รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ณ สถานที่ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวรกร  คงมั่น  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.