รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2018   
ณ สถานที่ ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
2  จ่าเอกชาลี  วงษ์เสวก  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
3  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
4  นายเลอพงศ์  ภาแก้ว  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
5  นายสง่า  กล่อมตน  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
6  จ่าเอกเสนาะ  ขุนอินทร์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.