รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร What Business needs to know about Data Science  
ณ สถานที่ KX Knowledge Exchange
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจุฑารัตน์  วรสุวิทย์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.