* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

การถ่ายทอดองค์ความรู้

Human Resource Development Section

รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ หัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอด  
1   องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร
1.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นางพรพรรณ ศรมณี