รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course  
ณ สถานที่ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนก 9 สผว.