รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ณ สถานที่ รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
2  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.