รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Efficient Inventory Management (กลยุทธ์การบริหารจัดการสต๊อกอย่างมืออาชีพ)  
ณ สถานที่ รร.รามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกัลยา  เทภาสิต  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สธด.
2  นายจิรวัฒน์  โสระวงค์  วิศวกร 7 สธด.
3  นายฉัตรชัย  จุมวงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สธด.