รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.0 (รุ่นที่1)  
ณ สถานที่ รร.มณเฑียร ถ.สุรวงศ์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.
2  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.