รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ณ สถานที่ รร.อเล็กซานเดอร์ รร.เอวาน่า บางนา
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสุชิน  ศศิประภากุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสุชิน ฯ)
2  นายจิราวัฒน์  หงษ์สิบแปด  วิศวกร 5 ฝปก.
3  นายเสกสรรค์  วงศ์ปรีดากร  พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.