* ชุดรหัส E-Mail รฟม.
# เรื่อง
วันที่
1 แนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอขออนุมัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  19 ธ.ค.62
2 ขอเชิญสมัครเข้าอบรม 75 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  8 เม.ย.63
3 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2  2 เม.ย.63
4 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Workshop on IKM & ICT Coaching) ปีงบประมาณ  2 เม.ย.63
5 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 2  31 มี.ค.63
# เรื่อง
วันที่
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 22 เม.ย.62
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 เม.ย.62
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
4 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
5 แบบฟอร์มสรุปสาระคัญองค์ความรู้ ระดับ 11 ขึ้นไป 27 ก.พ.61
6 แบบฟอร์มรายชื่อผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1-10 27 ก.พ.61
7 แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ 1 - 10 27 ก.พ.61
8 คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง โดยการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.พ.61
9 ระเบียบการ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 23 พ.ค.60
10 คำสั่ง เรื่อง การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานแทน ผวก. 4 ม.ค.59
11 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559 9 พ.ย.58
12 ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยใน \"ความเสี่ยง\" 9 ก.ค.58
13 ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ (ที่นร 0505/ว 146 ลว.10 มิ.ย.58) 1 ก.ค.58
14 การซักซ้อนการปฏิบัติตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 1 ก.ค.58
15 อนมุัติให้มอบหมายรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงินทดรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รฟม.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2542 12 มิ.ย.58
16 แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปตรวจงาน ณ ต่างประเทศ (กระทรวงคมนาคม ตอบ) 26 พ.ค.58
17 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 8 พ.ค.58
18 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7 พ.ค.58
19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ของพนักงาน 30 เม.ย.58
20 การเดินทางไปดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.58
21 Model Training Road Map : MRTA 20 เม.ย.58
22 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training) ของ รฟม. 17 เม.ย.58
23 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 3 เม.ย.58
24 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)(จัดโดย รฟม.) 2 เม.ย.58
25 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ปี2558 20 มี.ค.58
26 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2558 (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ) 3 มี.ค.58
27 หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 20 ก.พ.58
28 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 20 ก.พ.58
29 KPI งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558 20 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรมภายในประจำเดือนเมษายน (In-house Training)

# ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้อบรม ผู้ดูแล
1 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม.  เลื่อน 1 เม.ย.63 - 1 เม.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายเสกสรรค์ นามบัวศรี
2 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 รุ่นที่ 3  เลื่อน 7 เม.ย.63 - 7 เม.ย.63
09:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
3 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 รุ่นที่ 4  เลื่อน 7 เม.ย.63 - 7 เม.ย.63
13:00 - 16:00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.  นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดำรงค์
4 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) รุ่นที่ 1  เลื่อน 22 เม.ย.63 - 22 เม.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์
5 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced รุ่นที่ 1  เลื่อน 27 เม.ย.63 - 30 เม.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 รฟม.  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์
6 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำองค์กร (Smart Leader) รุ่นที่ 2  เลื่อน 28 เม.ย.63 - 28 เม.ย.63
09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม  นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ค้นหาหลักสูตรรออนุมัติ  
# หลักสูตรรออนุมัติ อนุมัติ สังกัด วันที่ฝึกอบรม หมายเหตุ
1 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม รอ 1 ก.ค.63 - 18 ก.ย.63  
2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 รอ ฝบก.2 ฝพค. 29 มิ.ย.63 - 22 ธ.ค.63  
3 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) รอ ผชก. (นายถนอมฯ) 1 มิ.ย.63 - 1 มี.ค.64  
4 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 รอ รผป. 22 พ.ค.63 - 21 ก.พ.64  
5 หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10 รอ ฝนย. 21 เม.ย.63 - 16 มิ.ย.63  
6 หลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 (นบส.คค.) รอ ฝพค. 9 เม.ย.63 - 24 ก.ค.63  


มีการเรียกใช้งานจำนวน 9156 ครั้ง