* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 22 เม.ย.62
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 เม.ย.62
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
6 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
7 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
8 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
9 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
10 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
11 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
12 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
13 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
14 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
15 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
16 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
17 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
18 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
20 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
21 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
22 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
23 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
24 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนกันยายน (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการที่แจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม   8 ก.ค.63 - 23 ก.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และ On-line ผ่านทางระบบ Video Conference Zoom Cloud Meeting Application
2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง  3 ส.ค.63 - 4 ก.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ระบบ Intranet
3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การรับมอบงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝรฟ. และ ฝพธ.  1 ก.ย.63 - 1 ก.ย.63
13:30 - 16:00 น.
ห้องประชุมชั้น 3
4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Working Style by Sirithida  8 ก.ย.63 - 8 ก.ย.63
14:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3  9 ก.ย.63 - 11 ก.ย.63
08:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม รฟม. สำนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ
6 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ก.ย.63 - 10 ก.ย.63
09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
7 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) รุ่นที่ 1  16 ก.ย.63 - 16 ก.ย.63
09:00 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์
8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบ อาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม.  17 ก.ย.63 - 17 ก.ย.63
10:30 - 11:30 น.
ห้องประชุม ชั้น 3
9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการจัดทำระบบติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง  17 ก.ย.63 - 17 ก.ย.63
13:30 - 15:30 น.
ห้องประชุม ฝจบ. ชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
10 หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model  17 ก.ย.63 - 29 ก.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
11 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  18 ก.ย.63 - 18 ก.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และออนไลน์ผ่าน CiscoWebex
12 หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  21 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63
09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  นายเสกสรรค์ นามบัวศรี
13 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) รุ่นที่ 2  22 ก.ย.63 - 22 ก.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
ไม่มีรายการข้อมูล


มีการเรียกใช้งานจำนวน 20159 ครั้ง