รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\"ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมฯ ม.สวนดุสิต
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพิกุล  พิมพ์ทอง  หัวหน้าแผนก 9 ฝจบ.
2  นางสาวภัณฑิลา  เครือใหญ่  พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.