รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15  
ณ สถานที่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.