รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง  
ณ สถานที่ จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
2  นางสาวอาทิตยา  ขำเลิศ  วิศวกร 7 ฝพค.