6.119 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม public กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
6.120 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 73 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.121 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.122 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-house รฟม. หัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าแผนก 72 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.123 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.124 หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.125 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 10 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6.126 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.127 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.128 หลักสูตร การสอนงาน Public สำนักงาน ก.พ.
6.129 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.130 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.131 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.132 หลักสูตร การสอนงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.133 หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน public สถาบันฝึกอบรม The Best Training Group 1 20 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (วิภาวดี)
6.134 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.135 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.136 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.137 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.138 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.139 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.140 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.141 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.142 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.143 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.144 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 10 พ.ค.63 10 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.145 หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.146 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.147 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.148 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.149 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.150 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.151 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.152 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.153 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.154 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.155 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.156 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.157 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.158 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 6 พ.ค.63 6 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.159 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.160 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.161 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 15 พ.ค.63 15 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.162 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.163 หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.164 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.165 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.166 หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.167 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.168 หลักสูตร การให้คำปรึกษา public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.169 หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame public สถาบันวิศวพัฒน์ 1 6 มี.ค.63 28 มี.ค.63 วิศวกรรมสถานแห่วประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.170 หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 public กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 7 พ.ย.62 15 พ.ค.63 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
6.171 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.172 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 20 ก.พ.63 21 ก.พ.63 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
6.173 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.174 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.175 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.176 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.177 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.178 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.179 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.180 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.181 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.182 หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.183 หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.184 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 107 18 พ.ย.62 18 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.185 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 100 25 พ.ย.62 25 พ.ย.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.186 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 34 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.187 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา In-house รฟม. 1. หัวหน้าแผนก และ รักษาการหัวหน้าแผนก 2. ผู้อำนวยการกอง และรักษาการผู้อำนวยการกอง 31 16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.188 หลักสูตร คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (The Professional by Think-Do-Show Techniques) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3 14 ก.พ.63 14 ก.พ.63 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
6.189 หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.190 หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 public สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร 3 7 พ.ย.62 29 พ.ย.62 ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม.
6.191 หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 public กรมประชาสัมพันธ์ 1 17 ส.ค.63 20 ส.ค.63 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
6.192 หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 5 มี.ค.63 5 มี.ค.63 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
6.193 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
6.194 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.195 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.196 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.197 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.198 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.199 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.200 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.201 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.202 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.203 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.204 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.205 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.206 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 9 พ.ค.63 9 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.207 หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา public สำนักงาน ก.พ. 1 13 พ.ค.63 13 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.208 หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.209 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 In-house รฟม. พนักงานบริหารพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 204 9 มี.ค.63 9 มี.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.210 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 18 ก.พ.63 18 ก.พ.63 โรงแรมบูเลอวาร์ด กทม.
6.211 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.212 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 ออนไลน์
6.213 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป public สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 19 มี.ค.63 20 มี.ค.63 โรงแรม โนโวเทล กทม.
6.214 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน (Workforce Analysis for Manpower Planning) public บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1 21 ม.ค.63 21 ม.ค.63 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
6.215 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 83 21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.216 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 93 27 พ.ค.63 27 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.217 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-house รฟม. พนักงานทุกระดับที่สนใจ 68 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
6.218 หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.219 หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication) public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1 29 ม.ค.63 29 ม.ค.63 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
6.220 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 13 16 มี.ค.63 19 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.221 หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563 In-house กรมสรรพวุธทหารเรือ พนักงานพิสูจน์ทราบ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด 10 23 มี.ค.63 26 มี.ค.63 ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.222 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Public สำนักงาน ก.พ.
6.223 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 22 เม.ย.63 22 เม.ย.63 การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.224 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.225 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.226 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 5 พ.ค.63 5 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.227 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.228 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 ออนไลน์
6.229 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 21 เม.ย.63 21 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.230 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.231 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.232 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.233 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.234 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 29 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.235 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 public บริษัท อสมท จำกัด 2 23 มี.ค.63 24 มี.ค.63 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กทม.
6.236 หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.237 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 25 เม.ย.63 25 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.238 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.239 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 e-Learning สำนักงาน กพ.
6.240 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.241 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.242 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน public สำนักงาน ก.พ. 1 12 พ.ค.63 12 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.243 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.244 หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.245 หลักสูตร ระบบราชการไทย public สำนักงาน ก.พ. 1 27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.246 หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.247 หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 4 พ.ค.63 4 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.248 หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
6.249 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 28 เม.ย.63 29 เม.ย.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.250 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 1 พ.ค.63 1 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.251 หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ public สำนักงาน ก.พ. 1 7 พ.ค.63 7 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.252 หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ public สำนักงาน ก.พ. 1 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
6.253 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย public สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 1 2 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
6.254 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 public ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2 พ.ย.62 3 พ.ย.62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต