* ชุดรหัส E-Mail รฟม.

การถ่ายทอดองค์ความรู้

Human Resource Development Section

รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ หัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอด  
1   องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อมาใช้ในกิจกรรมของ รฟม. ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) นายกฤต สว่างฤทธิ์
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการจ้างก่อสร้าง และประเด็นจัดซื้อจัดจ้างที่ควรทราบ นายสิทธิพร ทรงเจริญ
1.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR นางกัณจนา จันทรโชติ
1.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม. นางสาวพัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ
1.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ นางสาวกวิสรา ยาศิริ
2   องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ(SE-AM) ด้านการตรวจสอบภายใน นางธิมาพร วังช่วย
2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญสำหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจฯ ฉบับปีงบประมาณ 2564 นางกุลชุลี ณ ระนอง
2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดทำตัวนี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ฯ นางอุทุมพร สมุทรนาค
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานสารบรรณและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รฟม. นางจันทนา ตระการ
2.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายใน นางสาวดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์
2.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง อิสรภาพทางการเงิน นางสาวชัชสุดา อนนตพันธ์
2.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ นางฉัฐยา เจริญพานิช
2.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวางแผนการเงิน นางนวลศรี รักษ์มณี
2.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ
2.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) นายสุทัศน์ สิขเรศ
2.11 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นางพรพรรณ ศรมณี
2.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงานในชีวิตประจำวัน นายอานันท์ หวังกุหลำ
3   องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. นายนพดล เที่ยงแท้
3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ฝพธ ชวนคุยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร นายวัชรพล คงสวัสดิ์
3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความท้าทายการจัตการทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันและเทคโนโลยีดิจิทัลในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Digital Transformation for HCM รุ่นที่ 1 นางสาวสุพาณี สอนซื่อ
3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง 15 วิธีการทำงานอย่างมีความสุข ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์ แก้วดุสิต
3.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสอบสวนสิทธิ์ นายชาติชาย สำราญพิศ
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บังคับบัญชา นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา
3.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดิน นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์
3.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
3.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดสวัสดิการยืดหยุ่น นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ
3.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ทำความเข้าใจและพิเคราะห์กฎหมายจัดตั้ง รฟม. นายมานพ ใจดี
3.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร นายฤทธิกา สุภารัตน์
3.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการยานพาหนะ นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา
3.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม
3.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Retun on Investment : SROI) นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์
3.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง คุยกันวันสบายๆ สไตล์พี่โป้ง นายวิทยา พันธุ์มงคล
3.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเจรจาต่อรอง นางสาวปรียานุช ตันธนสาร
3.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้ใต้บังคันบัญชา นางสาวสิริพร ธนเฉิดสิริกุล
3.18 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นายศิกานต์ ประถมบูรณ์
3.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รู้ทันอาชญากรรมแนวใหม่ นายกิตติ เศรษฐสิงห์
3.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Crisis Communication Management : การสื่อสารในภาวะวิกฤต นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์
3.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องตันและเงินค่าทดทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 นายชัยยศ ณ นคร
4   องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Storytelling นางสาวศิริพร กิ่งทอง
4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวคิด 6P สำหรับปรับใช้ในชีวิตการทำงาน และเทคนิคการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ นายวิภาช ดิลกวิลาศ
5   องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง นางพัชนี อัศวเหม
5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในรถไฟฟ้า นายสุพพัต พิพัฒนกุล
5.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานบริหารค่าโดยสาร นางสาวปาณิสรา คงกระพันธ์
5.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย สารพล
5.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วงจรชีวิตของบัตรโดยสาร นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล
5.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือง ขั้นตอนปฏิบัติในการผจญเพลิง จ่าสิบตำรวจไชยา พิลาวรรณ์
6   องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและเดินรถ
6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมกำกับการติดตั้งกำแพงกันเสียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี นางสาวพรพิมล พุ่มพวง
6.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง General Safety (ความปลอดภัยทั่วไป) นายขจร วรศิลป์ชัย
6.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ รฟม. นางสาวกิตติกา ตัณฑเกษม
6.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการระบบราง นายบารมินทร์ เจริญพานิช
6.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบสถานีรถไฟฟ้รางเบา (Tram Station) นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน
6.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รถไฟฟ้าชนกัน เกิดขึ้นได้อย่างไร นายประสิทธิ์ เกลี้ยงเกิด
6.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รถไฟฟ้าโมโนเรล ทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
6.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟฟ้ของ Siemens ณ ประเทศออสเตรีย นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์
6.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยืในการบริหารงานก่อสร้าง (กรณีศึกษาจาก Building Information Modeling (BIM)) นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ
7   องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า
7.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร สมรรถนะหลักของบุคลากร สมรรถนะด้านการบริหาร ,การบริหารความเสี่ยง และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณะดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 นางสาวจิรนันท์ วรจักร
7.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์
7.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) นางเกษกนก คุ้มพันธุ์
7.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สัญญาสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า กำกับอย่างไรให้....ปัง!!! นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ
7.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงาน Variation Order (VO.) นายกิตติกร ตันเปาว์
7.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม. นางสาวนวลพรรณ สุกีธร
7.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างงานโยธาสัญญาที่ 5 นายวนัท สุจริตธรรมธร
7.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภารกิจของ สผว. กับระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์
7.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้สายสีขมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี นางสาวอัญชลี เจนพานิชทรัพย์
7.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การขยายสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีภารเกิดโรคระบาด COVID-19 นายสินาตย์ คุ้มพันธุ์
7.11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์
7.12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์
7.13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห้าแยกฉลอง นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
7.14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง รัชโยธิน Model นายกิตติ เอกวัลลภ
7.15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง CMS/BMS/SCADA นายธีระพล อดิสร
7.16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปิดสัญญาก่อสร้างสำหรับสัญญรูปแบบ Design - Bid - Build กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร นายณัฐ นาคธรณินทร์
7.17 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า นางสาวนลินพร ไชยรัชต์
7.18 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง นายธันวา อาธารมาศ
7.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภาพรวมโครงการรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของ รฟม. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี
7.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ