รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 7  
ณ สถานที่ หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ  ป้อมปลั่ง  พนักงานกู้ภัย 5 ฝรภ.
2  นายณัฐพงศ์  เมฆจินดา  พนักงานกู้ภัย 6 ฝรภ.