รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค)  
ณ สถานที่ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางธิมาพร  วังช่วย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
2  นายธนกฤต  พงศ์หงษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝปก.
3  นายอัครวัฒน์  จิรกิตติ์ธนพร  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.