รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556  
ณ สถานที่ รร.แมนดาริน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายธนภูมิ  กอบฝั้น  วิศวกร 5 ฝวส.
2  นายนครินทร์  ทองบุญนุ่ม  วิศวกร 5 ฝวส.