* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

การถ่ายทอดองค์ความรู้

Human Resource Development Section

รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ หัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอด  
1   องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม. นางสาวพัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ นางสาวกวิสรา ยาศิริ
2   องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร
2.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นางพรพรรณ ศรมณี
2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ
2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) นายสุทัศน์ สิขเรศ
3   องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นายศิกานต์ ประถมบูรณ์
4   องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า
4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือง ขั้นตอนปฏิบัติในการผจญเพลิง จ่าสิบตำรวจไชยา พิลาวรรณ์
4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย สารพล
4.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วงจรชีวิตของบัตรโดยสาร นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล
4.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง นางพัชนี อัศวเหม
5   องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและเดินรถ
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟฟ้ของ Siemens ณ ประเทศออสเตรีย นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์
5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง General Safety (ความปลอดภัยทั่วไป) นายขจร วรศิลป์ชัย
6   องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า
6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้สายสีขมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี นางสาวอัญชลี เจนพานิชทรัพย์
6.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า นางสาวนลินพร ไชยรัชต์
6.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร สมรรถนะหลักของบุคลากร สมรรถนะด้านการบริหาร ,การบริหารความเสี่ยง และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณะดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 นางสาวจิรนันท์ วรจักร
6.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) นางเกษกนก คุ้มพันธุ์
6.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม. นางสาวนวลพรรณ สุกีธร