รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP)  
ณ สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายฤทธิกา  สุภารัตน์  รองผู้ว่าการฯ(บริหาร) 14 รผบ.