รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 119  
ณ สถานที่ ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.