รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า  
ณ สถานที่ ม.หนานหยาง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.