รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3  
ณ สถานที่ อาคารปฏิบัติการ บมจ อสมท.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.