รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Ethical Leadership Program(ELP)  
ณ สถานที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภสวดีรังสิต
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.