รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC)  
ณ สถานที่ สถาบันการต่างประเทศ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวนภัสวรรณ์  แก่นวงศ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.