รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61  
ณ สถานที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางณฐมณ  บุนนาค  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นางณฐมณฯ)