รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.)  
ณ สถานที่ รร.วิทยาศาตร์ทหารบก
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเกษม  ลายภูษา  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
2  จ่าสิบเอกจารุธ  สิทธิวงศ์  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
3  นายปกาศิต  ภูมิสิงหราช  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
4  นายเลอพงศ์  ภาแก้ว  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.