รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)  
ณ สถานที่ กระทรวงคมนาคม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.
2  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.