รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธีe-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP  
ณ สถานที่ รร.รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิรพร  ปั้นโต  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝจบ.