รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ณ สถานที่ รร.ตวันนา(สุรสงคศ์)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายรัชกร  ธรรมคารวตา  หัวหน้าแผนก 8 ฝทบ.