รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง  
ณ สถานที่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณัฐชัย  ชาญก้องสกุล  หัวหน้าแผนก 9 สปอ.